Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Становлення і розвиток організацій невиробничої сфери в сучасних умовах

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
 
ЖМУРИН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
УДК 338. 47
 
Становлення і розвиток організацій невиробничої сфери в сучасних умовах
 
Спеціальність 08. 06. 02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Луганськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькій державній академії управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Дорофієнко В’ячеслав Володимирович, Донецька державна академія управління
Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері. 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Амітан Веніамін Наумович, акціонерне товариство “Данко”, перший віце-президент (м. Донецьк) ;
кандидат економічних наук, доцент Дібніс Григорій Іхильович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту (м. Луганськ).
Провідна установа – Донецький державний інститут економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, кафедра маркетингу та комерційної справи (м. Донецьк). 
Захист відбудеться 23 травня 2002 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29. 051. 01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Специфічною особливістю сучасного етапу розвитку невиробничої сфери в Україні є деяке її пожвавлення, відображене в появленні ознак подолання кризових явищ в економіці. Але ці процеси ще не придбали бажаної стійкості. Зберігання позитивних тенденцій можливо лише за умови проведення державної зваженої економічної, у тому числі податкової політики, що потребує відповідного наукового забезпечення, зокрема, поглиблення досліджень у сфері державного регулювання і підтримки невиробничої сфери. Проблема нова для України, тому по цілому колу принципових питань ще не знайдені рішення, прийнятні для трансформаційної економіки. Так, потребує уточнення термінологія бізнесу, підприємництва, підприємницького середовища у невиробничій сфері. Потребують розробки методичні підходи щодо формування принципів і напрямків зовнішнього середовища підприємств невиробничої сфери й основних елементів системи державного регулювання і підтримки. Не обгрунтовано пріоритетність і важливість розвитку сфери громадського харчування, найважливішої у невиробничій сфері.
Вирішення зазначених питань дозволить вивчити процеси формування підприємницьких структур, їх взаємозв'язок з економічним мисленням, спроможностями і потребами теперішнього покоління громадян, уточнити якості, які запропоновані підприємцю для гармонічного інтегрування в систему нових суспільних відносин, розкрити перспективи і шляхи виховання і навчання підприємців, позначити тенденції розвитку підприємництва в період становлення нового постіндустріального суспільства, сформувати ефективний механізм підтримки малих підприємницьких структур у невиробничій сфері.
Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне дослідження виконане у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт Донецької державної академії управління, яка затверджена на засіданні Вченої Ради ДонДАУ 28. 01. 99 р., № 99. 06. 1 і 99. 06. 2 (номера держреєстрації 0199U003653 і 0199U003654), а також Договором про наукову і творчу співдружність між кафедрою менеджменту у невиробничій сфері та відділом проблем ефективного використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України в 1999-2001 роках. Розроблений автором механізм підтримки малих підприємницьких структур у невиробничій сфері використовувався при розробці окремих розділів Програми соціально-економічного розвитку Донецької області на період 2000-2010 року.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення й обгрунтування шляхів формування механізму підтримки організацій невиробничої сфери.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішені теоретичні та практичні задачі:
досліджені передумови і тенденцій розвитку організацій невиробничої сфери, визначені сукупності основних внутрішніх і зовнішніх чинників, урахування впливу яких буде сприяти створенню адекватного ринковим умовам підприємницького середовища;
сформовані основні елементи системи державного регулювання і підтримки розвитку малих підприємницьких структур;
науково обгрунтовані підходи до виявлення тенденцій податкової політики, що створить основу для ефективного прогнозування розвитку підприємств;
розроблено основні напрямки розвитку підприємств малого бізнесу в невиробничій сфері.
Об'єктом дослідження є діяльність організацій невиробничої сфери.
Предметом дослідження є теоретичні питання, основні принципи, методи і практичні аспекти формування макросередовища організацій невиробничої сфери.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили теоретичні положення про управління економікою регіону, методичні підходи щодо виявлення тенденцій податкової політики, дослідження передумов і тенденцій розвитку організацій невиробничої сфери.
В дисертації були використані методи аналізу та синтезу: метод структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури роботи), метод системного підходу (при розробці підходів до визначення сукупності основних внутрішніх і зовнішніх чинників), статистичні методи (при проведенні аналітичних оцінок впливу податкової політики на розвиток малого бізнесу), прогностичний метод (при визначенні наслідків практичного використання розробок автора).
Інформаційною базою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, дані статистичної звітності, матеріали наукових конференцій, результати проведених автором досліджень та досвіду.
Наукова новизна результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у визначенні й обгрунтуванні шляхів формування елементів механізму підтримки організацій невиробничої сфери.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:
сформульовано основні передумови становлення і розвитку
Фото Капча