Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тренінги спрямування: "Податкова політика"

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТРЕНІНГИ (ЗВІТ)  З дисципліни: «ФІНАНСИ»
Спрямування: Податкова політика
Експертна група: «Нормативна»
 
1. Цілі, завдання і принципи оподаткування
 
а) Цілі, завдання і принципи оподаткування закріплені в українському законодавстві та в офіційних документах (Податковому кодексі, програмі діяльності уряду, зверненні президента, в інших офіційних програмах і концепціях)
Основні засади податкового законодавства України (Стаття 4. Податковий Кодекс 2012-2013)
Основними засадами податкового законодавства є принципи, якими визначено зміст і напрям правового регулювання податкових правовідносин.
Принципи оподаткування – це основні, керівні ідеї, на яких ґрунтується податкова система держави, засади, відповідно до яких встановлюються та справляються податки і збори.
Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
1) Загальність оподаткування – кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;
2) Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;
3) Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;
4) Презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
5) Фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
6) Соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
7) Економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
8) Нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;
9) Стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
10) Рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;
11) Єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.
Принципи, перераховані у коментованій статті, повинні застосовуватися переважно на стадії встановлення податків, їх основних елементів, а також при внесенні змін до окремих елементів податку
Що стосується таких принципів як:
- Невідворотність настання відповідальності у разі порушення податкового законодавства;
- Презумпція правомірності рішень платника податку, то їх застосування передбачається і на стадіях, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку платника, та стягненням податкового боргу.
Пріоритетні завдання податкової політики, зазначенні в Податкову Кодексі
Реалізація податкової політики передбачає розроблення та внесення змін до Податкового кодексу України з метою:
зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів;
Адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
Підвищення ефективності адміністрування податків;
Зменшення обсягу податкової звітності;
Інтенсифікацію процессу стягнення податкового боргу;
Своєчасне бюджетне відшкодування податку на доданувартість;
Проведеннямоніторингузастосування норм Податкового кодексу України та усуненнявиявленихнедоліків;
Удосконалення нормативно-методичної бази з бухгалтерськогообліку з метою забезпечення реалізації положень. Податкового кодексу України та з урахуваннямвимог міжнародних стандартів;
Запровадження інструментарію оцінки ефективності отримання податкових пільг, забезпечення цільового їх використання та відповідальності отримувачів за порушення умов надання таких пільг;
Вжиття комплексу заходів з протидії заниженню митної вартості товарів;
Здійснення методологічно-організаційних заходів щодо належного впровадження з 2012 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
Покращення адміністрування плати за землю, насамперед шляхом упорядкування між відомчого обміну інформацією щодо платників податку та об'єктів оподаткування і відповідного удосконалення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фіскальних органів.
Цілі оподаткування згідно з Державною програмою економічного та соціального розвитку України.
Цілями оподаткування є:
стабілізація економіки України;
- підвищення її конкурентоспроможності;
- забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за умови збільшення сукупних податкових над ходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів;
- Проведення збалансованої бюджетної політики на середньо- і довгострокову перспективу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року № 881-р схвалено проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрям розвитку на 2013 і 2014 роки і прийнято рішення подати його до Верховної Ради України. Програму розроблено Мінекономрозвитку разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення
Фото Капча