Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичне забезпечення дослідження ефективності видів економічної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Іщук Ярослава Володимирівна
 
УДК 330. 101. 52.
 
СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Спеціальність 08. 03. 01 – Статистика
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 2002
 
Дисератацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі статистики Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
 
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Головач Анатолій Варфоломійович,
Київський національний економічний університет, професор кафедри статистики
Офіційні опоненти доктор економічних наук, старший науковий співробітник Парфенцева Неля Олексіївна, Науково-дослідний інститут статистики Держкомстату України,
завідуюча відділом методології національних статистичних класифікацій та реєстрів
кандидат економічних наук, доцент Романюк Ольга Панасівна, Українська академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри економічної політики
Провідна установа Харківський державний економічний університет, кафедра економічної статистики, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться «21» жовтня 2002 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 01 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд 317.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету, за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд 201.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Підвищення економічної ефективності є одним з основних пріоритетів розвитку економіки, визначених в Програмі структурної перебудови України. Воно є умовою зростання конкурентноздатності виробництва та збільшення експортного потенціалу держави, посилення соціальної орієнтації економіки, створення ефективних регіональних структур тощо.
Для розробки ефективної структурної політики держави важливим є дослідження ефективності не тільки в цілому по економіці, а й в розрізі основних державних систем класифікацій. До переходу на нові міжнародні статистичні стандарти проводився аналіз економічної ефективності в розрізі галузей народного господарства. Впровадження системи національних рахунків передбачає застосування в системі соціально-економічних статистичних показників Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). У зв’язку з цим виникла проблема розробки методологічного забезпечення статистичного дослідження розвитку економіки в розподілі по видах діяльності.
Важливу роль в галузі теоретичного обґрунтування та побудови статистичного забезпечення управління ефективністю відіграють праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Аганбегяна А. Г., Адамова В. Є., Герасименка С. С., Головача А. В., Головка В. А., Дейнеко Л. В., Єріної А. М., Ільєнкової С. Д., Моторина Р. М., Новожилова В. В., Ноткіна А. І., Осауленка О. Г., Парфенцевої Н. О., Хачатурова Т. С., Цимбалюк А. В. ; Чупіка І. О., Швеця В. Г., Шустікова А. А. та інших.
В той час практично не розробленими та інформаційно незабезпеченими стосовно видів економічної діяльності залишаються: методологія побудови системи показників оцінки економічної ефективності, факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності, оцінка ефективності структурної політики, оцінка пропорційності, збалансованості та інтенсифікації розвитку, інтегральна оцінка економічної ефективності.
Актуальність та недостатня розробленість цих питань визначили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету як складова частина теми «Методологія та методика статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів», державний реєстраційний номер 0100V006873, підрозділу «Використання СНР для аналізу розвитку національної економіки». Особисто автором в рамках теми розроблена методологія побудови системи показників економічної ефективності видів діяльності.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка концептуальних засад організаційного і методологічного характеру та практичних рекомендацій щодо створення і впровадження системи статистичного забезпечення управління ефективністю видів економічної діяльності.
Об’єктом дослідження виступає ефективність суспільного виробництва як сукупність видів економічної діяльності.
Предметом дослідження є процеси формування економічної ефективності в їх взаємозв’язку і взаємообумовленості.
Мета дослідження обумовила необхідність вирішення наступних задач:
- теоретичне обґрунтування побудови та практичне доведення можливості використання статистичного забезпечення управління ефективністю видів економічної діяльності;
- розробка методологічних засад статистичного забезпечення управління ефективністю, визначення інформаційної бази дослідження ефективності видів економічної діяльності, вибір системи статистичних показників та методів для забезпечення потреб управління на різних рівнях;
- розробка методичних положень факторного аналізу динаміки економічного ефекту, ефективності видів діяльності та оцінки інтенсифікації їх розвитку;
- розробка методологічних засад та методичних положень оцінки ефективності структурної політики;
- оцінка пропорційності та збалансованості економічної ефективності видів діяльності;
- розробка методичних засад побудови рейтингу видів економічної діяльності за рівнем їх ефективності;
- визначення напрямків розробки управлінських рішень у відповідності з результатами статистичного дослідження.
Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційної роботи служить системний підхід до аналізу стану та розвитку економічної ефективності в умовах трансформації і структурної перебудови економіки України на основі сучасних теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі економічної теорії, державного управління, статистики та бухгалтерського обліку.
Інформаційну базу дослідження склали дані Держкомстату України.
Використовувались також результати наукових розробок українських та зарубіжних вчених за темою дослідження, законодавчі матеріали, програми уряду, методики та публікації Держкомстату України.
Наукова новизна одержаних результатів. Вирішення наведених задач дозволило отримати результати, наукова новизна яких полягає в тому, що вперше було проведено
Фото Капча