Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спілкування як інструмент професійної діяльності

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
163
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і вимушене спілкування (особа спілкується незалежно від своїх бажань) – розмова з керівником.

За соціальними чинниками: особистісно зорієнтоване (встановлення особистісних стосунків, насамперед товариських) соціальне зорієнтоване (встановлення статусних, рольових стосунків – лікар – пацієнт).
За результативністю спільної взаємодії та досягнутим ефектом: необхідне (міжособистісні контакти, без яких спільна діяльність практично неможлива) ; бажане (міжособистісні контакти, що сприяють успішному вирішенню професійних, виробничих проблем) ; нейтральне (міжособистісні контакти не заважають, але й не сприяють розв'язанню проблеми) ; небажане (міжособистісні контакти, які заважають досягненню мети спільної взаємодії).
12. За додержанням норм – нормативне (відповідно до літературних норм) ; ненормативне (порушуючи нормативні норми) ; етикетне і неетикетне.
За різними ознаками класифікують науковці й форми спілкування. Ми скористаємося тією класифікацією, в основу якої покладено організаційний аспект професійної взаємодії. Згідно з цією класифікацією виокремлюють такі форми спілкування:
 • індивідуальні й групові бесіди;
 • телефонні розмови;
 • наради;
 • конференції;
 • збори;
 • дискусії;
 • полеміка.
Ф. С. Бацевич у підручнику «Основи комунікативної лінгвістики» подає класифікацію мовного спілкування за такими критеріями:
 • залежно від форми втілення мовних засобів – монологічне, діалогічне, полілогічне;
 • з урахування специфіки каналів спілкування – мовлення безпосереднього спілкування (обличчям до обличчя) ; мовлення опосередкованого спілкування (записки, друкована продукція, телефон, радіо, телебачення, Інтернет тощо) ;
 • залежно від функції та змісту повідомлення – побутове, наукове, офіційно-ділове, естетичне.
 • за способом організації – стихійне (випадкова зустріч) і організоване (збори, мітинги, конференції тощо) ;
 • за сферами спілкування або стосунками комунікантів – дружня розмова друзів, добрих знайомих, закоханих тощо) ; антагоністичне (спілкування ворогів, людей, які сваряться) ; офіційне (рольове).
Усі названі форми спілкування різняться мовними засобами, мають стильову специфіку.
3. Мовлення – не єдиний спосіб спілкування. Люди обмінюються інформацією й за допомоги інших засобів – жестів, міміки, погляду, пози, рухів тіла, які часто поєднуються в різних комбінаціях. Усе це невербальні (несловесні) засоби.
Невербальні засоби спілкування – це система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми.
Один з найвідоміших фахівців з питань спілкування А. Піз стверджує, що за допомоги слів передається всього 7% інформації, тоді як звуковими засобами – 38%, а за допомоги міміки, жестів і поз – 55%. Без сумніву, вербальні і невербальні засоби спілкування потрібно інтерпретувати не ізольовано, а в єдності, оскільки вони підсилюють взаємодію між співбесідниками. Між вербальними і невербальними засобами спілкування наявний своєрідний розподіл функцій: словесними передається чиста інформація, а невербальними – ставлення до партнера. Бажано розвивати вміння читати (розуміти) невербальні сигнали, оскільки вони здебільшого спонтанні, несвідомі, а тому щирі. Вміння користуватися ними сприяє формуванню культури спілкування.
На думку американських вчених, для формування першого враження від співрозмовника важливими є перші чотири хвилини зустрічі, а деякі вважають, що досить і двох хвилин.
У наукових дослідженнях є різні класифікації невербальних засобів, які включають:
Кінетичні невербальні засоби є найважливішими у спілкуванні. Серед них важлива роль відводиться міміці.
Міміка – це експресивні рухи м'язів обличчя, що виражають психічний стан, почуття, настрій людини в певний момент часу.
Міміка репрезентує шість основних емоційних станів: гнів, радість, страх, страждання, подив і презирство. З мімікою тісно пов'язаний візуальний контакт, тобто погляд, що становить важливу частину спілкування. Розрізняють діловий, світський та інтимний погляди залежно від локалізованої спрямованості на співрозмовника.
Погляд, спрямований у трикутник, вершиною якого є точка посередині чола, а основою – лінія між очима, є діловим. Він не опускається нижче очей. Якщо погляд фіксується нижче лінії очей – то це соціальний погляд. Інтимний погляд спрямовується в трикутник між очима і грудьми.
Погляд має завжди відповідати типові спілкувальної ситуації. Неабияке значення у спілкуванні відіграють жести.
Жести – це виражальні рухи рук, що передають внутрішній стан людини.
За функціональним призначенням і природою вирізняють такі їх види:
Ритмічні жести дублюють інтонацію, виокремлюють певні частини висловлювання, підкреслюють логічний наголос, сповільнення чи прискорення темпу мовлення.
Емоційні жести передають найрізноманітніші відтінки почуттів: подив, радість, захоплення, ненависть, роздратування, розчарування.
Вказівні жести виконують функцію виділення якогось предмета серед однорідних. З цією метою послуговуються рухами пальців, кисті, цілої руки.
Зображувальними жестами відтворюють предмети, тварин, інших людей (їхню форму, рухи, розміри). Ними користуються в тих випадках, коли не вистачає слів чи необхідно підсилити враження і вплинути на слухача наочно.
Жести-символи інформують про певні дії, властивості, наміри тощо. Такі жести не мають нічого спільного з діями, про які вони сигналізують. Наприклад, піднесена рука з випрямленими пальцями – «прошу слова». До жестів-символів належать умовні жести вітання, прощання, заклик до мовлення, передчуття приємного.
Наведемо поширені жести і їх тлумачення:
 • пальці рук зціплені – знак розчарування і бажання співрозмовника приховати своє негативне ставлення;
 • прикривання рота рукою – слухач розуміє, що ви говорите неправду;
 • почухування і потирання вуха – співрозмовник наслухався і хоче висловитися;
 • потирання скронь, підборіддя, прикривання обличчя руками – особа не налаштована розмовляти в цей момент;
 • людина відводить очі – підтвердження того, що вона щось приховує;
 • схрещення рук на грудях – людина нервує, краще розмову закінчити чи перейти на іншу тему;
 • схрещення рук і тримання пальців у кулаку – людина налаштована вкрай вороже;
 • відтягування комірця – людина гнівається або дуже схвильована;
 • вказівний палець спрямований прямовисне до
Фото Капча