Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток професійної мобільності сучасного фахівця у навчанні іноземній мові

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Стаття присвячена дослідженню підготовці сучасних фахівців з іноземної мови як засіб підвищення їх конкурентоспроможності і розвитку професійної мобільності. Визначено соціальне значення професіональної мобільності у формуванні професійно-мовленнєвої компетенції. Проведено аналіз освітніх технологій і підходів у навчанні іноземній мові.
Ключові слова: професійна підготовка, професійна мобільність, професійно-мовленнєва компетенція, іноземна мова, кокурентоспроможній фахівець.
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛМСТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Статья посвящена исследованию подготовке современных специалистов по иностранному языку как средство повышения их конкурентоспособности и развития профессиональной мобильности. Определенно социальное значение профессиональной мобильности в формировании профессионально-речевой компетенции. Проведён анализ образовательных технологий и подходов в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессионально-речевая компетенция, иностранный язык, конкурентоспособный специалист.
 
MODERN SPECIALIST’S PROFESSIONAL MOBILITY DEVELOPMENT IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
The article is devoted to the investigation of modern specialists’ foreign language training as a means of competitiveness improvement and professional mobility development. Social significance of the professional mobility in professional-linguistic competence is defined. Educational technologies and approaches in foreign language proficiency are analyzed. 
Key words: vocational training, professional mobility, professional-linguistic competence, foreign language, competitive specialist.
Постановка проблеми. Беручи до уваги курс розвитку України на інтеграцію в європейське політичне, економічне, освітнє, наукове, культурне співтовариство, актуальним стає питання підвищення якості підготовки з іноземної мови майбутніх фахівців. Володіння мовою інтернаціонального спілкування є однією з головних умов плідного співробітництва і розуміння в єдинному багатонаціональному просторі. Крім того, набуті у свій час знання вимагають постійного оновлення і поповнення. Іноземна мова є тим інструментом, володіння яким робить цей процес реальним, своєчасним і плідним, водночас підвищує конкурентоспроможність і професійну мобільність сучасного фахівця на світовому ринку праці.
На думку В. Мальцева на заняттях з іноземної мови людина занурена в діяльність активного реагування. Її постійно спонукають до диференційованих дій: знайти відповідні еквіваленти, знайти синоніми і антоніми, перекласти з однієї мови іншою. Сама мова впливає на зміст і формування концептуальних основ багатьох дисциплін, оскільки думка не формулюється, а формується в мові. Через іноземну мову відбувається уточнення термінологічних і концептуальних диференціювань, тобто термінологічного і концептуального змісту професійно-релевантних дисциплін, що сприяє розвитку професійного інтелекту, а через нього й інтелекту в цілому [1:83].
Музальов О. зазначає, що «сьогодні суспільство потребує ініціативних високоосвічених фахівців, здатних постійно вдосконалювати свою особистість і професійну діяльність, адекватно виконувати функціо- нальні обов’язки, виявляти професійну мобільність» [2, с. 256].
Слід зазначити, що кожна дисципліна має значні можливості для розвитку професійної мобільності у студентів, але вивчення іноземних мов є одним з найбільш ефективних шляхів для формування професійної мобільності.
Нам імпонує думка Л. Лесохіна, що професійна мобільність – явище багатоаспектне. З одного боку – це зміна позицій, зумовлена зовнішніми обставинами (відсутність робочих місць, низька заробітна плата, побутова невпорядкованість тощо). У цьому випадку мобільність продиктована необхідністю адаптуватися до реальних життєвих ситуацій. З іншого боку, мобільність можна розглядати як внутрішнє самовдосконалення особистості, засноване на стабільних цінностях і потребі у самовдосконаленні [3]. 
На наш погляд, саме низький рівень мовної підготовки сучасних фахівців значною мірою знижує їх конкурентноздатність. З цієї причини питання навчання іноземній мові майбутных фахівців є на сучасному етапі одним з найважливіших у підвищенні якості їх професійної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми мовної підготовки сучасних фахівів знаходилися у центрі уваги таких науковців, як Алексюк А.М., Данилов М.О., Зінкевич А.Г., Лернер І.Я., Оніщук В.О., Паламарчук В.І. та ін. Зокрема ними було визначено: мотивації вивчення іноземної мови (Рогова Г.В., Сінкевич С.В.); методики викладання (Гез Н.І., Ніколаєва С.Ю) ;  педагогічну майстерність викладача (Зязюн І.А.), проблеми формування професійно мобільного кваліфікованого робітника (Сушенцева Л.Л.).
Мета статті – проаналізувати підготовку сучасних фахівців з іноземної мови як засіб підвищення їх конкурентоспроможності та професійної мобльності.
Іноземна мова у вищих навчальних закладах вже давно вийшла за рамки загальноосвітньої дисципліни. Сьогодні її варто розглядати як одну із складових професійної підготовки поряд із спеціальними дисциплінами.
При всій різноманітності своїх функцій мова – це насамперед основний носій інформації різного роду. У залежності від того, до якої сфери діяльності належить той чи інший масив інформації, мовні засоби її вираження набувають більшу чи меншу специфічність, утворюючи підмови галузей наук, професій тощо. Отже, поряд із загальною мовною компетенцією, фахівець повинен мати і професійно-мовну компетенцію, яку можна визначити як професійно значиму якість фахівця, що характеризкється комплексом знань, умінь і навичок, які забезпечують йому можливість сприймати, розуміти і породовжувати повідомлення, що містять специфічну інформацію, яка належить до певної професії фахівця. 
У структурі професійно-мовної компетенції важливим є володіння спкціальною термінологією в обсязі, необхідному і достатньому для повного і точного опису об’єкта професії, оскільки терміни виражають основні поняття тієї чи іншої галузі знань і з’вязків між ними.
До цього часу навчання майбутнього фахівця такого роду знанням і умінням не ставилося як одна з задач педагогічного процесу. Однак, на наш погляд, наявність таких знань і умінь у студентів, що опановують професію, має важливе значення, оскільки вони є центральною ланкою навчальної діяльності, а знання мовних засобів може сприяти більш глибокому розумінню і більш міцному
Фото Капча