Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Системи технологій

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
107
Мова: 
Українська
Оцінка: 

організації виробництва;

3. Рівень технологічної оснащеності;
4. Рівень керованості технологічною системою.
Рівень технологічної інтенсивності характеризується ступенем використання матеріальних, енергетичних ресурсів. Наприклад, вихід продукту, коефіцієнт використання сировини, енергії і т. д.
Рівень технологічної організації визначається числом операцій і стадій процесу, їх комбінацією, взаємозаміною, суміщенням, неперервністю виробництва і т. д.
Рівень технологічної оснащеності характеризується ступенем оснащеності виробництва технічними засобами, а також узгодженістю між вимогами технології і оснащеністю процесу відповідними машинами і рівнем робочої сили.
Рівень керованості характеризується ступенем досягнення оптимальних режимів процесу з метою їх найвищої ефективності і результативності. Високий рівень керованості технологічної системи – це досягнення її стабільності і надійності, безаварійності, безпечності, гнучкості.
6. Систематизація сучасних технологій
Технологію в зв'язку з виробництвом підрозділяють на діючу (практичну) та суб'єктивну (наукову і теоретичну).
Практична технологія базується на природничих процесах.
Теоретична вивчає процеси цілеспрямованого перетворення форм існування матерії і базується на фундаментальних дослідженнях та інформації по наслідках реалізації відповідних практичних технологій.
Технологію, у зв'язку з природним середовищем можна поділити на глобальну та соціальну. Основне завдання глобальної технології полягає в тому, щоб відшукати зв'язки природної рівноваги обміну між різними формами існування матерії та тенденції її змін у майбутньому, тобто ретельно вивчити природну технологію та закономірності її розвитку. Крім того, необхідно вивчити взаємозв'язок і взаємодію людини та природного середовища, порівнюючи з попереднім станом та з очікуваним у майбутньому. Одержані показники використовуються для розробки стратегії оптимального розвитку земної цивілізації, континентів і держав. Останнє характерно для зони ЧАЕС для якої розробляються технології повної або часткової утилізації радіонуклідів.
Інша глобальна проблема – це втрата 0, 1-0, 2% щорічно родючих земель, що пов'язано із значним рівнем розорюваності, ерозією. За останні три десятиріччя на Україні виведено з обороту 2, 6 млн. га с. -г. угідь, в т. ч. 1, 6 млн. га ріллі.
Соціальне напруження в суспільстві, що виникло в країнах СНД, пов'язано не тільки з виробництвом продукції, а із процесом її реалізації. Тільки за умов прямого зв'язку між виробництвом і споживанням можливе вирішення ряду соціальних проблем.
Соціальні технології також можна поділити на теоретичні, наукові та практичні. Теоретичні технології об'єднуються в науку про відповідні галузі виробництва, де вивчаються процеси спрямованого перетворення технологічних процесів.
7. Передумови зміни технологій та методи прогнозу
Розвиток технологій проходить у конкурентній боротьбі і, як правило, починається з якісного стрибка, який створює потенційні умови для нових форм виробництва, а його реалізація проходить в результаті зростання якісних елементів системи та окремих потужностей цих елементів.
Стрибок розвитку технології може стимулюватись об'єктивними причинами. Як правило, нова технологія зароджується в надрах старої, яка відображає дію об'єктивних законів діалектики.
Розвиток технологічного процесу пов'язаний з рядом факторів:
1. Збільшення ресурсів (енергетичних, матеріальних, людських).
2. Постійне накопичення відповідного рівня прагматичної інформації про нову технологію.
3. Постійне та цілеспрямоване фінансування.
4. Виконання організаційних рішень, направлених на освоєння нових технологій.
5. Створення відповідних виробничих умов у галузі, що забезпечить створення промислової бази для нової технології.
6. Існування потреби в новій, більш досконалій технології.
Нова технологія має свій цикл життя, який триває від 3 до 30 років.
Зароджуючись в надрах старої технології нова ідея проходить три етапи:
1. Формування ідеї про новий спосіб або процес одержання продукту.
2. Проведення науково-дослідної роботи, що доказує можливість практичної реалізації нової технології або технологічного процесу.
3. Промислова апробація або широке виробниче випробування запропонованих змін або нової технології.
У розвитку технології можливі стрибки (зміна поколінь). У межах однієї технології проходить зміна 3-8 поколінь з мікроциклом від 0, 5 до 10 років. Кожне покоління відображає певну ступінь вдосконалення характеру технологічного процесу існуючої технології.
Для передбачення зміни технологій та їх систем використовують два основних методи: дедуктивний та індуктивний.
Дедуктивний метод базується на загальному аналізі тенденцій розвитку та направлення з минулого в сьогодення.
Індуктивним методом передбачено побудову систем можливих зв'язків розвитку технологій, направлених у майбутнє з метою задоволення потреб народного господарства.
Довгочасний індуктивний прогноз пов'язаний з передбаченням зміни декількох технологій або поколінь, які визначають розвиток системи в цілому.
В основу методики складання прогнозу розвитку технологій покладено:
1. Потреби народного господарства у даному суспільно-корисному продукті.
2. Наявність необхідних технологій (елементів), а також можливе поєднання в системі.
3. Визначення можливих варіантів розвитку системи технологій.
4. Визначення вимог до системи керування і визначення можливостей її задоволення.
8. Створення принципово нових технологій в АПК
Зміна виробничих відносин в Україні обумовлює потребу розширення, застосування прогресивних та базових для кожної галузі технологій. Впровадження принципово нових технологій повинно базуватися на фундаментальних дослідженнях.
В АПК першочергове завдання – збільшити продуктивність праці у переробній галузі (м'ясна, молочна) не менше як у 1, 5 рази, та зменшити втрати на виробництво за рахунок інтенсифікації виробництва. Підвищення якості продукції пов'язано, в основному, із селекцією, технологією виробництва та переробкою продукції.
Основою НТП є створення нових знарядь праці, системи машин, що визначають прогрес в інших галузях народного
Фото Капча