Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стилі української літературної мови в професійному спілкуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;"> 

Науковий стиль має такі різновиди:
 
1.Науковий (розрахований на фахівців; стиль монографій, наукових статей, рецензій, наукових доповідей, дисертацій, курсових і дипломних робіт, рефератів і т. д.), який поділяється на науково-технічний і науково-гуманітарний.
Зразок суто наукового підстилю:
Нинішній стан розбудови незалежної України характеризують складні процеси розбудови їі економіки. Час показав, що подолати кризові явища в суспільно-економічному житті нашої держави лише політичними методами без докорінних змін в економіці неможливо. Об'єктивною потребою є прискорене формування ринкової інфраструктури та перехід до ринкових методів господарювання. Важливою складовою ринкових відносин є фінансові. Пов'язані з формуванням та використанням грошових фондів держави та коштів суб'єктів господарювання, вони охоплюють усі фази процесу відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Тому спроба осмислити реалії, описати поняття і терміни фінансової справи відповідає потребам сьогодення, має свою безперечну науково-практичну актуальність (Загородній А., Вознюк Г., Смовженко І. Фінансовий словник.–2-ге вид., випр. і доповн.–Львів, 1997).
2.Науково-популярний (використовується для зрозумілого, доступного викладу наукової інформації нефахівцям; реалізується в неспеціальних часописах, книгах).
 
Зразок науково-популярного підстилю:
Поняття вартості є, можна сказати, всеохопним, оскільки застосовується до величезної кількості явищ економічного і фінансового життя – товарів, послуг, сировини, інтелектуальної і фізичної праці тощо. Все в економіці має свою вартість. Розібратися у цьому складному феномені допоможе подана інформація (3 журн.).
3.Науково-навчальний (стиль підручників, лекцій, навчальних посібників).
 
Зразок науково-навчального підстилю:
Усі суб'єкти господарської діяльності у взаємозв'язку складають єдине ціле економічного механізму суспільства. Мета і характер діяльності суб'єктів господарської діяльності можуть бути різні. Тому за цими ознаками їх можна поділити на підприємницькі (комерційні), котрі функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням державою. Суб'єкти господарювання з підприємницьким характером діяльності становлять собою підприємства (Економіка підприємництва: Підручник / За заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів, 2004).
 
3.5.Розмовно-офіційний підстиль розмовного стилю
 
Розмовно-офіційний підстиль–це засіб усного спілкування на виробництві, у діловій та громадсько-політичній сфері. Розмовно-офіційне спілкування визначається соціальними функціями мовців, на відміну від побутового, готується заздалегідь і, як правило, не виходить за межі обумовленої теми.
 
Характерні ознаки розмовно-офіційного підстилю:
 
1.Уживання простих коротких речень;
2.Певна емоційність висловлювань (порівняно з писемними стилями) ;
3.Усні діалоги і полілоги;
4.Використання несловесних засобів (жестів, міміки, інтонації, логічних наголосів).
 
Фахівець повинен досконало володіти всіма стилями літературної мови, які використовуються в професійному спілкуванні.
 
Теми рефератів
1.Стилістична різноманітність української мови.
2.Специфіка мови професійного спілкування.
3.Історія становлення офіційно-ділового стилю української мови.
4.Мовні і жанрові особливості наукового стилю.
5.Становлення і розвиток наукового стилю.
 
Практичні завдання
І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:
1.Дайте визначення поняття «мовний стиль». Назвіть стилі української мови.
2.Які стилі використовують у сфері професійного спілкування?
3.Схарактеризуйте особливості офіційно-ділового стилю, назвіть його різновиди.
4.Яка сфера використання наукового стилю та його різновидів?
5.З’ясуйте, до яких стилів та підстилів належать подані тексти.
 
