Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
Камінська Наталія В’ячеславівна
 
УДК 339. 738
 
Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку
 
Спеціальність 08. 05. 01. – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Румянцев Анатолій Павлович Київський національний університет імені Тараса Шавченка, Завідувач кафедри міжнародної економіки.
Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Степаненко Володимир Опанасович Інститут Світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Головний науковий співробітник.
Кандидат економічних наук, професор Боринець Станіслав Якович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Заступник директора Інституту міжнародних відносин.
Провідна установа Київський національний економічний університет, кафедра міжнародного менеджменту.
Захист відбудеться 27 травня 2002 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 02 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, зал засідань Вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Стабільний розвиток національного господарства передбачає раціональне використання системи зовнішніх чинників економічного зростання. Важливою структурною складовою цієї системи виступають міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, що опосередковують міжнародний рух товарів, капіталу, робочої сили і діють як невід’ємна ланка міжнародної економіки та окрема сфера міжнародного бізнесу. Серед основних суб’єктів цих відносин центральне місце посідають банки. За умов перехідної економіки розширюється та стає більш інтенсивною міжнародна фінансова діяльність комерційних банків (КБ). Вони все активніше беруть участь у здійсненні всього спектру міжнародних фінансових операцій і можуть суттєво сприяти розвязанню завдань, що вирішуються країнами з транзитивною економікою.
При переході до ринку вплив міжнародної фінансової діяльності КБ на національну економіку відбувається по таких напрямам. По-перше, КБ здійснюють міжнародні розрахунки на основі світових вимог до їх інформаційного, нормативно-правового та організаційно-технічного забезпечення. Це дозволяє, насамперед, створити належне середовище для розвитку зовнішньо-торговельних операцій, впливає на ступінь ефективності використання експортного потенціалу нашої країни. По-друге, КБ включаються в систему міжнародних фінансових відносин і мають змогу надавати кошти на цільове фінансування пріоритетних народногосподарських проектів. По-третє, КБ можуть бути суб'єктами світових фінансових ринків, проводити фінансові операції на національному рівні, що дає їм змогу зробити вагомий внесок у зміцнення фінансової системи нашої країни, відкрити нові перспективні джерела валютних надходжень до держбюджету, створювати передумови для гармонійного входження України до світової фінансової системи, її інституційних органів.
Зазначені можливості та фінансова діяльність КБ можна оптимально реалізувати при умові наукового обгрунтування функцій останніх у сфері міжнародних фінансових відносин, раціонального механізму правового регулювання, організаційного економічного забезпечення їх дій в цьому напряму на національному та інтернаціональному рівнях.
Ці питання знайшли певне висвітлення в зарубіжній та вітчизняній літературі, зокрема, в праціях таких вчених, як: Балабанова І. Г., Боринця С. Я., Будкіна В. С., Василика О. Д., Гальчинського А. С., Голубовича А. Ф., Еліна Г. М., Климка Г. Н., Клочка В. П., Красавіної Л. Н., Кредісова А. І., Лукяненка Д. Г., Луцишиної З. О., Маркова О. М., Носкова І. Е., Очкасова В. І., Пахомова Ю. М., Перло В., Піскунова Ю. Д., Плотнікова О. М., Поручника А. М., Рогача О. І., Рокочі В. В., Савлука М. І., Савчука В. С., Сусіденка В. Т., Степаненка В. О., Суторніної В. М., Усоскіна В. М., Федосова В. М., Філіпенка А. С., Шпига Ф. І., Щирівської Є. Б., Шниркова О. І. та ін. У наукових праціях цих авторів розглядаються теоретичні проблеми міжнародних фінансових відносин, аналізуються суттєві риси здійснення фінансових операцій, міжнародних розрахунків, особливості функцій світових фінансових ринків, специфіка міжнародної діяльності КБ тощо. Проте, окремі питання розвитку сучасних міжнародних фінансових відносин КБ, на наш погляд, ще не мають достатнього відображення в наукових дослідженнях. Зокрема, потребують подальшого наукового аналізу проблеми формування та розвитку міжнародних фінансових відносин КБ в умовах системної трансформації національної економіки, пошуку оптимальних форм і методів управління їх міжнародною фінансовою діяльністю на макро- і мікрорівнях, обгрунтування та розробка регіональних і галузевих моделей участі цих фінансових інститутів у міжнародному бізнесі, визначення комплексної методики розрахунків виробничої та соціально-економічної ефективності останніх та ін. Це обумовлює актуальність наукових досліджень в даному напряму і дає підставу для вибору теми дисертаційної роботи, формулювання її мети та конкретних завдань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами полягає в тому, що дисертаційна робота виконана у рамках наукової теми кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (01БФ040-01), яка є складовою комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України ”.
Метою роботи є дослідження розвитку міжнародних фінансових відносин КБ в умовах переходу
Фото Капча