Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунок роторного преса

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

жолоба ротора;  – обмірюваний у радіанах центральний кут, що відповідає дузі жолобів ротора, заповнений глиняною масою.

Площа Sk = aRH1, де RН – зовнішній радіус ротора;
1 – довжина ротора (відстань між зовнішніми стінками крайніх желобів ротора).
Виразивши окружну швидкість ротора як V0=2RHn, де n – частота обертання ротора (n, про/с), і виконавши відповідні підстановки і (3. 3 1) ; одержимо в остаточному виді
 При роботі роторного преса спостерігається прослизання глиняної маси щодо ротора, викликане її усадкою і передеформуванням. Цим обумовлена додаткова витрата потужності
N3 = FpVС. K (3. 35)
де Fp – ефективна сила тертя глиняної маси об стінки жолобів ротора; VCK – швидкість ковзання глиняної маси по стінках жолобів ротора.
При цьому Fp = fsPB3Sp, де SP =Rcpam – бічна поверхня всіх жолобів ротора (тут а- глибина жолоба; m – число жолобів). Швидкість ковзання VCK = Vcp – Vд, де Vcp – лінійна швидкість ротора на радіусі R; Vд – дійсна швидкість руху глиняної маси. Можна представити Vд = VСР Кп, де Кп =  коефіцієнт подачі (тут SЖ – cумарна площа поперечного переріза жолобів ротора) ; тоді VCK = Vcp - (1-КП).
По експериментальним даним, при формуванні на дослідному зразку роторного преса повнотілої цегли з глин середньої пластичності вологістю 20... 22% (ложком уперед) Кп= 0, 4... 0, 45.
Підставивши в (3. 35) значення знайдених величин, одержимо з урахуванням (3. 32) і (3. 33) в остаточному виді
Формулою (3. 36) не враховані втрати потужності на тертя глиняної маси о днище жолобів, оскільки вони оцінені формулою (3. 34), тому що при визначенні N2 у розрахунок була прийнята окружна швидкість ротора, а не швидкість ковзання глиняної маси по корпусі ротора.
У зоні установки гребінчатого ножа потік глиняної маси змінює напрямок руху. При спрощеному розгляді схеми руху глиняної маси в зоні контакту зі стінками жолобів ротора можна представити, що потік стопориться ножем і глиняна маса сковзає по стінці жолобів ротора зі швидкістю, рівною окружної швидкості на середньому його радіусі.
Потужність, затрачувана на подолання виникаючих при цьому опорів,
N4=FHVcp, (3. 37)
де Fh – сила тертя глиняної маси об стінки жолобів ротора на ділянці її витягу з жолобів. У цьому випадку
FH=fsqPocSH,
де SH – площа стінок жолобів ротора, у межах якої відбувається зміна напряму руху глиняної маси (при установці ножа під кутом 45°, SH=a2).
Підставивши в (3. 27) значення відповідних величин, одержимо
N4=2fsqPoca2mRcPn (3. 38)
Потужність двигуна привода ротора (без урахування потужності, що витрачається на привід живильного валка)
де η – КПД привода.
 
