Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з іноземних мов. Методичний діалог

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Умурзакова Т. Ф.
 
Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з іноземних мов.
Методичний діалог
 
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ тільки тоді,
коли вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна.
Джозеф Кіплінг
 
У червні 2010 року Міністрами освіти країн Європи була обговорена роль учителя у сучасному світі як професіонала і провідника змін в освітній місії, та прийнято рішення підтримувати освіту фахівців на всіх рівнях з метою виконання їхніх освітніх обов’язків. Відповідно до рішень цієї наради завдання методичних служб у 2011-2012навчальному році полягає в спрямуванні методичної роботи на підвищення майстерності вчителя іноземних мов. Якість знань кожного учня залежить від якості професійної підготовленості й майстерності кожного вчителя, який залишається основним суб’єктом, покликаним вирішувати завдання розвитку освіти. Зростання соціальних вимог до школи вимагає систематичного вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Сучасна школа потребує педагога нового типу – вчителя-дослідника, новатора.
Організація методичної роботи є однією з умов підвищення педагогічної майстерності педагога і допомагає кожному вчителю розкрити свої здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук, самореалізуватися у професійній діяльності. «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться», – писав відомий педагог К. Д. Ушинський. Застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності кожного вчителя. Це і має бути головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота, спрямована на підвищення професійної компетентності вчителів іноземних мов. Професійна компетентність – це якість особистості, яка дає змогу фахівцеві максимально ефективно здійснювати свою діяльність, а також сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню. Дослідження вчених, методистів, психологів свідчать, що організація ефективної професійної діяльності вчителя іноземної мови можлива тільки в контексті реалізації комунікативної, організаторської, конструктивно-планувальної, виховної, розвивальної та освітньої функцій. Комунікативна функція складається з мотиваційно-стимулюючого, інформаційного та контрольно-коригуючого компонентів. Організаторська функція полягає в організації мовного та мовленнєвого матеріалу, поведінки вчителя та іншомовної діяльності учнів. Конструктивно-планувальна функція передбачає добір навчального матеріалу, планування іншомовної діяльності вчителя та учнів під час уроку та в позакласній роботі. Завдання розвивальної функції – розвиток пізнавальних, інтелектуальних та мовленнєвих здібностей дітей, формування в учнів позитивних мотивів учіння. Освітня функція полягає в розвитку вміння вчитися, розширювати світогляд, пізнавати себе. Виховна функція вчителя передбачає планування і розв’язання виховних завдань засобами іноземної мови з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.
Учитель іноземної мови повинен не тільки добре знати іноземну мову, а й володіти спеціальними вміннями. Вміння – це здатність застосовувати знання на практиці, комбінувати прості автоматизовані дії відповідно до ситуативних вимог та досягати певних результатів у професійній діяльності. Основою групи професійних умінь педагога є підготовка до організації навчально-виховного процесу, яка включає в себе уміння: аналізувати мовний та мовленнєвий матеріал з погляду лінгвістики та методики викладання іноземних мов; аналізувати й оцінювати підручники та методичні матеріали; здійснювати дослідницьку роботу з проблем навчання іноземної мови з метою вивчення нових стратегій навчання; аналізувати допоміжні засоби й обирати ті, що найкраще відповідають цілям навчання на певному етапі. До вмінь, що стосуються планування навчально-виховного процесу, належать: складання навчальних планів з окремої теми чи декількох тем; планування і розробка матеріалу для організації самостійної роботи учнів; вибір автентичного матеріалу та адаптація його до рівня підготовки учнів; виготовлення наочного матеріалу. Проведенню уроку іноземної мови передує його планування - один з чи не найскладніших видів педагогічної діяльності, складовими якого є: зміст уроку, організація та емоційна атмосфера уроку. Зміст уроку включає три підгрупи вмінь, що стосуються навчання видів мовленнєвої діяльності, розвитку мовних навичок, визначення сформованості мовленнєвих навичок та вмінь їх оцінювання, розвитку навчальних умінь учнів.
Згідно зі статтею 54 Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників для удосконалення педагогічної майстерності вчителів та науково-методичної підготовки, розвитку творчих здібностей учнів та вчителів, покращення якості знань учнів, учителями іноземних мов проводиться методична робота, яка спрямовується на досягнення якісно нових стандартів, упровадження інноваційних технологій у навчально-виховну роботу, розвиток профільного навчання. У змісті методичної роботи вчені М. Поташник, Є. Березняк, І. Жорносєк, А. Зєвіна виділяють такі напрями:
- методологічна й теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони розвитку природи і суспільства;
- підготовка вчителя за окремими методиками викладання навчального предмета, вивчення навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння технікою й методикою використання засобів навчання; – освоєння і практичне використання теоретичних положень світової та вітчизняної дидактики й теорії навчання та виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів;
- психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості;
- загальнокультурна підготовка, яка поєднує обізнаність із питань етики та загальну культуру поведінки;
- загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.
Усім відомо, що однією зі складових професійної компетентності вчителя є його самоосвітня діяльність. Самоосвіта – це одна з форм самостійної індивідуальної роботи з набуття знань із урахуванням особистих інтересів, нахилів та об’єктивних потреб особистості, відомостей із різних джерел, додатково отриманих у базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти вчителя є те, що результат такої роботи вливає на розвиток учнів, а
Фото Капча