Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільно-політична позиція учнівської молоді півдня України другої половини ХІХ ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
 
Тарасов Андрій Валерійович
 
УДК 94(477.7):37.011.32(043.3)
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
 
07.00.01 – історія України
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Київ – 2008
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Борисенко Володимир Йосипович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут історичної освіти, завідувач кафедри історії України.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Щербак Надія Олександрівна, Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри гуманітарних дисциплін; кандидат історичних наук Крижановська Оксана Олегівна, Інститут історії України НАН України,
старший науковий співробітник.
Захист відбудеться «14» березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.008.02 в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, корп. 1, ауд. 301.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська академія» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Майбутнє держави багато в чому залежить від її молоді. Особливо це характерно для переломних етапів державотворення, що їх переживає й сучасна Україна. Головною запорукою її подальшої успішної розбудови є залучення до державотворчих процесів молодого покоління. У цьому плані особливої актуальності набуває залучення як позитивного, так і негативного досвіду відносин держави та молодіжного руху, що дасть змогу уникнути помилок і використати його з найбільшою ефективністю.
Важливим є врахування й регіональних особливостей молодіжного руху, зокрема Півдня України другої половини ХІХ ст., періоду, коли російський уряд силовими методами істотно змінив етнічну структуру регіону.
Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України зазначеного часу була неоднозначною. Одна частина учнівської молоді брала активну участь у боротьбі проти державної системи Російської імперії, інша – навпаки, виступала за її підтримку й збереження. Без з’ясування основних складових причинно-наслідкової поведінки учнівської молоді неможливо об’єктивно висвітлити розстановку суспільно-політичних сил в Україні другої половини ХІХ ст., які відіграли визначальну роль у вітчизняній історії наступного періоду.
Зв’язок роботи з науковими темами, програмами, планами. Дисертація виконувалась згідно з науковою тематикою кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету «Теоретичні основи формування історичної свідомості молоді в умовах загальноосвітньої та вищої школи» та кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Актуальні проблеми гуманітарних наук». Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради Криворізького державного педагогічного університету, протокол № 5 від 11 грудня 2003 року.
Об’єктом наукового пошуку є суспільно-політичні процеси на території Півдня України в другій половині ХІХ ст.
Предмет дослідження становить суспільно-політична діяльність учнівства середніх навчальних закладів Півдня України в другій половині ХІХ ст.
Територіальні межі дослідження охоплюють Південь України в адміністративному поділі другої половини ХІХ ст., що в цілому збігається з територією діючого на той час Одеського учбового округу (за винятком сучасних територій АР Крим, Російської Федерації та Молдови).
Хронологічні рамки дослідження охоплюють другу половину ХІХ ст. Нижня межа обумовлена початком реформування середньої освіти в епоху «великих реформ» з середини 1860-х років та першими проявами суспільно-політичної активності учнівства Півдня України. Верхня межа визначається часом політичної реакції внутрішньополітичного курсу уряду 1880-1890-х років, що відповідним чином позначилось на суспільно-політичній діяльності учнівської молоді.
Мета дослідження полягає у комплексному визначенні суспільно-політичної позиції учнівської молоді Півдня України у другій половині ХІХ ст.
Для її досягнення поставлені такі основні завдання: 
•установити стан наукової розробки та джерельної бази проблеми;
•розкрити процес формування мережі середніх навчальних закладів;
•охарактеризувати правове становище учнівської молоді;
•визначити особливості учнівського руху в 1860-1870-х роках;
•розкрити діяльність Одеського учнівського гуртка «централістів»;
•установити кількість та форми опозиційних виступів учнівської молоді в 1880-1890-х роках;
•проаналізувати характер великодержавного спрямування виховного процесу в школі;
•з’ясувати вірнопідданський зміст навчальної літератури з гуманітарних дисциплін;
•встановити основні заходи з виховання та форми проявів вірнопідданських почуттів учнів середніх навчальних закладів.
Методологічною основою дисертації є принципи науковості, історизму, об’єктивності, системності та світоглядного плюралізму. У ході розв’язання поставлених завдань було застосовано як загальнонаукові методи: аналіз, систематизацію, узагальнення, – так і спеціальні методи історичного дослідження: ретроспективності, проблемно-хронологічний, подокументний метод збору даних, порівняльно-правовий, регіонального підходу, – які дозволяють найглибше дослідити характерні особливості суспільно-політичної діяльності учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексній розробці недостатньо вивченої в історіографії проблеми суспільно-політичної позиції учнівської молоді Півдня України у другій половині ХІХ ст.: 
•зроблено обґрунтований висновок про відсутність в історіографії спеціальних наукових праць, які б усебічно розкривали проблему суспільно-політичної позиції учнівської молоді Півдня України в другій половині ХІХ ст.;
•розкрито процес формування мережі середніх навчальних закладів;
•охарактеризовано правове становище учнівської молоді;
•показано розгортання учнівського руху в 1860-1870-х роках, визначена кількість таємних учнівських гуртків;
•визначено зв‘язки і місце «Центрального одеського гуртка учнівської молоді»
Фото Капча