Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г. С. СКОВОРОДИ
 
ГАМАНЮК Ольга Анатоліївна
 
УДК 37. 026. 7
 
Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів
 
13.00.09 – теорія навчання
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Краматорському економіко-гуманітарному інституті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Коротяєв Борис Іванович, Краматорський економіко-гуманітарний інститут завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Євдокимов Віктор Іванович, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, перший проректор, завідувач кафедри педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання; кандидат педагогічних наук, доцент Олійник Ріта Вікторівна, Слов’янський державний педагогічний інститут, доцент кафедри фізики.
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, кафедра педагогіки Міністерства освіти і науки України, м. Полтава.
Захист відбудеться “24”квітня 2002 о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 053. 04 в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди за адресою: 61078, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. №216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № 215 – В.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність дослідження. Проблема розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах їхнього навчання набуває в цей час особливої гостроти. Це пов'язано з тим, що в житті країни відбуваються значні зміни – соціальні, політичні, економічні, в ході яких будується незалежна правова держава з усіма демократичними інститутами, утверджуються політичні права і свободи громадян України, розгортається з усіма атрибутами ринкова економіка, формуються такі нові соціальні верстви населення, як середній клас власників, підприємців, наймана робоча сила.
Внаслідок цих змін сьогоднішній випускник середньої загальноосвітньої школи зіткнеться з реаліями життя, принципово відмінними від тих, до яких традиційно готувала школа в усі попередні десятиріччя.
Нові умови життя вимагають від випускника добре орієнтуватися в інформаційних потоках, знати основи і механізми ринкової економіки, чинні закони України, уміти використати надані Конституцією права й свободу вибору, приймати самостійні рішення при виборі тих чи інших варіантів поведінки та діяльності, бути готовим нести повну відповідальність перед законом, людьми і власною совістю за зроблений вибір.
Отже, такі якості особистості учня школи, як начитаність та орієнтованість, самостійність, різноманітна творча діяльність, у тому числі й пізнавальна, творчий і самостійний підхід до прийняття рішення при виборі, відповідальність за прийняте рішення стають найціннішим капіталом не тільки кожної окремої особи, але й суспільства в цілому.
У процесі навчання повинні знайти місце такі психолого-педагогічні та дидактико-методичні механізми та методи, які дозволяли б надійно й ефективно формувати творчий потенціал особистості школяра.
Пошуку цих механізмів і присвячені численні й різнопланові дослідження, результати яких знайшли відображення у працях В. Андреєва, А. Алексюка, М. Александрова, Ю. Бабанського, В. Бондаря, В. Безпалька, Б. Гершунського, В. Євдокимова, М. Євтуха, Б. Коротяєва, В. Лозової, М. Махмутова, І. Підласого, П. Підкасистого, Н. Половникової, В. Паламарчук, О. Савченко, Т. Шамової.
У педагогічній науці накопичений значний фактичний, експериментальний і теоретичний матеріал, що дозволяє дослідити проблему розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів у нових зв'язках і відношеннях з урахуванням змін, що виникають у суспільному, політичному та економічному житті країни. Тим більше, що незважаючи на значний накопичений матеріал багато питань розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів ще недостатньо вивчений.
До таких належить і проблема розвитку творчості учнів у процесі вивчення теоретичного матеріалу як у загальнодидактичному плані, так і з урахуванням специфіки змісту того або іншого навчального предмета.
У масовій же шкільній практиці процес вивчення теоретичного матеріалу продовжує будуватися в основному на репродуктивній основі або, в кращому випадку, з елементами проблемності та часткового пошуку.
Врахування соціального замовлення і стану шкільної практики, а також внутрішньої логіки й тенденцій розвитку педагогічної наукової думки зумовило тему дослідження – “Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів».
Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень на кафедрі педагогіки та психології Краматорського економіко-гуманітарного інституту і є складовою частиною комплексної теми “Створення умов і режиму психолого-педагогічного сприяння, орієнтованого на вільний розвиток інтелектуально-творчого і духовного потенціалу особистості“. Тему затверджено на засіданні Вченої ради КЕГІ (протокол №4 від 28 грудня 1997 р.)
Об'єкт дослідження – пізнавальна діяльність учнів.
Предмет дослідження – способи розвитку пізнавальної діяльності учнів.
Мета дослідження – обґрунтувати сутність дидактико-технологічного конструкта як основного способу розвитку пізнавальної діяльності.
Гіпотеза дослідження. Ефективність і якість засвоєння теоретичних знань зумовлюється тим рівнем пізнавальної діяльності учнів, на якому здійснюється цей процес, і тими психолого-педагогічними умовами, які створюються з метою засвоєння розробленого дидактико-технологічного конструкта. Інакше кажучи, чим вищий рівень пізнавальної діяльності і чим більше елементів творчості у структурі цієї діяльності, а також чим сприятливіші умови, тим вищі її результати і тим ефективніше й динамічніше проходить процес навчання
Фото Капча