Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стандартизація товарів

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Сутність та значення стандартизації
Науково-методичні основи стандартизації
Система стандартизації
Категорії та види стандартів, їх зміст та побудова
 
1. Сутність та значення стандартизації
 
Випуск нових товарів, введення нових технологій, засобів та методів контролю, транспортування і зберігання можливі при умові розробки і суворого виконання стандартів та інших видів нормативно-технічної документації. Стандартизація не тільки акумулює нові досягнення науки та техніки, органічно об’єднує фундаментальні та прикладні науки і дозволяє швидкому нововеденню, визначенню найбільш перспективних напрямків розвитку науково-технічного прогресу.
Практично нема такої області діяльності де не зустрічається стандартизація.
Все більше приміняється взаємопов’язаних систем машин і приборів, розширюється номенклатура речовин та матеріалів. При цьому зростають вимоги до якості вихідної сировини та комплектуючих виробів, тому підвищується роль стандартизації.
Під стандартизацією розуміють діяльність, що находить рішення для повторювальних завдань в сфері науки, техніки і економіки направлених на досягнення оптимальної степені упорядкування в певній області.
Іншими словами стандартизація – процес встановлення і примінення правил, які підлягають обов’язковому виконанню.
Система стандартизації являю собою комплекс взаємопов’язаних і обумовлених правил та положень, що визначають її цілі і задачі, організацію і методику проведення необхідних робіт.
Стандартизація проявляється у вигляді стандартів та інших нормативних документів і еталонів.
З соціально-економічної точки зору стандартизація – це суспільно необхідна форма економічного узагальнення наукових і наукових-технічних результатів НТП, яка забезпечує можливість їх примінення в любій сфері суспільного виробництва.
Основні цілі стандартизації:
прискорення науково-технічного прогресу;
підвищення ефективності виробництва продуктивності праці;
підвищення якості продукції;
вдосконалення організації управління господарством;
створення умов для широкого експерта товарів.
 
Основні задачі стандартизації (прод. товари) :
розробка нормативних вимог до якості готової продукції (сировина, фабрикантів, панів) ;
розробка вимог і норм в області проектування і виробництва продукції щоб покращить асортимент;
створення єдиної системи показників якості продукції, методів та засобів її випробування і контролю;
забезпечення єдинства і вірності вимірювання в країні;
розробка своїх стандартів на базі міжнародних.
 
2. Науково-методичні основи стандартизації
 
Теоретичною базою стандартизації є методика стандартизації, яка грунтується на:
математичних методах в які входять переважні числа і рядки переважних чисел;
параметричні ряди;
уніфікація деталей та вузлів;
агрегатування;
комплексна стандартизація;
опережувальна стандартизація.
1). Математичні методи.
Переважні числа – це числа, що рекомендується використовувати при виборі значень параметрів для нових виробів. При цьому беруться ті значення параметрів продукції, які підчиняються математичній закономірності (арифметична та геометрична прогресія).
2). Параметричні ряди – це набір встановлених значень параметрів який побудований по системі переважних чисел.
Прикладом примінення цих методів є шкали типорозмірів ростів чол., жінок та дітей. На основі цих шкал побудовано розміро-ростовий і повний асортимент одягу для населення.
3). Уніфікація – це раціональне скорочення числа видів, розмірів і типів виробів та деталей одинакового призначення, із яких можна збирати апаратуру та машини. Ціль уніфікації усунення невиправданої багатоподібності деталей, вузлів, виробів і зведення їх до мінімуму шляхом зменшення складових частин і груп виробів.
В результаті уніфікації зменшується кількість типорозмірів уніфікованих об’єктів. При цьому скорочується загальна кількість типорозмірів всіх деталей при тій же кількості типорозмірів оригінальних деталей.
Уніфікація буває виробничого направлення і експлуатаційного направлення.
Під виробничо-направленою уніфікацією розуміють уніфікацію складових частин виробу із складовими частинами інших виробів, які встановлюються на цьому підприємстві.
Експлуатаційно-направлена – це уніфікація складових частин виробу зі складовими частинами інших разом експлуатуємих виробів.
Показник рівня уніфікації (Уд) по кількості деталей визначають по формулі:
Уд = ;
  - число уніфікованих деталей;
  – загальна кількість деталей.
Рівень уніфікації по цій формулі виводять по масі, та по трудомісткості.
По сукупності цих показників встановлюють комплексний показник рівня уніфікації.
Різновидністю уніфікації є сиплифікація, тобто це скорочення кількості типів або інших різновидностей деталей до кількості, необхідної для задоволення потреб як в технічному так і в економічному плані.
4). Агрегатування – це метод конструктування, створення і експлуатації машин, обладнання шляхом комбінування уніфікованих і стандартних деталей і складових одиниць.
Агрегатування дозволяє збільшити число об’єктів спеціалізованого призначення, розширювати область примінення універсальних машин шляхом створення умов для швидкої заміни робочих органів, а також нових видів.
5). Комплексна стандартизація – це систематизація і ув’язка факторів, що забезпечують оптимальний рівень якості продукції. По суті це ціленаправлена і планомірна єдина система взаємопов’язаних вимог, як до виробу, так і до сировини, матеріалам, засобам виробництва, вимірної техніки методам виробництва і якості продукції.
Комплексна стандартизація є по суті методом планування якості готової продукції. Вона забезпечує розширення асортименту, підвищення конкурентоспроможності товарів. Програми комплексної стандартизації розробляються на основі вивчення потреб в товарах.
6). Опереджувальна стандартизація – це встановлення більших вимог і норм по відношенню до вже досягнутого рівня. Вона базується на прогнозах технічного та економічного розвитку галузей господарства.
 
3. Система стандартизації
 
Розвиток торгівлі, процеси інтеграції, науковий обмін, привели до необхідності у відповідності товарів до певних вимог.
Фото Капча