Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світовий досвід розвитку малого підприємництва

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
86
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в цілому. Комплексна підтримка малого бізнесу повинна мати у складі: інформаційне забезпечення, в тому числі рекламу; підготовку кадрів (загальну та професійну) ; профорієнтацію; відбір та просування бізнес-проектів; консалтинг (економічне, управлінське, технічне забезпечення) ; маркетингове забезпечення (збут) ; лізинг; інжиніринг; пошук інвесторів; отримання кредитів; страхування; гарантії та здійснення контролю для інвесторів; отримання державних контрактів та субпідрядів; запуск системи малих підрядів.

12. Динамізм, розвиток і диверсифікація форм малого бізнесу дають основи передбачати, що в обозримому майбутньому цей сектор господарювання в країнах Заходу буде розвиватися. Хотілося б сподіватися, що найближчим часом і наша країна, враховуючи обширний зарубіжний досвід, піде по шляху адаптації підприємств малого бізнесу до сьогоднішніх економічних умов господарювання в Росії. Тим більше, що що має глибоке коріння в економічній історії нашої країни малий і середній бізнес не використовується в повній мірі як в збільшенні обсягів виробництва, так і в підвищенні його ефективності і сбалансованності. Мале підприємництво веде до оздоровлення економіки загалом, що наочно видно з даної роботи. Отже кращим виходом з тієї, що створилася в Росії кризовій ситуації була б державна політика уряду, направлена на розширення і розвиток підприємств малого підприємництва в нашій країні.
Хотілося б помітити, що безперечна перспективність сектора малого і середнього підприємництва в сучасній економіці і, отже, великий інтерес до нього не треба розглядати лише як чергову компанію в системі антикризових заходів, але і як довготривалий напрям структурної політики, природним чином, що забезпечує органічну змичку виробничих і ринкових процесів в російському господарстві, реалізацію сучасної стратегії економічного зростання протягом довготривалого переходу. Бо, саме малі підприємства, особливо у разі задовільної розробки нової державної політики в області малого підприємництва, можуть стати основою ринкових структур у багатьох галузях, забезпечити перелив інвестицій в сфери найбільш еффективного додатку ресурсів і тим самим з'єднати процеси структурної політики і формування ринку.
 
