Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система правоохоронних органів України

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

07.10.92 р. № 157/92-рп.

Органам внутрішніх справ – як органам системи виконавчої влади, що безпосередньо підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, які здійснюють функцію зміцнення законності і правопорядку, боротьби зі злочинністю, захисту прав і законних інтересів громадян нашої держави.
Головною метою МВС України є координація органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.
У зв'язку з цим перед МВС України поставлені слідуючи завдання: 
 1. організація і координація діяльності органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки; 
 2. забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; 
 3. організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки; 
 
Ці завдання виконуються Міністерством через керовані ним органи на місцях (органи внутрішніх справ) шляхом реалізації наступних основних функцій:
 
 1. організація роботи по охороні громадського порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, запобіганню та припиненню адміністративних правопорушень і забезпеченню провадження у справах про них, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ; 
 2. організація профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо  запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, провадження дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутрішніх справ; 
 3. здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також заходи безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; 
 4. проведення роботи по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, боротьба з організованою злочинністю та наркобізнесом і злочинами в сфері економіки; 
 5. забезпечення профілактики правопорушень; 
 6. запобігання дитячої безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх; 
 7. розшук громадян у випадках, передбачених законодавством та міжнародними угодами; 
 8. ведення оперативно-пошукового та криміналістичного обліку; 
 9. проведення експертиз у кримінальних справах і криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності; 
 10. організація додержання законодавства про паспорти, в'їзд в Україну і виїзд з України громадян, перебування на її території іноземних громадян і осіб без громадянства; 
 11. забезпечення функціонування дозвільної системи  здійснення контролю за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, та за відкриттям і функціонуванням об'єктів, де вони використовуються; 
 12. забезпечення реєстрації й обліку автомототранспортних засобів, та безпеки дорожнього руху; 
 13. здійснення державного пожежного нагляду, пожежну охорону населених пунктів і об'єктів; 
 14. організація на договірних засадах охорони майна всіх видів власності; 
 15. здійснення заходів щодо врятування людей, охорони їхньої безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків; 
 16. здійсненні заходів по охороні навколишнього природного середовища; 
 17. забезпечення режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його оголошення на території України або в окремих місцевостях
До системи внутрішніх справ входять : міліція, органи попереднього слідства, органи пожежної безпеки, внутрішні війська.
 
2.2Міліція : завдання, принципи та структура
 
Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Міліція — єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.
Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані в установленому порядку.
Діяльність міліції будується на принципах:
 1. законності;
 2. гуманізму;
 3. поваги до особи;
 4. соціальної справедливості; 
 5. взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням.
Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або службову таємницю.
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань.
Основні підрозділи міліції :
 • кримінальна міліція;
 • кримінальна міліція у справа неповнолітніх;
 • міліція громадської безпеки;
 • транспортна міліція;
 • державна автомобільна інспекція;
 • міліція охорони;
 • спеціальна міліція.
Функції, які виконує міліція:
 • адміністративна;
 • профілактична;
 • виконавча;
 • оперативно-розшукова;
 • кримінально-процесуальна;
 • охоронна (на договірних засадах).
Для забезпечення громадського порядку на об’єктах і  територіях, що мають особливе народногосподарське значення або постраждалих від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції.
На території України забороняється створення охоронних та інших воєнізованих формувань, не передбачених законодавством України.
Основними завданнями міліції є :
 • забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
 • запобігання правопорушенням та їх припиненням;
 • охорона і забезпечення громадського порядку;
 • виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
 • забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • виконання адміністративних стягнень;
 • захист власності від злочинних посягань;
 • сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків;
 • участь у поданні спеціальної та правової допомоги громадянам
Фото Капча