Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка методу і технічних засобів забезпечення безпеки людей при пожежах у метрополітені

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
МАКІЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З БЕЗПЕКИ РОБІТ В ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
КОСАР Анатолій Михайлович
 
УДК 622. 867
 
РОЗРОБКА МЕТОДА І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖЕЖАХ У МЕТРОПОЛІТЕНІ
 
Спеціальність 05. 26. 01 – Охорона праці
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Макіївка – 2002
 
Дисертація є рукописом
Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки МВС України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Пашковський Петро Семенович, Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи, м. Донецьк, заступник директора.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Булгаков Юрій Федорович, Донецький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та аерології; кандидат технічних наук, с. н. с. Марійчук Іван Пилипович, Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи, м. Донецьк, начальник відділу проти теплового захисту.
Провідна організація – Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки, кафедра аерології та охорони праці, м. Дніпропетровськ
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми. Метрополітен – найбільш доступний, швидкий і комфортабельний вид транспорту. Разом з тим, технічне устаткування, службові приміщення і рухомий склад, насичені великою кількістю горючих матеріалів, являють собою високу пожежну небезпеку. Ситуація ускладнюється наявністю великої мережі силових кабелів високої напруги. Особливістю пожежного навантаження метрополітенів є швидке вигоряння горючих матеріалів і виділення великої кількості токсичних продуктів згоряння протягом короткого проміжку часу.
В останній час проблема забезпечення безпеки людей під час гасіння пожеж в метрополітені набуває все більшої гостроти. Це обумовлено не стільки зростанням кількості пожеж, як наслідком їх масштабності. Велика кількість людей, яка може одночасно перебувати в обмеженому просторі будівель метрополітену, а також об'єктивні і суб'єктивні труднощі проведення рятівних робіт, локалізації і ліквідації пожежі, може привести до катастрофічних наслідків, як це було у Бакинському метрополітені (289 людей загинуло та більше 500 травмовано токсичними продуктами згоряння).
Забезпечення безпеки робіт з гасіння пожеж у метрополітенах насамперед залежить від розмірів зони ураження пожежею (ЗУП). Вона являє собою область поширення небезпечних факторів пожежі: високої температури і токсичних продуктів згоряння (оксиди вуглецю, тверді частки і т. п.). Існуюча система вентиляції метрополітену не може вирішувати задачу мінімізації ЗУП, оскільки вона створена для виконання санітарно-гігієнічних цілей, аварійні режими вентиляції на випадок виникнення пожежі в приміщеннях метрополітену не створені. До того ж відсутні технічні засоби індивідуального захисту органів дихання з необхідним часом захисної дії.
Аналіз досвіду ліквідації пожеж у метрополітенах як в Україні, так і в інших країнах показує, що вони становлять велику небезпеку, призводять до масових отруєнь людей і великих матеріальних збитків. У цьому зв'язку розкриття особливостей виникнення небезпечних факторів ЗУП і створення методів і засобів безпечного гасіння пожеж у метрополітенах є актуальною науково-технічною проблемою, вирішення якої дозволить підвищити безпеку людей, а також ефективність і безпеку праці пожежників, гірничорятувальників та працівників метрополітену.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано відповідно до «Національної програми поліпшення охорони праці на 1996-2000 рр. «, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 02. 11. 96 № 1345, «Національної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 рр. «, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 03. 04. 95 № 238 і «Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на 2001-2005 рр. «, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10. 10. 2001 р. №1320, а також згідно з науково-дослідною роботою «Провести дослідження та розробити Настанову з газодимозахисної служби в Державній пожежній охороні МВС України», що виконувалась відповідно до плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Українського НДІ пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України на 2002 р.
Мета роботи – розкриття особливостей виникнення небезпечних факторів пожежі у метрополітені і розроблення методів і технічних засобів забезпечення безпеки людей.
Задачі досліджень. Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
- провести аналіз стану науково-технічних розробок у галузі забезпечення безпеки людей під час ліквідації пожеж у метрополітені;
- провести теоретичні дослідження тепло-димо-газообмінних процесів при пожежах у метрополітені;
- провести експериментальні дослідження вентиляційних потоків у метрополітені і розробити технічні рішення для забезпечення роботи регульованих аварійних режимів вентиляції;
- розробити метод забезпечення безпеки людей під час ліквідації пожеж у метрополітені;
- розробити технічні засоби підвищення рівня забезпечення безпеки людей під час ліквідації пожеж у метрополітені.
Ідея роботи полягає у визначенні і використанні закономірностей, що пов'язують теплову депресію пожежі з термодинамічними, теплофізичними й аеродинамічними параметрами аварійного об'єкта для прогнозу ступеня впливу джерел виділення теплоти і шкідливих домішок на навколишнє середовище, і створенні на цій основі технічних засобів, що забезпечують безпеку робіт під час гасіння пожеж у метрополітенах.
Об'єкт досліджень – процеси тепломасопереносу в газоповітряному середовищі тунелю метрополітену після виникнення пожежі і технічні засоби, що застосовуються під час її ліквідації.
Предметом досліджень є динаміка зміни температури і вмісту токсичних компонентів газоповітряного середовища аварійного тунелю в залежності від теплової потужності і геометричних розмірів вогнища пожежі, з урахуванням режиму вентиляції. За
Фото Капча