Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – 1907 роках

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 
НЕПОРОЖНЯ ГАННА АНДРІЇВНА
 
УДК 94 (477) «1900/1907»
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛІВ І УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ В 1900 – 1907 рр.
 
07. 00. 01 – історія України
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України історичного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Науковий керівник: − доктор історичних наук, професор БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ, завідувач кафедри історії України Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Офіційні опоненти: − доктор історичних наук, професор Шип Надія Андріївна, завідувач кафедри гуманітарних наук Української академії зовнішньої торгівлі; − кандидат історичних наук, старший науковий співробітник-консультант сектору суспільних наук науково-організаційного відділу Президії НАН України Попик Володимир Іванович;
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Захист відбудеться 31. 05. 2002 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 235. 01 в Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий 29. 04. 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми зумовлюється насамперед її недостатньою дослідженістю у вітчизняній історіографії. Разом з тим, вчителі й учнівська молодь України на початку ХХ ст. брали найактивнішу участь у боротьбі прогресивних сил суспільства проти державної системи Російської імперії, за створення Української держави як головної запоруки вільного розвитку народу. Без з'ясування ставлення учителів і учнівської молоді до тогочасних проблем України неможливо комплексно відтворити розстановку основних рушійних сил суспільно-політичного руху, визначити їх роль у послабленні державної системи Російської імперії та згуртуванні національно-патріотичних сил для боротьби з царизмом.
На сучасному етапі творення незалежної Української держави з усією актуальністю постають не тільки політичні, соціально-економічні, але й ідеологічні та культурно-освітні проблеми. Від їх правильного розв'язання залежить історична доля як Української держави, так і української нації. Уроки минулого є досить актуальними і корисними при вирішенні сучасних проблем у національній політиці, освітній галузі, взаєминах уряду з молодіжним рухом та інтелігенцією. Все це і зумовлює наукову значимість і актуальність дисертаційного дослідження.
Зв'язок теми дисертації з науковими темами, програмами, планами. Дисертація виконувалася згідно наукової тематики кафедри історії України історичного факультету Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова “Наукові проблеми гуманітарних наук”.
Об'єктом наукового пошуку стала суспільно-політична діяльність вчителів і учнівської молоді України 1900 – першої половини 1907 рр. спрямована проти суспільно-політичної системи Російської імперії, на боротьбу за повалення самодержавного ладу, здобуття широких прав для українського народу і створення Української держави.
Предметом дослідження визначено роль вчителів початкових і середніх шкіл, а також учнівської молоді України, до складу якої відносились учні середніх світських і духовних навчальних закладів, у суспільно-політичному русі початку ХХ ст.
Мета дослідження полягає у науковому розкритті опозиційної суспільно-політичної діяльності вчителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр.
Для її досягнення поставлені такі основні завдання:
проаналізувати стан наукової дослідженості та джерельної бази проблеми;
визначити характер протидії вчителів панівній суспільно-політичній системі Російської імперії в 1900 – 1904 рр. ;
розкрити спрямування опозиційного суспільно-політичного руху семінаристів у 1900 – 1904 рр. ;
виявити кількість і характер діяльності таємних організацій учнів середніх світських навчальних закладів у 1900 – 1904 рр. ;
показати піднесення революційної активності вчителів у 1905 р. ;
простежити особливості наростання революційного руху учнівської молоді в 1905 р. ;
з'ясувати особливості опозиційного суспільно-політичного руху вчителів у 1906 – першій половині 1907 рр. ;
проаналізувати суспільно-політичні виступи учнівської молоді в 1906 – першій половині 1907 рр.
Хронологічні рамки охоплюють 1900 – першу половину 1907 рр. Нижня межа обумовлена початком яскраво вираженого етапу переростання опозиційного суспільного руху в партійно-політичну фазу з часу створення в 1900 р. РУП. Верхня межа обмежена часом третьочервневого перевороту 1907 р. і початком наступу реакції на завоювання прогресивних сил, що відповідним чином відбилося й на суспільно-політичній діяльності учителів і учнівської молоді.
Методологічною основою дисертації є принципи історизму та об'єктивності, а також методи проблемно-хронологічного, порівняльного і контекстуального аналізу та інтерпретаційного синтезу, що дозволяють з найбільшою ефективністю визначити характерні особливості суспільно-політичного руху вчителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у першому комплексному дослідженні недостатньо розробленої у вітчизняній історіографії проблеми опозиційної суспільно-політичної діяльності вчителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. :
зроблено обгрунтований висновок про відсутність в історіографії спеціальних наукових праць, які б комплексно розкривали проблему опозиційної суспільно-політичної діяльності вчителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. ;
вперше в історіографії визначені кількість учителів, що брали участь у опозиційному суспільно-політичному русі, характер їх нелегальної діяльності та роль у селянських виступах 1900 – 1904
Фото Капча