Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Терміни як стилеутворюючий елемент творів д. Брауна та особливості їх відтворення у перекладі на матеріалі новогрецької, англійської та української мов)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Терміни як стилеутворюючий елемент творів д. Брауна та особливості їх відтворення у перекладі на матеріалі новогрецької, англійської та української мов)
 
Новицька О. А.
Маріупольський державний університет
У статті розглядаються проблеми відтворення ідіостилю письменника в художньому перекладі. Дослідження виконано на матеріалі грецького та українського перекладів творів Д. Брауна “The Lost Symbol” (2009) та “The Da Vinci Code” (2004). Наведено способи перекладу стилеутворюючих елементів авторського стилю.
Ключові слова: ідіостиль, термін, конверсія, термінологічні синоніми, стильова диференціація.
Новицкая О. А. Термины как стилеобразующий элемент произведений Д. Брауна и особенности их воспроизведения в переводе (на материале новогреческого, английского и украинского языков). В статье рассмотрено проблемы отражения идиостиля писателя в художественном переводе. Исследование выполнено на материале греческого и украинского переводов произведений Д. Брауна “The Lost Symbol” (2009) и “The Da Vinci Code” (2004). Наводятся способы перевода стилеобразующих элементов авторського идиостиля.
Ключовые слова: идиостиль, термин, конверсия, терминологические синонимы, стилевая диференциация.
Novytska O. A. Terms as a style forming element of D. Brown’s novels and peculisrities of their rendering in translation (based on Greek, English and Ukrainian languages). The article deals with the pressing problems of the author S individual style rendering in literary translation.
Research is carried out on the basis of the translations of Dan Brown’s novels “The Lost Symbol”
(2009) and “The Da Vinci Code” (2004) into Greek and Ukrainian. The ways of translating style forming elements of the author’s style are given.
Key words: individual style, term, conversion, terminological synonyms, style differentiation.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В епоху модернізації та безперервної еволюції світової літератури широкого використання серед авторів набула тенденція до загадковості, таємничості та містифікації. У боротьбі за увагу та визнання літературній індустрії доводиться залучати досі невичерпані інформаційні ресурси. Один із них – уведення до художнього твору інформації про досягнення наукової думки, соціально-політичні, теологічні, філософські та інші теорії, інтерес до яких раніше не виходив за межі обмеженого кола дослідників-ентузіастів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти авторського стилю привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. Свій помітний внесок у дослідження авторського стилю зробили Ю. Караулов, В. Кухаренко, В. Григор’єв, В. Леденьова, Д. Ліхачов, О. Северська, Ю. Лотман, В. Виноградов, Р. Якобсон, Ю. Тинянов, М. Бахтін,
В. Жирмунський. В. Волошук займалася проблемою понятійного визначення індивідуального стилю автора, О. Мусієнко вивчала ідіостиль крізь призму прийомів перекладу.
Відтворення індивідуального стилю Д. Брауна є однією з ключових проблем перекладу художніх творів і сучасного перекладознавства. У романах Д. Брауна простежується цілісна
© Новицька О. А. Терміни як стилеутворюючий елемент творів Д. Брауна та особливості їх відтворення у перекладі (на матеріалі новогрецької, англійської та української мов) система мовностилістичних засобів, характерних для творчої манери мовної особистості письменника. Актуальність наукової розвідки визначається важливістю адекватності інтерпретації елементів авторського стилю для вірного сприйняття і створення позитивного естетичного впливу на читача художнього твору.
Об’єктом дослідження є терміни в англомовних творах Д. Брауна “The Lost Symbol” (2009) та “The Da Vinci Code” (2004) та їх грецькі та українські відповідники у перекладах. Предметом є мовні особливості творів Д. Брауна загалом і термінів зокрема та способи їхнього відтворення у перекладах новогрецькою та українською мовами.
Мета статті полягає у визначенні основних стилетвірних особливостей термінів у творах Д. Брауна як елементів індивідуального стилю автора, а також виявленні способів їхнього адекватного перекладу.
Матеріалом слугували англомовні оригінали творів Д. Брауна “The Lost Symbol” (2009) та “The Da Vinci Code” (2004), грекомовний та україномовний переклади зазначених творів, виконаний Хрістосом Капсалісом та Анжелою Кам’янець відповідно.
Виклад основного матеріалу. Стильова диференціація мови і мовлення та пов’язана з нею можливість вибору різних мовних засобів і прийомів яскраво представленау текстах художньої літератури. Художня література наочно підтверджує, що поняття точності, образності, експресивності не механічно переходять з одного мовного стилю в інший, а в системі кожного стилю набувають глибокої своєрідності [1]. Вищезазначене стосується і термінів, які у різних стилях мовлення можуть проявляти національно-культурний та конотативний компоненти свого значення [2, 63].
Використання термінів у досліджуваних романах підпорядковується їх основній особливості – поєднанню різних стилів мови. Відбір, комбінація та організація мовних засобів, закріплених за різними функціональними стилями або мовними жанрами, у романах Д. Брауна залежать від двох основних тем: таємниці (mystery) і пригоди (adventure).
Д. Браун будує сюжет обох романів навколо проблем, які цікавлять суспільство: в основі “Втраченого символу” – таємниця існування загадкового Масонського ордену, в основі “ Коду да Вінчі” – божественне походження Ісуса Христа і продовження його роду. Відповідно, терміни, які автор включає в тексти двох романів, стосуються названих проблем.
Таким чином, за допомогою термінів Д. Браун надає викладеним фактам науковості, підсилює атмосферу таємничості, створює ілюзію історичної автентичності написаного. Під час аналізу текстів романів “Втрачений символ” і “Код да Вінчі”, було встановлено, що терміни, головним чином, зосереджені в тих главах романів, в яких герої безпосередньо стикаються зі світом науки чи мистецтва (“Втрачений символ” –
Фото Капча