Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка програмного забезпечення для діагностики трудового потенціалу підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
74
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота «Розробка програмного забезпечення для діагностики трудового потенціалу підприємства»: с., рис., таблиць, джерел, додатки.
Об’єктом дослідження: трудовий потенціал підприємства.
Мета роботи: розробка програмного продукту для діагностики трудового потенціалу підприємства. За основу дослідження беруться робітники підприємств. Треба за допомогою різних методів знайти, як загальний трудовий потенціал підприємства, так і кожного робітника.
Методика дослідження – методи математичного моделювання, програмування, планування. Розрахунки розробляються в середовищі програмування C++ Builder, а також виводяться в виді таблиць та документів.
Одержані висновки – написана програма, яка може бути використана на підприємствах виробничих типів. Робота програми проілюстрована на конкретному прикладі. Результати розрахунків подані у вигляді таблиць та текстових документів. Детально описана структура програми та інструкція по використанню програмного продукту.
Використання результатів роботи – можуть бути застосовані при роботі підприємств виробничих типів для діагностики його трудового потенціалу, та прогнозуванні його подальшого розвитку, що може бути використане для підвищення ефективності праці та управління капіталом підприємства.
Перелік ключових слів: ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, АТЕСТАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ПРАЦЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, АНКЕТА, ПРОГРАМУВАННЯ.
 
Anotation
 
The given work is presented by the student of the fourth year Gulivets Igor V. (Dnipropetrovsk National University, Applied Mathematical faculty, Computer Technology Department).
Bibliography, pictures, tables, work.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
РОЗДІЛ 1. Атестація персоналу – основа для показників ефективності праці робітників підприємства
1.1 Поняття атестація
1.2 Об’єкти та показники атестаційної оцінки трудового персоналу
1.3 Організація процесу атестації
РОЗДІЛ 2. Основні методологічні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства та працівника
2.2 Комплексна діагностика трудового потенціалу підприємства
2.3 Оцінка трудового потенціалу на основі сучасних методик
2.4 Анкетування персоналу
РОЗДІЛ 3. Використання виробничої функція Коба-Дугласа для діагностики ефективності роботи підприємства
РОЗДІЛ 4. Програмна реалізація
4.1 Вибір програмного середовища для реалізації поставленої задачі
4.2 Реалізація програмного забезпечення. Опис інтерфейсу
РОЗДІЛ 5. Приклади розрахунків та роботи програми
Висновки
Література
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. При цьому аналіз поточного рівня використання трудового потенціалу відображає недостатньо повне залучення даного ресурсу до відтворювального процесу. Аналіз способів управління трудовим потенціалом підприємству істотно збільшити ефективність праці. На мікроекономічному рівні це приведе до підвищення результативності діяльності комерційного підприємства і його положення на ринку. На макроекономічному рівні, вирішення проблеми підвищення використання трудового потенціалу вирішує ряд найважливіших проблем – ефективності національного господарства, стимулювання його розвитку, підвищення рівня зайнятості за рахунок підвищення привабливості праці як чинника виробництва. Таким чином, дослідження проблеми ефективності використання трудового потенціалу підприємства має велике значення на сучасному етапі розвитку економічних стосунків.
Міра наукової розробленості проблеми. Вперше питання розподілу праці і розвитку трудових ресурсів піднімалися вже в роботах Ксеофонта і Платона. Соціальну роль розподілу праці між фізичною працею і розумовим, а так само диференціацію трудових ресурсів за родом професійної діяльності розглядав Арістотель.
Повною мірою соціально-економічні питання трудових ресурсів стали об'єктом вивчення в творах представників класичної політекономії. Методологічна база була закладена такими ученими як В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо. Глибоке вивчення природи праці здійснив в своїх роботах К. Маркс, що дозволило йому розвинути трудову теорію вартості. За останні десятиліття інтерес до питань праці багато разів зріс. Даній проблематиці присвятили свою творчість багато авторів, з яких найбільшу популярність завоювали роботи Р. Беккера, Я. Мінсера, Т. Щульца. (Досягнення Т. Шульца були відмічені Нобелівською премією в 1979г., Г. Беккера – в 1992г.)
Велику увагу в розробці різних аспектів підвищення ефективності управління трудовим потенціалом приділяли Л. З. Виготський, Г. Є. Борісов, А. В. Калінін, О. В. Карнілова, А. В. Данілюк, Є. Попов та інші.
Як чинник виробництва праця містить в собі величезні потенційні можливості по створенню суспільно необхідних благ, саме тому способи підвищення використання людських здібностей набувають особливої значності. Все це пояснює інтерес учених до трудового потенціалу.
Мета дипломної роботи: вивчення та аналіз основних теоретичних положень управління трудовим потенціалом підприємства вітчизняних та зарубіжних авторів. Проведення на прикладі підприємств комплексної діагностики процесу управління трудовим потенціалом.
Для здійснення цієї мети були вирішені наступні задачі:
1. Виявлення чинників, що визначають трудовий потенціал окремого працівника і підприємства.
2. Аналіз критеріїв і методології оцінки трудового потенціалу.
3. Аналіз методів управління трудовим потенціалом підприємства: оптимізації організаційної структури і взаємодії працівників.
4. Аналіз основних підходів щодо оцінки трудового потенціалу та робітників підприємства.
Об'єктом дослідження є персонал підприємств.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти механізму діагностики управління трудовим потенціалом, процес мотивації і стимулювання праці.
Структура трудового потенціалу організації являє собою співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп працівників і відносин між ними.
Як складне структурне соціально-економічне утворення, трудовий потенціал організації містить такі компоненти: кадровий, професійний, кваліфікаційний, організаційний. Цей поділ має умовний, а не абсолютний характер і призначений чіткіше визначити ступінь
Фото Капча