Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Типологія книги

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Міністерство культури і мистецтв України

Рівненський державний інститут культури

 

Г.М. Швецова-Водка

 

Типологія книги

 

Допущено

Міністерством культури і мистецтв України

 як навчальний посібник для студентів

 вищих навчальних закладів культури і мистецтв 

 

Київ

Книжкова палата України

1999

 

УДК 002 (075.3)

ББК 76.11 я73

Ш 35

Швецова-Водка Г.М. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1999. – 79 с. – ISBN 966-7308-39-1.

 

Висвітлюються питання з курсу документознавства, що стосуються тих документів, які об’єднуються поняттям “книга”.

Призначається для студентів, які навчаються за спеціальностями “Бібліотекознавство і бібліографія”, “Документознавство та інформаційна діяльність”.

 

Рецензенти: 

Кулешов Сергій Георгійович, завідувач відділу документознавства Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук;

 

Сенченко Микола Іванович, директор Книжкової палати України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Допущено Міністерством культури і мистецтв України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв (наказ № 30 від 26.01.99 р.).

 

 

ISBN 966-7308-39-1 Г.М. Швецова-Водка, 1999

 

Зміст

 Передмова

Розділ 1. Загальні поняття типології книги

§ 1.1. Типологія книги як розділ науки

§ 1.2. Способи типологічного пізнання книги

§ 1.3. Основні категорії книги

§ 1.4. Основні категорії типологічного пізнання книги

§ 1.5. Принципи типології книги

Висновки

Примітки

Схеми

Розділ 2. Типи та жанри літератури

§ 2.1. Поняття “типи літератури”

§ 2.2. Типи літератури за віковою і мовною ознаками

§ 2.3. Типи літератури за соціальним призначенням

§ 2.4. Жанри літературних творів

Таблиці

Розділ 3. Види друкованих видань

§ 3.1. Класифікація всіх друкованих видань за певними ознаками

§ 3.2. Види неперіодичних видань

§ 3.3. Види періодичних видань

Висновки

Примітки

Таблиці

 Післямова

Словник основних термінів і понять типології книги

Список літератури для поглибленого вивчення дисципліни

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Важливу частину документознавства складають питання, пов’язані із характеристикою книги як одного з видів документа, визначенням окремих категорій книги та їх класифікуванням. Ці питання щільно пов’язані із розглянутими раніше визначенням документа, диференціацією поняття «документ» на різні значення, класифікацією Документа ІV і визначенням місця книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі. Разом з тим все, що стосується книги, є об’єктом досліджень особливої наукової дисципліни, яка має багатовікову історію: книгознавства, або бібліології. Тому типологію книги цілком логічно можна розглядати не тільки як окрему частину документознавства, але й як безпосередню частину книгознавства. У висвітленні різноманітних питань типології книги потрібно враховувати дослідження книгознавства і практичний досвід розв’язання окремих питань типології книги в різних галузях книжкової справи.

 

Розділ 1. Загальні поняття типології книги

 

Перед тим, як розглядати конкретні питання визначення окремих видів (типів, жанрів) книг або літератури, видань, творів друку і т. д., є потреба у висвітленні деяких загальних понять, що стосуються типології книги.

 

§ 1.1. Типологія книги як розділ науки

 

Типологія книги розглядається як розділ науки книгознавства. Існують різні підходи щодо того, як визначити об’єкт і предмет типології книги, її мету і першочергові завдання.

За першим підходом, який більш традиційний, типологія книги визначається як “знання категорій книги, їх видоутворюючих властивостей і логічного співвідношення різних категорій книги, що виділяються за ознаками призначення та форми” [1]. Об’єктом наукового пізнання тут вважається книга в цілому, а також її окремі сторони, “категорії книги”. Предметом типології книги в такому розумінні є порівняльний аналіз різних категорій книги, їх групування і систематизування, створення наукових класифікацій.

За іншим підходом типологія книги визнається не тільки такою науковою дисципліною, що вивчає книгу з погляду її систематизування, але й як учення про книгу та книжкову справу в цілому. Тоді об’єкт типології книги розуміється як “уся різноманітність книги, книжкової справи та книгознавства” і практично збігається з об’єктом книгознавства в цілому [2]. Предметом типології книги (“бібліотипології”) в такому розумінні вважається “систематизація будь-яких книгознавчих об’єктів, процесів, понять, методів і т. д.” [3]. Тут є дещо спільне з першим підходом до типології книги, але в цілому таке розуміння набагато ширше, ніж перше, і більше підходить до теорії книгознавства в цілому.

У даному навчальному посібнику за основу взятий перший підхід, тобто типологія книги розглядається як знання про способи, процеси і результати типологічного групування книг (літератури, творів друку, видань і т. д.). Разом з тим враховуються і наукові дослідження другого напряму, зокрема, праці Олександра Андрійовича Гречихіна, в тій частині, що пов’язана з визначенням типологічної характеристики книги.

 

§ 1.2. Способи типологічного пізнання книги

 

У типології книги використовується низка понять, пов’язаних із різними способами типологічного

Фото Капча