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 
1. Зиадат М. Структура бизнес-инкубатора как инновационная программа развития малого предпринимательства // Инвестиционное проектирование устойчивого регионального развития (Сб. науч. трудов). – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – С. 256 – 259.
2. Зиадат М. Особенности становления сектора малого бизнеса в условиях переходной экономики Иордании // Придніпровський науковий вісник. Економіка. – 1998. – № 94. – С. 98 – 104.
3. Зиадат М. Организационно-экономические условия становления предпринимательства в странах с переходной экономикой // Придніпровський науковий вісник. Економіка. – 1998. – № 104. – С. 57-65.
4. Зиадат М. Выбор конкурентной стратегии малого предприятия // Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий. Сб. науч. тр. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1998. – С. 223 – 226.
5. В. И. Шипаева «Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства «;
6. «Опыт экономического развития Республики Корея в условиях рыночной системы». Дак Ву Нам – председатель Ассоциации внешней торговли Республики Корея.
7. «Роль государства в сотворении «южнокорейского чуда»«. С. В. Жуков – к. э. н., ст. научный сотрудник Института Мировой экономики и международных отношений РАН.
8. «Экономика Кореи: структурное урегулирование в целях экономического роста». Ку Бон Хо
9. «Мексика», Л. Н. Максименко М. : Мысль, 1983
10. «Мировой рынок и развивающиеся страны «, сборник научных трудов. М. : Финансы СССР, 1991
11. « Латинская Америка « N. 3 – 1989; N. 4 – 1991
12. Шахмалов Ф. Мале підприємництво в системі ринкових реформ: проблеми зростання або виживання. «Питання економіки», 1993,
13. Разумнова І. Дрібні підприємства в промисловості США. «Проблеми теорії і практика управління», 1990,
14. Шулятьева Н. А. Малий бізнес в умовах ринку. «Гроші і кредит», 1992, N 1
15. Афанасьев В. Малий бізнес: проблеми становлення. « Російський економічний журнал», 1993,
16. Мягков П., Фесенко Е. Мале підприємництво: державна підтримка обов'язкова. «Російський економічний журнал», 1993,
17. Онопрієнко В. И. Малі підприємства: Досвід, проблеми М. : Профиздат, 1991
18. Певзнер А. Г. Нове про малі підприємстваМ. : АТ «Факт», вип 2, 1990
19. Серегин А. С. Ефективність малого бізнесу. М. : Економіка, 1990
20. Кубай Н. Є. Види і джерела фінансування малого бізнесу в Україні // Фінанси малого бізнесу / Під ред. С. К. Реверчука. – анал. -інформ. посібник. – Львів: «Діалог», 1996. – С. 34-47.
21. Кубай Н. Є. Теорія життєвого циклу фірми: стиль і стратегія управління. // Анатомія малого бізнесу / Під ред. С. К. Реверчука. – анал. -інформ. посібник. – Львів: «Діалог», 1996. – С. 46-53.
22. Кубай Н. Є. Державна політика підтримки малого бізнесу країн Східної Європи, пострадянських країн та застосування їх досвіду в Україні. // Мале підприємництво і менеджмент в Україні: Зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 90-97.
23. Кубай Н. Є. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу у світі // Економіка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. статей. Львів: ЛДУ, 1997. – С. 18-23.
24. Кубай Н. Є. Напрямки державної підтримки малого бізнесу в Україні // Економіка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. статей. – Львів: ЛДУ, 1997. – С. 70-76.
25. Кубай Н. Є. Фінансові проблеми діяльності малих підприємств в Україні // Тези доповідей науково-практичної конференції «Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України». – Луцьк, 1998. – С. 178-180.
26. Кубай Н. Є. Фінансові аспекти державної підтримки малого бізнесу в Україні // Фінанси України. – 1998. – №5. – С. 116-120.
27. Кубай Н. Є. Проблеми діяльності малих приватних підприємств в економіці України // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: «Коопосвіта», 1998. – Т. 3. – С. 212-218.
28. Кубай Н. Є. Міжнародна підтримка малого підприємництва в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: «Коопосвіта», 1998. – Т. 3. – С. 145-148.
29. Реверчук С. К., Кубай Н. Є. Програми підтримки МП: суттєвий внесок у розвиток // Діло. – 1995. – №43. – С. 14.
30. Реверчук С. К., Кубай Н. Є., Крупка М. І. Мала приватизація. – анал. -інформ. посібник. – Львів: «Діалог», 1996. – С. 32-93
31. Формирование особых условий для малого бизнеса в бизнес-инкубаторах // Предпринимательство: проблемы и решения. Сб. науч. тр. Донецк: Донецкий ин-т предпринимательства, 1999 – С. 25-32.
32. Формирование особых условий для создания малого бизнеса в бизнес-инкубаторах как мера предотвращения банкротства // Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий. Сб. науч. тр. 1998. – Донецк: ИЭПИ НАНУ, 1998. – С. 223 – 226.
33. Становлення конкурентного середовища господоарювання в Україні // Торгівля і ринок України. Темат. збір. наук. праць. 1995. – Донецьк: ДДКІ, С. 59-60.
34. Толмачева А. Ф., Мамдух Тайе Аль-Зиадат. Создание организационно – экономических условий для развития малого предпринимательства в свободных экономических зонах // Специальные экономические зоны и их влияние на социально-экономическое развитие. Материалы междунар. науч. -практ. семинара 28 – 30 октября 1998. – Донецк: ИЭПИ НАНУ, 1998. – С. 107-111.
35. Сальников А., Зиадат М. Международные аспекты приватизации объектов государственной собственности // Реформирование хозяйственных комплексов городов Украины (Сб. науч. трудов). – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1997. – С. 232 – 225.
36. Сальников О. М., Зіадат М. Малий бізнес як необхідна умова становлення конкурентного середовища // Торгівля і ринок України. Тематич. зб. наук. праць. -Донецьк: ДДКІ, 1997. – С. 27-28.
37. Сальников О. М., Зіадат М., Масолов О. М. Деякі питання переходу торгівлі до ринку // Торгівля і ринок України. Тематич. зб. наук. праць. -Донецьк: ДДКІ, 1995. – С. 40-41.
38. Доповіді НАН України «Фінансова стабілізація»//Економіка України 1997, №12, с. 20-25.
39. Статут Української національної асамблеї підприємництва: Проект//Ділова Україна 1993, №22.
40. Про причини гальмування розвитку підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. 1997 №6 с. 21-26.
41. Нормативна база підприємництва: Документи, консультації// Галицькі контракти 1996. – №1111 с. 37-68.
42. Петрів О. “Первинна допомога підприємцям” // Україна і світ сьогодні. 1999 с. 11-16.
43. Теорія і практика сучасної підприємницької діяльності // Персонал 1996. №1 с. 86-98.
44. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. 2000 – №2 – с. 34-46.
Фото Капча