Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток соціальної сфери села (на матеріалах Львівської області)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Львівський державний аграрний університет
 
ЯРЕМА БОГДАНА ПАВЛІВНА
 
УДК 631. 15: 36 (477. 83)
 
Розвиток соціальної сфери села (на матеріалах Львівської області)
 
Спеціальність 08. 07. 02 – економіка сільського господарства і АПК
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі статистики та аналізу Львівського державного аграрного університету Міністерства агропромислового комплексу України протягом 1996-1999 років.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Тринько Роман Іванович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри статистики та аналізу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук Костирко Ігор Гри-горович, Жидачівський целюлозно-картонний комбінат, фінансовий директор; кандидат економічних наук Матлашенко Ві-лен Борисович, Львівський державний аграр-ний університет, доцент кафедри менеджменту і права.
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ регіональної соціально-економічної політики та територіального управ-ління, м. Львів.
Захист відбудеться 30 липня 1999р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36. 814. 02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 292040, м. Дубляни Жовківського району Львівської області.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського державно- го аграрного університету.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Реформування економічних засад функціонування сільськогосподарських підприємств не може залишити осторонь соціальну сферу сільських населених пунктів, яка забезпечує життєздатність та відтворення сільського населення. При командно-адміністративній системі управління кошти сільськогосподарських підприємств використовувались для розвитку соціальної сфери села, зокрема бу-дівництва об’єктів соціальної інфраструктури, зміцнення їх матеріальної бази. В умовах перехідної економіки сільськогосподарським підприємствам не вистачає коштів для підтримки свого існування, а об’єкти соціальної сфери залишились без господаря. В результаті у сільській місцевості згортається соціальна діяль-ність підприємств, погіршується або зовсім припиняється соціальне обслуговування населення. Розвиток соціальної сфери села повинен координувати єдиний управлінський орган – місцеві органи влади, адже принципове значення для реалізації заходів, передбачених Законом «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України», мають державні та місцеві бюджети. Пріоритетність соціального розвитку села повинна забезпечуватись державою через комплекс організаційних, економічних і правових заходів.
Актуальність теми. У зв’язку з переходом до ринкових відносин та структурною перебудовою рівень розвитку соціальної сфери села різко знижується. Безробіття, згортання соціальної інфраструктури, ускладнення демографічної ситуації на селі супроводжуються моральною деградацією, девальвацією сімейних відносин. Для перехідного періоду актуальною є розробка заходів щодо забезпечення реформування АПК. Соціально-економічні заходи створюють нові можливості для ефективного розв’язання проблем у соціальній сфері села. Це потребує нових підходів і методів оцінки рівня соціального розвитку сільських населених пунктів.
Село сьогодні вимагає пріоритетності соціально-економічного розвитку, що повинно забезпечити підвищення рівня обслуговування населення, створити нові робочі місця. Тому виникла потреба у дослідженні сучасного стану та перспектив розвитку соціальної сфери села.
Стан вивчення проблеми. Розробкою теоретичних питань розвитку і особливостей функціонування соціальної сфери села займалося багато вчених. Серед них: О. Бугуцький, М. Вдовиченко, Г. Купалова, М. Долішній, І. Прокопа, П. Саблук, Р. Тринько, Л. Шепотько, В. Юрчишин та інші. Ними обгрунтовані підходи до розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів. Але в проведених дослідженнях неповністю враховані регіональні умови. Саме це послужило основою наукового дослідження щодо обгрунтування напрямів розвитку соціальної сфери сільських поселень Львівської області.
Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана згідно з тематикою наукових досліджень кафедри статистики та аналізу Львівського державного аграрного університету: “Аналіз та прогнозування тенденцій соціально-економічного розвитку в умовах багатоукладності аграрної економіки” (номер державної реєстрації 0193U023621).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів Львівської області. Реалізація поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:
розкрити теоретичну суть категорії «соціальна сфера села»;
обгрунтувати методику дослідження комплексного розвитку соціальної сфери села;
вивчити особливості сільської поселенської мережі та намітити шляхи її вдосконалення;
вивчити тенденції розвитку соціальної сфери села;
розробити пропозиції щодо перспектив інвестування та розвитку соціальної сфери села.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є методологічні основи, принципи і механізм функціонування соціальної сфери села в умовах перехідної економіки; об’єктом – сільські населені пункти та підприємства соціальної сфери, соціально-економічні умови життя сільського населення Львівської області.
Методологія та методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є теоретичні засади та положення, викладені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Методологічна основа дослідження – діалектичний метод пізнання. В роботі проведено комплексний аналіз соціального розвитку села. Характер розвитку соціальної сфери визначив різноманітний спектр методів дослідження: системного аналізу, синтезу, балансовий, групувань, розрахунково-конструктивний, кореляційний, що дозволило одержати науково обгрунтовані й достовірні результати і на їх основі сформулювати висновки та пропозиції
Інформаційною базою дослідження послужили законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, матеріали Держкомстату України, обласного управління статистики Львівської області, відділів статистики адміністративних районів Львівської області, наукова література з теми дослідження, результати досліджень і спостережень автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
обгрунтовано теоретичну суть соціальної сфери села;
розроблено систему показників для обгрунтування рівня розвитку соціальної сфери села;
вивчено демографічний
Фото Капча