Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
 
МЕДЯНІК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
 
УДК 334. 02. 64
 
Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу
 
Спеціальність 08. 06. 02- Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Луганськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Козаченко Ганна Володимирівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Воротіна Людмила Іванівна, головний науковий співробітник, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України (м. Київ); кандидат економічних наук, професор Ревенко Надія Григорівна, Дніпродзержинський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою економіки, менеджменту та маркетингу (м. Дніпродзержинськ).
Провідна установа – Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра міжнародної економіки та бізнесу (м. Дніпропетровськ).
Захист відбудеться 28 лютого 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29. 051. 01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розісланий 25 січня 2002 року.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Діяльність підприємств малого бізнесу є обов'язковим атрибутом ринкових механізмів господарювання. Проте в Україні формування таких механізмів характеризується далеко не повним використанням потенціалу цього сектора економіки. Головною причиною тому виступає наявність істотного тиску зовнішнього середовища, що виснажує, а іноді і припиняє діяльність підприємств малого бізнесу. Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок вітчизняних і зарубіжних учених економістів, на доведену необхідність розвитку малого бізнесу, цілий ряд проблем підприємств цього сектора економіки залишається без уваги. У більшості випадків підприємствам малого бізнесу не доводиться розраховувати на підтримку ззовні і самостійно відновлювати свою діяльність після впливу чинників, що стримують їхній розвиток. Тому потрібний пошук способів самостійного виживання підприємств малого бізнесу.
Одним з таких способів, який дозволяє підприємствам малого бізнесу відновлювати масштаб діяльності після негативного впливу зовнішнього середовища, є використання та розвиток компенсаторних можливостей, які властиві будь-якому підприємству. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу поки що не досліджені у вітчизняній економічній науці. У зв'язку з цим необхідною є наукова розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу. Необхідність теоретичного обгрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо розвитку таких можливостей і обумовили вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Результати дослідження використано при виконанні теми ГН-12-00 «Формування методології управління промисловими підприємствами в умовах ринкових відносин» (номер державної реєстрації 0195U026385). Внесок автора полягає у розробці пропозицій щодо подальшого розвитку положень теорії ресурсної картини фірми, згідно з якими ресурси підприємства малого бізнесу розглядаються як фундамент його розвитку. При проведенні у 2000-2001 рр. кафедрою менеджменту досліджень з проблеми «Організаційно-економічний механізм виведення підприємств із кризи», згідно з Координаційним планом досліджень у галузі організації виробничих і соціальних систем Міжнародної академії науки і практики організації виробництва (затверджений Президією академії 15 жовтня 1999 року, протокол №3), автором розроблені рекомендації з оцінки стану контуру ресурсозабезпечення підприємства.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування принципових підходів до розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу на підставі ресурсозабезпечення, а також розробка рекомендацій щодо їх реалізації.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішені теоретичні та практичні задачі:
досліджені умови діяльності підприємств малого бізнесу в Україні в порівнянні з умовами діяльності таких підприємств у розвинених країнах, взаємодія цих підприємств із зовнішнім середовищем та визначено кількісну оцінку рівня його ворожості;
показані причини використання компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу та наведено класифікацію чинників зовнішнього впливу, що визначають рівень розвиненості компенсаторних можливостей підприємства;
доведено можливість використання як теоретичного підгрунтя дослідження компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу окремих положень теорії ресурсної картини фірми і показано форми їх використання;
розроблені інструменти розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу;
розроблено модель розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу та алгоритм вибору виду моделі;
проаналізовано ефективність практичного використання розробленого алгоритму вибору виду моделі розвитку компенсаторних можливостей і здійснено впровадження у діяльність підприємств малого бізнесу рекомендацій, розроблених на основі теоретичних досліджень.
Об'єктом дослідження є діяльність підприємств малого бізнесу за умов несприятливого зовнішнього середовища, що склалося в економіці України.
Предметом дослідження є теоретичні питання, основні принципи, методи і практичні аспекти розвитку компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу за допомогою розроблених інструментів, що поєднуються у моделі розвитку таких можливостей.
Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у дисертації досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних
Фото Капча