Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретико-правові основи державного управління

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1 Державне управління : поняття, ознаки, принципи функціонування
1.2 Законодавче регулювання та особливості державного управління в Україні
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
2.1 Нормативно-правові засади функціонування виконавчої влади в Україні
2.2 Співвідношення державного управління і виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Актуальність курсової роботи. У зв'язку з необхідністю реформування адміністративного права надзвичайно загострилась проблема визначення предмета регулювання цієї галузі системи українського права. Розв'язання даної проблеми традиційно пов'язується з теоретичною оцінкою обсягу поняття «державне управління», що за умов дії принципу поділу державної влади корелюється з поняттям «виконавча влада».
Нерозробленість на теоретичному рівні деяких питань діяльності державного управління та виконавчої влади в України, особливо через призму забезпечення прав і свобод людини, неузгодженість нормативних актів, наявність спірних визначень у зазначеній сфері обумовлюють актуальність теми курсової роботи. 
Розробкою теорії державного управління та виконавчої влади в Україні, займались провідні вчені юристи. Вагомий внесок у розробку даної проблеми внесли В.Б. Авер’янов О.М. Бандурка, Т.О. Коломоєць, В. К.Колпаков та ін.
Завдяки доробку цих вчених були розроблені теоретико-методологічні принципи, методи та процедури забезпечення діяльності державного управління та виконавчої влади в Україні. Разом з тим, як в теорії так і практиці державотворення залишаються неврегульованими та потребують додаткового дослідження деякі положення цієї проблематики.
Мета і завдання. Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ розкрити поняття державного управління, його основних ознак та принципів, а також з’ясування співвідношення державного управління з державною виконавчою владою.
Відповідно до поставленої мети курсової роботи в ній необхідно вирішити наступні питання:
розкрити поняття«управління», «державне управління», ознаки державного управління;
-усвідомити сутність понять «влада», «виконавча влада» ;
розкрити питання співвідношення державного управління і виконавчої влади в Україні;
Об’єктом курсової роботи є суспільні відношення, які формуються під час здійснення державного управління та виконавчої влади. 
Предметом дослідження є державне управління , виконавча влада в Україні та їх співвідношення.
Методи дослідження. У вирішенні зазначених завдань використовувались загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання. 
Основним серед сукупності методів, що використовувався при написанні роботи був формально-догматичний (спеціально-юридичний), за допомогою якого визначено поняття та сутність державного управління, виконавчої влади та особливості її діяльності. Системно-структурний метод дозволив всі державно-правові явища розглянути як елементи системи.
Крім того, у процесі роботи використовувались методи наукового пізнання. Методи класифікації, групування та системний були використанні для визначення форм державного управління та виконавчої влади. 
Курсова робота є дослідженням присвяченим державному управлінні, виконавчій владі в Україніі їх співвідношенні. У ній обґрунтовано ряд наукових положень і висновків, нових у теоретичному плані: 
- удосконалено поняття державногого управлінн, як невід’ємної складової політичної влади, що це здійснюється державними органами з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
- дістало подальшого розвитку розуміння сутності державної влади, в аспекті того, що в сучасній демократичній державі в якій будується громадянське суспільство метою державного примусу може бути тільки необхідність забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
- удосконалені особливості функціонування державної влади, як діалектична єдність і незалежність законодавчої, судової та виконавчої гілки влад;
- дістали подальшого розвитку, шляхи удосконалення діяльності державної влади в Україні в аспекті, щодо реального забезпечення органами державної влади прав і свобод людини і громадянина.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, трьох підрозділів , висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить 46 сторінок. Список використаних джерел становить 30 найменувань та займає 3 сторінки.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
1.1 Державне управління: поняття, ознаки, принципи функціонування
 
Термін "управління" має багато значень. У загальному розумінні це будь-який цілеспрямований, організуючий вплив на різноманітні процеси, що здійснюються в природі, техніці, суспільстві тощо. Характерно, що термін "управління" в перекладі на англійську мову - administration. Адмініструвати, тобто керувати, управляти, яскраво показує нам зв'язок адміністративного права з управлінням
Управління – це цілеспрямована сукупність дій, які забезпечують узгодженість та координацію спільних робіт з метою досягнення суспільно- важливих цілей та вирішення завдань.
Іншими словами, управління у соціальних системах виявляється у свідомо-вольових зв'язках людей. Усі основні управлінські категорії (суб'єкт, об'єкт, управлінський вплив, зворотні зв'язки) не є абстрактними. Вони матеріалізовані у конкретних діях людей, колективів, у взаємовідносинах між ними.
Управлінська система — це єдине ціле, що існує і розвивається внаслідок взаємодії його компонентів.
Учені пропонують й інші визначення цього поняття. Наприклад, під управлінською системою розуміють сукупність компонентів, які у процесі взаємодії утворюють єдине ціле; сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові якості, не притаманні її складовим (живий організм, будівля, годинник, комп'ютер, навчальна група тощо); сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, які становлять єдине ціле і розвиваються відповідно до заданої мети, що є загальною для всіх цих елементів; певну цілісність (єдність), що існує внаслідок внутрішньої взаємодії і зв'язків між елементами, які її утворюють.
Адміністративне право - це
Фото Капча