3.4.3. Розрахунок безшнекового преса з чотирма рухливими стінками
 
Розглядаючи камеру стиску перемінного перетину, можна припустити, що швидкості матеріалу по висоті камери не однакові. Причиною зміни швидкостей по висоті камери пресування є дотичні сили. В міру віддалення від поверхні дії цих сил слабшають, а між шарами матеріалу виникають зрушуючі напруги, що викликають різницю швидкостей у різних шарах.
В міру просування матеріалу в камері стиску перемінного перетину зона дії дотичних сил звужується і розподіл швидкостей по висоті камери пресування вирівнюється. Цей процес відбувається доти, поки дія дотичних сил по висоті камери стане постійною. У результаті подальшої зміни висоти камери зрушуючі напруги, перевищують дії дотичних сил і швидкості шарів матеріалу по мірі віддалення від поверхні тертя починають зростати, досягаючи максимальної величини біля центра камери пресування.
З огляду на вищевикладене, вважається можливим розглядати процес пресування по двох зонах: зоні відставання, де швидкості середніх шарів матеріалу менше швидкості біля поверхні, і зоні випередження, у якій швидкість внутрішніх шарів більше швидкості біля поверхні.
Розглянемо зону відставання в камері стиску преса з камерою змінного перетину. Виділимо з потоку глиномаси стовпчик матеріалу dx (мал. 3. 39), розмір стовпчика в напрямку ширини камери приймемо рівним одиниці.
З боку нижньої і верхньої стрічки на глиномасу діють нормальні зусилля Р1, Р2 і дотичні τ1, τ2. Крім того, на задню вертикальну грань виділеного стовпчика діє напруга σх+ dσх, що приймаємо рівномірно розподіленим, а на передню грань діє напруження σх. Виникаючі від цих напруг горизонтальні зусилля, що діють на передню і задню грані, будуть відповідно рівні σхhx і (σх +dσх) (hx +dhx), де hx – висота передньої частини виділеного елемента; hx +dhx – висота задньої частини виділеного елемента.
Сума горизонтальних проекцій усіх сил, що діють на елемент, виходячи з умови рівноваги, дорівнює нулю:
Psin-τ2cos-τ1+σхhx- (σх +dσх) (hx +dhx), (3. 40)
Виходячи з теореми про підсумовування зусиль, прикладених до деформуємого тіла нормально і дотично контактної поверхні, одержимо
Привівши подібні члени і відкидаючи нескінченно малі величини другого порядку, одержимо:
Рх tgdx-2τxdx-σxdhx-dσxhx =0 (3. 42)
З огляду на, що
dhx =dxtg і dx = dhx/tg,
після підстановки одержимо
Pxdhx-2τx (dhx/tg) -σxdhx- dσxhx = 0; (3. 43)
розділивши на hx, одержимо
Застосовуючи теорію пластичності [5…53], припустимо, що σ1 є максимальною головною напругою, тобто Рх =σ1, тоді σx =σ3 є мінімальною головною напругою. Виходячи з умови пластичності Треску і Сен-Венана, можна записати так:
де τ0- гранична напруга зрушення.
Тоді Px-x=20 (3. 46)
Дотичні сили τx можна представити у виді
τx=Pxf (3. 47)
де f – коефіцієнт тертя глиномассы по поверхні стрічок.
З огляду на вираження (3. 46) і (3. 47), можна записати так:
Приводячи подібні члени і з огляду на, що величина постійна, маємо
Рішення виконуємо в наступному порядку:
де С', С, С0-постійні інтегрування.
Постійну інтегрування С0 знаходимо з умови, що при hx = h0 (h0- розмір камери на вході, коли маса ущільнилася) тиск Рх = 20. Замінивши в рівнянні (3. 53) Рх = 20, а hx = h0 і вирішуючи відносно С0, маємо
Підставивши знайдене значення С0 у рівняння (3. 53) і ввівши коефіцієнт КСР = 1, 15, що враховує вплив середньої головної напруги, одержимо в остаточному виді
Розглянемо зону випередження. Сума горизонтальних проекцій усіх сил. діючих на виділений елемент,
P2sin +2cos +1+σxhx- (σx+dσx) (hx+dhx) = 0 (3. 55)
Порівнюючи вираження (3. 55) з вираженням (3. 40), можна помітити, що знаки при дотичних силах поміняли своє значення на протилежні, тобто сили тертя в даному випадку прагнуть перешкоджати руху глиномаси до виходу. Розглядаючи аналогічно зону відставання, одержимо диференціальне рівняння:
Вирішуючи рівняння (3. 56), одержимо
Постійну інтегрування С1, знаходимо з умови, що на виході з камери пресування при hx = h0 значення Рх = 20:
Остаточно для зони випередження маємо:
Поточна координата визначається з вираження
У каналі перемінного перетину між зонами випередження і відставання існує перетин максимального тиску. Цей перетин характеризується тим, що градієнт швидкості в напрямку, перпендикулярному руху матеріалу, дорівнює нулю. Для визначення висоти камери пресування в критичному перетині в роботі [54] пропонується наступна залежність:
Після перетворення отримаємо:
де h1 – висота камери пресування на виході;
К' – коефіцієнт, що характеризує розчин стрічок;
h0 – висота камери пресування на вході.
Координата критичного перетину на осі х визначитися:
Продуктивність преса
При формуванні глиняного бруса в безшнековому пресі з чотирма рухливими стінками продуктивність преса буде визначатися швидкістю руху формуючих стрічок, а саме швидкість виходу бруса буде відповідати швидкості руху стрічок
П = h1bV (3. 64)
де b – ширина вихідного бруса; h1 – висота вихідного бруса; V-швидкість виходу бруса, рівна швидкості виходу стрічок.
З огляду на, що
V = Dn,
остаточно одержимо
П = Dnh1b (3. 65)
Витрата енергії на процес формування в безшнекових пресах і розрахунок потужності приводу.
При русі матеріалу в камері стиску безшнекового пресу з камерою перемінного перетину глиномаса деформується до необхідної висоти бруса, рівній висоті готового виробу. Визначимо роботу деформації при пресуванні глиняного бруса з висоти h0 до висоти h1. Збільшення роботи при ширині бруса b і нескінченно малій зміні висоти бруса dh складе
dА= PCPbLdh, (3. 66)
де L – довжина камери на який відбувається пластична деформація бруса; РСР – середній питомий тиск у камері стиску.
Робота на довжині формування визначитися:
Вираження bL (h0-h1) - є об’єм глиномаси, зміщений під час пластичної деформації бруса. Отже, робота деформації пропорційна середньому тиску і зміщеному обсягу глиномаси. Інтегральна сума тиску на глиномассу, тобто площа під кривою тиску визначитися з вираження
У той же час площа епюри тисків через середній питомий тиск визначитися з вираження
де Рср – середній питомий тиск; L – довжина камери, L=x1- х0.
Прирівнюючи вираження (3. 68) і (3. 69), знаходимо величину середнього питомого тиску. З огляду на залежності для знаходження Рхом та Рхоп, маємо
де h0 – висота камери пресування на вході; h1 – висота камери пресування на виході; hx – поточна висота камери пресування в залежності від координати х.
Витрата потужності на переміщення і формування глиномаси складе
N = Azn, (3. 71)
де n – частота обертання барабана; z – число циклів пресування.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Капча