Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхова організація

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

матеріали, приймає рішення і видає свідоцтво про державну реєстрацію Бюро.

Основні завдання АСБ:
координація діяльності національних страховиків у галузі страхування авіаційних ризиків;
дослідження та прогнозування національного ринку страхових послугу галузі авіації;
організація співпраці з підприємствами, їхніми об'єднаннями та іншими організаціями, які експлуатують та обслуговують засоби авіаційного транспорту;
підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій стосовно законодавчих та інших нормативних актів з обов'язкового авіаційного страхування, розроблення рекомендацій з методології проведення відповідних видів авіаційного страхування;
сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов авіаційного страхування та форм уніфікованих полісів;
збір, аналіз та опублікування статистичних даних щодо збитків, завданих авіаційними подіями;
розроблення програм і методів страхування авіаційних ризиків, заходів щодо запобігання страховим випадкам;
організація та проведення консультацій з технічних, економічних і юридичних питань, пов'язаних з
класифікацією страхових випадків, визначенням розміру збитків та страхового відшкодування;
організація та проведення науково-практичних заходів з питань страхування авіаційних ризиків,
забезпечення методичними матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків і страхувальників;
видання бюлетенів і довідників, проведення навчання, підвищення кваліфікації, організація конференцій,
семінарів тощо;
представництво інтересів страховиків – членів Бюро у міжнародних об'єднаннях страховиків.
Моторне (транспортне) страхове бюро України (М (Т) СБ) – юридична особа, яка створена згідно з чинним законодавством і діє на основі свого Статуту, погодженого і затвердженого у визначеному законодавством порядку. Страховики можуть входити до М (Т) СБ як повні або асоційовані члени. Повні члени М (Т) СБ зобов'язані виплачувати страхові відшкодування у разі настання страхового випадку, який спричинили їхні страхувальники на території інших держав, з уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів яких М (Т) СБ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. Якщо страхове відшкодування виплачувало М (Т) СБ, то повні члени відшкодовують (компенсують) йому всі витрати, яких воно зазнало, і сплачують пеню.
Завдання М (Т) СБ:
гарантування платоспроможності страховиків – членів Моторного (транспортного) страхового бюро щодо страхових зобов'язань;
укладення за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України угод з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів інших держав про взаємне визнання договорів такого страхування, взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди та забезпечення виплати за страховим випадком, що було спричинене власником транспортного засобу, застрахованим на території зазначеної держави, або власником транспортного засобу, застрахованим в Україні відповідно до зазначених угод; :!
управління централізованими страховими резервними фондами;
співробітництво з відповідними організаціями інших держав у галузі страхування цивільної відповідальності, координація обов'язкового страхування цивільної відповідальності нерезидентів-власників (водіїв) транспортних засобів у разі в'їзду їх на територію України;
збирання необхідної інформації про обов'язкове страхування цивільної відповідальності, підготовка рішень
та пропозицій з цього питання;
розроблення форм страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності;
затвердження тарифів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності в порядку, визначеному законодавством;
виплати компенсацій та страхового відшкодування.
Для забезпечення виконання зобов'язань членів М (Т) СБ перед страхувальниками і третіми особами при ньому створюються такі централізовані резервні фонди: фонд страхових гарантій (мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється у вільно конвертованій валюті у сумі, не меншій еквіваленту 400 000 євро), фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд потерпілих) призначений для здійснення розрахунків з третіми особами. Члени М (Т) СБ зобов'язані додатково забезпечувати свою платоспроможність шляхом створення при ньому інших страхових резервних фондів на умовах, визначених чинним законодавством.
