Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу населення в перехідний період

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний економічний університет
 
МУРОМЦЕВА ЮЛІЯ ІГОРІВНА
 
УДК 331: 213. 3: 331
 
Статистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу населення в перехідний період
 
Спеціальність 08. 03. 01 – статистика
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі статистики та обліку в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Руднєв Станіслав Анатолійович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, доцент кафедри статистики та обліку.
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор Лібанова Елла Марленівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, зав. відділом дослідження проблем людського розвитку кандидат економічних наук, доцент Пальян Зінаїда Оганесівна, Київський національний економічний університет, доцент кафедри статистики.
Провідна установа Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра статистики, м. Одеса.
Захист відбудеться “20” вересня 2002 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 01 у Київському національному економічному університеті, 03680, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, ауд. 317
З дисертацією можна ознайомитися у бібіліотеці Київського національного економічного університету, 03680, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, ауд. 201
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
 
Перехід економіки України та її реґіонів від адміністративно-командної системи до ринкових відносин зумовлює необхідність визначення нових підходів до вирішення проблеми ефективності економіки, якості життя населення. Серед цих проблем значної ваги набувають працересурсні проблеми, тобто формування й функціонування ринку праці, керування зайнятістю, вирішення проблем безробіття.
Сучасне розшарування суспільства, поява депресованих і більш-менш благополучних районів в Україні, потребує вивчення реґіональних особливостей формування трудового потенціалу та його перспектив, що в свою чергу вимагає удосконалення статистичної інформації, методів її обробки й доведення до структур управління та широкого загалу.
При формуванні авторської концепції дослідження враховувалися існуючі підходи трактування трудового потенціалу населення як економічної категорії та методи статистичної оцінки на основі робіт таких авторів, як С. Пирожков, В. Стешенко, Е. Фільрозе, О. Хомра, В. Піскунов А. Котляр, М. Долішний та ін. Проте більшість робіт були виконані на початку перехідного періоду, отже, вдосконалення статистичної методології оцінки ТПН вимагає урахування поширення безробіття, реґіонального аспекту ТПН та адаптації прогнозних технологій й індексного методу до практичного використання в аналізі й прогнозах.
Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю комплексного статистичного вивчення населення як носія трудового потенціалу (ТП), особливо в умовах неповної зайнятості населення. Статистичне вивчення трудового потенціалу населення (ТПН) необхідне для удосконалення обліку ТП, виявлення резервів праці з метою ефективного управління населенням і трудовими ресурсами. Демократизація та розуміння суспільством пріоритету соціального капіталу над матеріальним вимагає оцінки ТПН не лише з точки зору «вичерпного» чи «невичерпного» ресурсу, але і як творця історії, тобто оцінки якісної сторони ТПН.
Результати від прийняття управлінських рішень, соціально-економічної політики держави (реґіону) на ринку праці в першу чергу відіб’ються на умовах і рівні життя населення. Тому прийняття ефективної стратегії розвитку в реґіоні чи країні залежить від обґрунтованої оцінки стану реґіонального ринку праці, факторів і закономірностей формування трудового потенціалу населення, виявлення його резервів і урахування втрат, прогнозних оцінок за можливими сценаріями розвитку
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося у межах плану науково-дослідної роботи кафедри статистики та обліку Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: « Трансформаційна економіка, загальні тенденції, їх прояви в Україні» (№ держреєстрації 0199U004422).
Особиста участь автора в одержані наукових результатів полягає в удосконаленні методології комплексної оцінки ТП, аналітичній оцінці й прогнозі ТП Харківського регіону, комп’ютерній обробці інформаційної бази методами статистики.
Мета i задачі дослідження полягають в удосконаленні статистичної методології характеристики закономірностей формування ТПН, розробці алгоритму для моделювання й прогнозування ТПН і факторів його формування, обгрунтуванні прогнозних моделей та побудови різноваріантних прогнозів населення і його ТП в умовах економічної нестабільності. Реалізація цієї мети зумовлює основні задачі дослідження:
– огляд основних етапів розвитку наукової думки з проблеми ТПН (трактування самого поняття ТПН різними авторами, методи дослідження проблеми та статистична оцінка ТП) і визначення невирішених питань з даної проблематики;
– розгляд і визначення основних методологічних проблем статистико-економічного дослідження відтворення трудового потенціалу населення в період транзиції;
- розробка й обґрунтування методики комплексного статистичного аналізу процесів формування і використання трудового потенціалу, перспектив його розвитку, в умовах перехідного періоду;
– характеристика сучасної демографічної ситуації, що склалася в Харківській області і в Україні, та визначення кількісних і якісних тенденцій і перспектив соціально-демографічного розвитку ТП реґіону;
– проведення комплексного статистичного дослідження формування трудового потенціалу і структурних зрушень в економічній активності і зайнятості населення;
- обґрунтування і розробка прогнозів чисельності населення, економічної активності, життєвого і трудового потенціалів населення з метою встановлення особливостей моделювання цих процесів.
Об'єктом дослідження є відтворювальні процеси, що відбуваються у складі населення Харківської області та України, демоекономічні фактори й особливості формування трудового потенціалу населення в умовах ринкових відносин, а
Фото Капча