Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Типологія домашніх завдань з української літератури у старших класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
«Типологія домашніх завдань з української літератури у старших класах»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Домашні завдання як форма самостійної роботи учнів
1.2. Види домашніх завдань з української літератури
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДОМАШНІХ ЗАВДНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
2.1. Специфіка домашніх завдань під час вивчення теми «Шістедисятництво» в 11 класі
2.2. Методичні рекомендації щодо домашніх завдань з літератури
Висновки
Список використанИх ДЖЕРЕл
ДОДАТОК 1. МЕТОДИЧНІ ТАБЛИЦІ
ДОДАТОК 2. Пам’ятка учню з виконання домашніх завдань
 
ВСТУП
 
Важливе місце у навчальній діяльності учнів старшої школи займає домашня робота, яка передбачає самостійне виконання навчальних завдань за межами уроку (безпосередньо дома або в години самопідготовки в школах-інтернатах).
Проблемою організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці займаються як вітчизняні, так і зарубіжні педагоги, має вона місце і у працях педагогів минулого: Я. А. Коменського, А. Ф. Дістервега, К. Д. Ушинського та ін. І на сучасному етапі розвитку педагогіки дата проблема розглядається багатьма вченим-педагогами (В. Паламарчук, Н. Волкова, С. Баранов, А. Алексюк, М. Львов, І. Харлапов, Г. Токмань та інших). Однак до сих пір немає ґрунтовних розвідок присвячених саме специфіці домашніх завдань з української літератури у старших класах, тому тема нашої курсової є актуальною.
Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу домашніх завдань з теми «Шістелисятництво» в 11 класі виявити виявити специфіку домашньої роботи для учнів старшої школи.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
  • визначити особливості домашніх завдань як форму самостійної роботи учнів з української літератури;
  • виокремити типи домашніх завдань;
  • проаналізувати характерні особливості домашніх завдань з української літератури в 11 класі під час вивчення теми «Шістедисятництво»;
  • визначити методичні рекомендації вчителю щодо домашньої роботи з української літератури.
Об’єктом курсової роботи є домашні завдання з української літератури.
Предметом дослідження стала специфіка домашніх завдань для учнів 11 класу при вивченні теми «Шістедисятництво»
Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань у роботі використано наступні методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.
Структура дослідження: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Обсяг роботи – 26 сторінок, список використаної літератури налічує 24 джерела.
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
 
1.1. Домашні завдання як форма самостійної роботи учнів
 
У педагогічній літературі паралельно функціонують два терміни на позначення домашньої роботи учня – «домашня навчальна робота» та «домашні навчальні завдання». Більшість дослідників уважають, що ці два терміни є синонімічними, однак є й ті, що заперечують таку думку, відзначаючи лише тісний взаємозв’язок понять «домашня навчальна робота» і «домашні навчальні завдання» [5, с. 1]. У курсовій роботі будемо користуватися обома термінами, вважаючи, що ці поняття дотичні, взаємодоповнюють одне одного, оскільки вони передають однотипне педагогічне явище – самостійну навчальну діяльність, що відбувається без керівництва вчителя і, як правило, за межами класу.
Загальнодидактичні аспекти домашніх завдань знай-шли відображення лише в окремих дослідженнях. Зокрема, у працях В. Ф. Паламарчук висловлене принципове теоретичне положення про те, що домашню роботу слід розглядати в межах цілісної системи форм навчання й будувати на основі провідних видів діяльності на кожному віковому етапі розвитку учнів [15, с. 117]. Ученим обґрунтована класифікація домашніх завдань за способом виконан- ня, характером навчальних дій, за етапами засвоєння матеріалу. Різні педагоги по-своєму розкривають зміст поняття домашньої навчальної роботи учнів та домашніх завдань. Наприклад, Н. П. Волкова під домашньою роботою розуміє самостійне виконання учнями навчальних завдань після уроків, які діти виконують не тільки вдома, а й у школі, зокрема в групах продовженого дня, тому домашню роботу ще називають самопідготовкою[3, с. ]. Щодо домашніх завдань, то вказує, що це не лише виучування поясненого на уроці, виконання вправ, розв’язування задач, але й самостійне вивчення нового матеріалу [4]. В українському педагогічному словнику домашня навчальна робота учнів розглядається як форма організації навчання, самостійна, поза уроками робота учнів з виконання навчальних завдань. Вона включає вивчення навчального матеріалу, який пояснювався на уроці, са- мостійне вивчення нового матеріалу, самостійні спостереження, проведення дослідів, виготовлення наочних посібників, написання творчих робіт тощо [13].
Домашні завдання визначаються як складова частина навчального процесу, яка полягає у виконанні учнями за завданням учителя самостійної навчальної і практичної роботи після уроків, ця робота тісно пов’язується з уроками, доповнює їх, сприяє більш міцному і свідомому засвоєнню знань, умінь і навичок. С. П. Баранов під домашньою навчальною роботою розуміє форму організації самостійного, індивідуального вивчення школярами навчального матеріа- лу в позаурочний час. Визначення домашнім завданням не дає, хоч використовує у своїх дослідженнях обидва терміни, не розмежовуючи їх. А. М. Алексюк, як і С. П. Баранов, визначає лише поняття домашня навчальна робота. Це складова частина навчально-виховного процесу в школі, самостійне вивчення учнем навчального матеріалу під опосередкованим керівництвом учителя на основі його завдань та інструкцій. Львов М. Р. зазначає, що домашня
Фото Капча