Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль рухливих ігор у фізичному розвитку дітей молодшого дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
1.1 Науковці про фізичний розвиток дітей дошкільного віку 
1.2 Зміст та завдання фізичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
2.1 Значення рухливих ігор та вправ для фізичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 
2.2 Методика використання рухливої гри у роботі з фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
ВСТУП
 
Виховання всебічно розвиненої людини нового покоління – одна із вирішальних умов успішного будівництва сильної, незалежної держави та здорового і розумного її суспільства. Важливо, щоб кожен член суспільства правильно ставився до свого здоров'я, своїх фізичних рис і здібностей, розумів особисте і соціальне значення здорового образу життя, відчував і реалізував внутрішню потребу в фізичній і духовній досконалості.
Дошкільний вік – важливий період фізичного розвитку, формування рухових функцій та становлення особистості дитини. Він відрізняється, з однієї сторони, інтенсивним ростом і розвитком дитячого організму (наприклад, за перший рік життя зріст дитини збільшується на 50%, до 7 років майже в тричі), а з другої – незрілістю та низькою опірністю до несприятливих умов зовнішнього середовища. Усесторонній розвиток дитини знаходиться у великій залежності від рухової активності, яка сприяє психічному і фізичному розвитку маленької людини. Несвоєчасність і низька ефективність використання різних засобів фізичного виховання в дошкільному віці приводить до порушення розвитку дітей, негативно впливають на їх розумовий розвиток, знижують рівень підготовленості до школи.
Попри швидкий ріст і розвиток, органи і системи дитини дошкільного віку перебувають на стадії становлення і розвитку, а захисні сили організму є слабшими, чим менша дитина ,тим менші її опірні властивості. Це вимагає постійної уваги до своєчасного розвитку кісткової системи і всього опорно-рухового апарату, формування правильної постави, а також правильного розвитку нервової і серцево-судинної систем, органів дихання. Уміло організована педагогом рухова діяльність є передумовою удосконалення функцій усіх систем, адже, як стверджувала російський гігієніст і педагог Л. Чулицька, рухи є фундаментом розвитку дитини [17].
Однак, незважаючи на те, що педагогічна практика має досить широкий спектр досліджень по проблемі всебічного фізичного розвитку, збереження та зміцнення здоров’я дітей в дошкільному віці та дітей у подальшому шкільному віці – вирішується недостатньо. 
Сьогодні у багатьох дітей уже в дошкільному віці виявляють ті чи інші проблеми у здоров'ї та фізичному розвитку. Так, 53-69% вступників до школи мають різні функціональні відхилення, 30-42% – хронічні захворювання. 
Успішне розв’язання даної проблеми можливе лише за умови цілеспрямованого, комплексного вирішення завдань всебічного фізичного розвитку дитини починаючи з народження і впродовж усього життя.
Важливою складовою фізичної культури є раціональна рухова активність дитини, як фактор її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. 
Питання про значення гри у вихованні дитини розглядалися багатьма педагогами. Більшість із них розцінюють гру як серйозну і потрібну для дитини діяльність. Про значення гри, як універсального засобу фізичного виховання писали прогресивні вчені, лікарі, педагоги І. Сєченов, П. Каптєрев, М. Пірогов, К. Ушинський, С. Русова. О. Усова. На думку І. Потєхіної, у грі удосконалюються якість і швидкість рухових дій, гнучкість рухових навичок, ефективність їх застосування. 
Рухливі ігри є одним із важливих засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку. Вони сприяють формуванню та вдосконаленню життєво необхідних рухів, всебічному фізичному розвитку дитини, вихованню позитивних моральних і вольових якостей.
Враховуючи актуальність, недостатню розробленість і практичне значення проблеми, обрано тему дослідження: «Роль рухливих ігор у фізичному розвитку дітей молодшого дошкільного віку».
Об’єкт дослідження: процес фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
Предмет дослідження: рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку. 
Мета: визначити, обґрунтувати та розкрити особливості використання рухливих ігор як засобу фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
Завдання дослідження:
  1. Розкрити особливості фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
  2. Дослідити роль та особливості використання рухливих ігор як засобу фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
  3. Розкрити методику роботи щодо використання рухливих ігор як засобу фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку. 
Методи дослідження: Відповідно до поставлених завдань було застосовано наступні теоретичні методи дослідження: аналіз нормативно-правових, програмно-методичних, психологічних та педагогічних джерел, узагальнення і систематизація теоретичних даних, методичні розробки.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладено на42 сторінках, загальний зміст – на 56 сторінках.
 
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 
1.1 Науковці про фізичний розвиток дітей дошкільного віку
 
Трансформаційні процеси у сучасному суспільстві висувають нові вимоги до системи освіти загалом та фізичного виховання дітей зокрема. Нині змінюється й перелік якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринкової економіки. Серед соціально значущих якостей чільне місце мають посісти здоров'я, здоровий спосіб життя, навички співпраці в групах і колективах.
Економічні й політичні реформи в Україні здійснюються на тлі загострення проблеми захворюваності дітей, яка зросла за багатьма показниками: лише третина сучасних дошкільників вважаються відносно
Фото Капча