Морське страхове бюро України (МСБ) є юридичною особою, яка діє на підставі Положення «Про морське страхове бюро» та установчого договору, погодженого з Уповноваженим органом та Державним департаментом морського та річкового транспорту. Бюро має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, набуває майнових та особистих немайнових прав, має право виступати в суді, арбітражному та третейському судах, виконувати будь-які дії відповідно до укладених угод, що не суперечать законодавству, Положенню «Про морське страхове бюро» та установчому договору. Фінансування діяльності МСБ відбувається за рахунок вступних та членських внесків членів Бюро та інших дозволених видів комерційної діяльності. 
МСБ створюють страховики, які мають дозвіл (ліцензію) на проведення морського страхування та обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, орган управління яких прийняв рішення про вступ до Бюро, за умови виконання вимог Положення «Про морське страхове бюро». Бюро створюється зазначеними страховиками шляхом укладення установчого договору. Страховики, які прийняли рішення про вступ до Бюро, подають заяву до Уповноваженого органу, який призначає дату проведення загальних зборів засновників Бюро. Бюро підлягає державній реєстрації в Одеській обласній державній адміністрації Для державної реєстрації президент Бюро або голова загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента, подає Одеській обласній державній адміністрації заяву про державну реєстрацію та установчий договір.
Основні завдання МСБ:
координація діяльності національних страховиків у галузі страхування на морському транспорті; дослідження та прогнозування національного ринку страхових послуг у галузі торговельного мореплавства; організація співпраці з підприємствами, їхніми об'єднаннями та іншими організаціями, які експлуатують або обслуговують засоби морського транспорту;
підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій стосовно законодавчих та інших нормативних актів з морського страхування,
розроблення рекомендацій з методології проведення відповідних видів морського страхування;
сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов морського страхування та форм уніфікованих полісів;
збір, аналіз та публікування статистичних даних щодо збитків на морському транспорті;
розроблення програм та методів страхування морських ризиків, заходів щодо запобігання страховим випадкам;
організація та проведення консультацій з технічних, економічних і юридичних питань, пов'язаних з класифікацією страхових випадків, визначенням розміру збитків та страхового відшкодування;
організація та проведення науково-практичних заходів з питань страхування на морському транспорті,
забезпечення методичними матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків та страхувальників;
видання бюлетенів і довідників, проведення навчання з підвищення кваліфікації, організація конференцій,
семінарів тощо;
• представництво інтересів страховиків-членів МСБ у міжнародних об'єднаннях страховиків.
МСМС проводить роботу з узагальнення морського страхового законодавства. Спільно з Міжнародною
торговельною палатою Союз підготував порівняльні таблиці умов морського страхування у найважливіших
торгових центрах світу. МСМС розробив рекомендації щодо забезпечення збереження вантажів, адресовані
власникам вантажу, перевізникам, експедиторам тощо.
Асоціація «Українське медичне страхове бюро» (АУМСБ) зареєстрована в березні 1999 р.
Основною метою є сприяння розвитку відкритого та рівно доступного для всіх медичного страхового ринку в Україні шляхом впровадження єдиних правил, вимог і стандартів діяльності, забезпечення необхідної допомоги страховим компаніям у проведенні медичного страхування, організації юридичного захисту прав страховиків та страхувальників, координації зусиль страховиків на ринку послуг медичного страхування.
Основними завданнями АУМСБ є:
представництво інтересів своїх членів у відносинах з державними органами України, міжнародними організаціями тощо;
розроблення методології медичного страхування, стратегії і тактики його впровадження в Україні;
сприяння формуванню розвинутої інфраструктури медичного страхового ринку в Україні;
аналіз законодавства України з питань страхової діяльності та охорони здоров'я, підготовка пропозиції
щодо його удосконалення;
залучення членів А УМСБ до участі у виконанні державних програм з питань поліпшення медичної допомоги населенню за допомогою медичного страхування;
вивчення та аналіз стану і перспектив розвитку медичного страхування в Україні та за її межами,
пропаганда медичного страхування серед населення України;
сприяння залученню іноземних інвесторів у програми з медичного страхування та охорони здоров'я;
проведення конференцій, семінарів та інших заходів науково-практичного характеру;
здійснення іншої діяльності, що не суперечить законодавству України.
Фото Капча