І.Валюта конвертована–національна грошова одиниця, що має здатність вільно (шляхом купівлі-продажу) обмінюватись на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей. Конвертованість національної валюти забезпечується наявністю певної частини конкурентоспроможної продукції на світовому ринку, насиченістю товарною масою внутрішнього ринку, наявністю певного запасу вільно конвертованих валют, золота та іншими чинниками. Розрізняють дві основні форми конвертованості валюти: 1) вільно, або повністю, конвертована; 2) частково, або обмежено, конвертована.
(Економічний словник-довідник)
ІІ. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. (Конституція України)
ІІІ. Спробуймо уявити собі, як виглядала б російська культура і наука без своїх українських гілок, тобто без внеску українців (у літературі: Богданович, Гнідич, Наріжний, Капніст, Гоголь, Данилевський, Мордовцев, Мачтет, Короленко та інші; у живопису: Левицький, Боровиковський, Трутовський, Куїнджі, Рєпін – так, так, Рєпін завжди підкреслював своє українське походження і свої українські симпатії – та багато-багато інших; у музиці: Бортнянський, Березовський, Стравинський; у різних галузях науки: Остроградський, Ушинський, Миклухо-Маклай, Гамалія, Лобачевський, М. Ковалевський, Овсянико-Куликовський, Вернадський та багато-багато інших, аж до наших днів). Немалий внесок зробили українці і в польську науку та культуру. Це слід би знати – не задля національної гордині, а для подолання власного комплексу неповноцінності та чужого нехтування. (Інша річ–чим це оберталося для самої української культури. Якось Драгоманов на питання про те, чому українська інтелігенція виглядає такою слабосилою, відповів: а як би виглядала французька інтелігенція, коли б третина її вважала себе німцями, третина англійцями і третина – італійцями). (І. Дзюба)
ІV. Державна мова–закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики. Термін з'явився у часи виникнення національних держав. В однонаціональних державах немає необхідності юридичного закріплення державної мови. В багатонаціональних країнах конституцією (законодавством) статус державної, як правило, закріплюється за мовою більшості населення. У деяких країнах відповідно до їхнього територіально-етнічного складу статус державних надано двом і більше мовам (напр., у Канаді – англійській і французькій). У демократичних країнах із статусом однієї мови як державної забороняється дискримінація громадян за мовною ознакою, носії інших мов мають право користуватися ними для задоволення своїх потреб. (Українська мова. Енциклопедія)
V. Одного разу Дарці потрапила на очі стаття якогось американського ґендерного мудрагеля, де ледве не за аксіому стверджувалося, буцімто хлопчики більше «схильні до змагання», а дівчатка, навпаки, більше «схильні до співпраці». Тільки хлопчик міг з легким серцем зблягузкати таку дурницю. У чистому вигляді боротьба за владу–не за дивіденди у вигляді оцінок (еквівалент пізнішого фінансового успіху), не за увагу протилежної статі (та ще себе такою не усвідомила) і навіть не за зірвані оплески на шкільній ялинці (що насамперед тішать марнославство батьків і тільки в другу чергу нарощують м'язи твоєму власному), – а саме за владу як таку, в її майжебездомішковій, мов той сухий спирт, і тим особливо наркотизуючій формі: за виключне й неподільне право вести за собою цілий клас–хоч з уроку на спортмайданчик, хоч після уроків – на котячий концерт під вікно неприємної тобі «жиропи» з першої парти, що на перервах знай жує принесені з дому бутерброди в проолієному папері, а потім лишає на підручниках гидкі масні плями,–байдуже, куди, байдуже, на добре чи на зле, бо різниці між добром і злом не існує, як взагалі не існує Її при всякій абсолютній владі,–ця боротьба, окрім як у первісних племен, найчастіше подибується таки серед дівчаток–від восьми до дванадцяти років. Потім, хвалити Бога, в них з'являються інші, цивільніші клопоти.
(О. Забужко)
 
ІІ. Оформлення документів
 
1.З’ясуйте, що таке заява [9; 12: 39]. Проаналізуйте поданий зразок заяви.
2.Напишіть мотивовану заяву на ім’я декана факультету з проханням перенести термін оплати за навчання на 2 тижні.
 
ІІІ. Правописний практикум
 
1.Повторіть теми «Зміни приголосних при збігу їх», «Спрощення груп приголосних», «Подвоєння та подовження приголосних» (§18-20). Запишіть слова.
 
Аген (тст, ст) во, ву (жч, зч, щ) ий, виї (з, зд) ний, студен (т) ський, пі (сч, щ) аний, бря (зч, жч, щ) ати, бага (ц, ст, тст) во, контра (стн, сн) ий, за (в, вв) ідділу, зако (н, нн) ий, довгожда (н, нн) ий.
 
ІV. Практикум з культури мови
 
1.Побудуйте словосполучення з поданими словами.
Відмінити, скасувати (збори, засідання, акт, закон). Особистий, особовий, власний (підпис, життя, справа, склад, бізнес). Зумовлювати, обумовлювати (поява, термін, причина, робота).
2.З’ясуйте значення слів, два з них уведіть у речення.
 
 
Фото Капча