Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Робоча програма навчальної дисципліни "Управління персоналом"

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
 
  „ЗАТВЕРДЖУЮ”
                 Перший проректор НУВГП
  ______________С.О.Левицька
   „___”_____________ 2013 р.
 
Робоча програма навчальної дисципліни 
__управління персоналом___
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки    6.030505 Управління персоналом і економіка праці____
(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність _____________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація______________________________________________________
(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення_____ менеджменту_____________________ 
                                                       (назва інституту, факультету)
 
Рівне – 2013 рік
Робоча програма навчальної дисципліни „Управління персоналом” для студентів за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”.
„___” ________ 2013 року,  12 с.
Розробник:    Самолюк Н.М.,   к.е.н, доцент кафедри  трудових ресурсів і підприємництва.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
Протокол від  “____”__________2013 року № ___ Завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва
                                                                _______________ (Безтелесна Л.І.)
 (підпис)                       
“_____”___________ 2013 року 
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”.
Протокол від  “____”__________2013 року № ___
“_____”_________2013 року         Голова   _______________ (Безтелесна Л.І.)
 (підпис)        
 
1. Опис навчальної дисципліни
 
Найменування показникаНапрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни
Заочна, дистанційна  форма навчання
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6Галузь знань
0305
„Економіка і підприємництво”нормативна
Рік підготовки: 4
Семестр: 8
Змістових модулів: 2
Лекції:   14  год.
Практичні:  8  год.
Загальна кількість годин: 
216Напрям: 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”
Самостійна робота: 194 год., в т.ч. індивідуальна робота – 24 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврВид контролю: екзамен
 
2. Мета та завдання дисципліни
 
Метою викладання навчальної дисципліни “Управління  персоналом” є формування у студентів необхідних знань і умінь для формування і ефективного використання трудового потенціалу  підприємства.
За результатами вивчення дисципліни “Управління персоналом” студент повинен знати:
-теоретичні засади управління персоналом, кадрової стратегії та політики;
-суть загальних і спеціальних функцій управління персоналом;
-методичні підходи щодо розподілу завдань з управління персоналом між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками;
-методи планування чисельності персоналу;
-джерела та методи професійного набору;
-форми розвитку персоналу;
-методи планування продуктивності праці;
-суть та шляхи мотивації й стимулювання персоналу.
Студент повинен вміти:
- організувати ефективне управління персоналом підприємства;
- аналізувати ефективність управління персоналом підприємства;
- розробляти управлінські рішення з удосконалення управління персоналом підприємства.
 
3. Програма навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1. Методологія управління персоналом
 
Тема 1. Методологічні аспекти управління персоналом
Спільні і відмінні ознаки у суміжних поняттях: "персонал", "робоча сила", "трудові ресурси", "людські ресурси", "кадри". Класифікація персоналу. Управління персоналом  як складова загальної системи управління організацією. Принципи управління персоналом.   Функції управління персоналом. Методи управління персоналом.
Тема 2. Організаційна (корпоративна) культура
Місце корпоративної культури у системі управління персоналом та її характеристика. Типологія та атрибути корпоративної культури.
Тема 3. Стратегія і політика управління персоналом
Суть стратегії та політики управління персоналом (кадрової політики). Завдання та напрями кадрової політики. Види кадрової політики.
Тема 4. Ресурсне забезпечення та інформаційні технології в управлінні персоналом
Нормативно-правова база управління персоналом. Матеріально-технічна база управління персоналом. Кадрове та фінансове забезпечення управління персоналом. Автоматизація інформаційного обміну між суб’єктами управління персоналом.
Тема 5. Служби персоналу і кадрове діловодство
Оргструктура і штати служби персоналу.  Напрямки діяльності служби управління персоналом. Кваліфікаційні вимоги до працівників служби персоналу. Основна кадрова документація.
Змістовий модуль 2. Основні напрямки управління персоналом
Тема 6. Аналіз та планування персоналу
Аналіз персоналу. Чинники зміни потреби в персоналі. Види планів з питань персоналу. Планування чисельності персоналу. Методи планування.
Тема 7. Організація професійного набору та найм персоналу
Розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади. Види джерел набору персоналу. Методи відбору персоналу. Оформлення найму працівника.
Тема 8. Адаптація персоналу
Поняття, види та етапи адаптації персоналу. Виробнича адаптація працівників. Управління адаптацією персоналу.
Тема 9. Управління механічним рухом персоналу
Рух персоналу та його види. Витрати та втрати пов’язанні з плинністю персоналу. Облік і звітність в управлінні рухом персоналу.
Тема 10. Управління розвитком персоналу
Організаційні форми і методи навчання працівників. Коучинг в системі розвитку персоналу. Витрати
Фото Капча