Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Типові пошкодження несучих конструкцій складських і виробничих будівель та шляхи запобігання їх утворення

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Типові пошкодження несучих конструкцій складських і виробничих будівель та шляхи запобігання їх утворення
 
Типовые повреждения несущих конструкций складских и производственных зданий и способы предотвращения их возникновения
 
Model damages of bearings constructions of storages and industrial buildings and methods of their prevention
 
Пічугін С. Ф., д. т. н., проф., Семко О. В., д. т. н., проф., Трусов Г. М., к. т. н., доц., Бібік В. М., ст. викл., Гасенко А. В., к. т. н., доц. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава)
Пичугин С. Ф., д. т. н., проф., Семко А. В., д. т. н., проф., Трусов Г. Н., к. т. н., доц., Бибик В. Н., ст. преп., Гасенко А. В., к. т. н., доц. (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава)
Pichugin S. F., doctor of technical sciences, professor, Semko A. V., doctor of technical sciences, professor, Trusov G. N., candidate of technical sciences, assistant professor, Bibik V. N., Gasenko A. V., candidate of technical sciences, assistant professor (Poltava National Technical University named in honour of Uriy Kondratuk, Poltava)
 
Викладені довідні рекомендації щодо мінімізації впливу на безпечну експлуатацію несучих та огороджувальних конструкції пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації виробничих та складських будівель.
Изложены рекомендации о минимизации влияния на безопасную эксплуатацию несущих и ограждающих конструкций повреждений, которые появились в процессе эксплуатации производственных зданий.
Expounded recommendation about minimization of influence on safe exploitation of bearings and non-load-bearing constructions of damages which appeared in the process of exploitation of industrial buildings.
Ключові слова:
Конструкції, металеві, залізобетонні, кам’яні, дефекти, пошкодження.
Конструкции, металлические, железобетонные, каменные, дефекты, повреждения.
Constructions, metallic, reinforced-concrete, stone, defects, damages.
Вступ. Постановка проблеми. Потреба у групуванні дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій по причинам виникнення та їх впливовості на технічний стан будівель виникла у зв’язку із необхідністю прийняття заходів по завчасній мінімізації різних факторів, що викликають ці пошкодження та продовження терміну безпечної експлуатації будівель і споруд. На сьогоднішній день середній термін експлуатації виробничих будівель та споруд в Україні складає 30... 50 років [1], що тільки підвищує актуальність проведення планових ремонтних визначених робіт.
Практична цінність зазначеної задачі полягає в необхідності розробки узагальнених рекомендацій щодо обов’язкових заходів, які необхідно виконувати при проведенні планових обстежень та ремонтних робіт експлуатованих виробничих і складських будівель.
Аналіз останніх досліджень. Дефекти будівельних конструкцій, в основному, є наслідком помилок, допущених при проектуванні, виготовленні та монтажу конструкцій [2, 3]. Пошкодження конструкцій, що виникають та розвиваються під час їх експлуатації, – це, як правило, наслідок грубих порушень правил технічної експлуатації. Причинами їх виникнення можуть бути також неточності проектування та дефекти виготовлення, транспортування і монтажу [2, 3]. У роботі [4] викладені результати обстеження технічного стану експлуатованих будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління, наведено основні типи виявлених пошкоджень та рекомендації щодо мінімізації їх впливу на подальшу безпечну експлуатацію будівельних конструкцій.
У [1] запропонована модель деградації елемента, що має за мету встановити закон надійності як функції від часу, а отже дати змогу прогнозувати його технічний стан.
На думку багатьох дослідників [4, 5] основними видами фізичного зносу конструкцій є корозія та нерівномірні осідання частин несучого каркасу, що виникають в основному внаслідок замокання основ та фундаментів.
Мета даної роботи – викладення узагальнених рекомендацій щодо обов’язкових заходів, які необхідно виконувати при проведенні планових обстежень та ремонтних робіт експлуатованих виробничих і складських будівель.
Для уточнення та поетапної реалізації поставленої мети роботи, сформульовані наступні задачі дослідження:
провести обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління;
виконати пакет обмірних креслень та складання паспортів будівель;
розробити висновки про надійність та технічний стан несучих конструкцій будівель, які б включали відомості дефектів будівельних конструкцій із детальним аналізом і фото фіксацією;
розробити висновки та рекомендації з підсилення та подальшої безаварійної експлуатації несучих будівельних конструкцій обстежуваних об’єктів;
групування виявлених пошкоджень та узагальнення відомостей щодо їх усунення і мінімізації різних факторів, що викликають ці пошкодження.
Результати обстежень. Під час проведення обстежень несучих та огороджувальних конструкцій будівель виробничої бази були використані методи обстежень, описані в роботі [4], а саме: візуальний, метод прямих вимірів, неруйнівні випробування механічних характеристик матеріалів, перевірочні розрахунки несучої здатності, оцінка технічного стану будівель та розроблення необхідних схем підсилення.
Значна частина будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління запроектована та побудована власними силами, тому має нерегулярну структуру і несистематичне архітектурно-планувальне рішення. Саме тому вирішення деяких вузлів будівельних конструкцій у місцях примикання до існуючих будівель є дещо некоректним і в цих місцях в першу чергу виникають дефекти і пошкодження.
Одна із обстежуваних будівель бази – будівля гаража з профілакторієм, що являється однопролітною каркасною будівлею прямокутної форми в плані із габаритними розмірами в осях 18×78 м. В будівлі розміщені приміщення різного функціонального призначення: автомобільні бокси для ремонту автомобілів, що обладнані оглядовими ямами та сталевими естакадами з тельферами; приміщення для мийки автомобілів; приміщення по виготовленню тротуарної плитки; металообробне відділення; кімнати електромонтажників; диспетчерська; побутові приміщення обладнані душовими кабінами та санвузлами тощо. Загальна схема функціонального використання приміщень будівлі гаража з профілакторієм показана на рисунку 1. Так як приміщення будівлі автогосподарства мають різне функціональне призначення, то конструктивна схема несучих конструкцій по довжині будівлі різна, через це будівля частково між осями 1-4 і 8-9 є двоповерховою. Загальний вигляд фасаду будівлі гаража з профілакторієм в осях 1-14 показаний на рисунку 2.
 
Рис. 1. Схема функціонального призначення будівлі гаража з профілакторієм
 
Рис. 2. Фрагмент фасаду будівлі гаража з профілакторієм в осях 1-14
 
Основною несучою конструкцією будівлі автогосподарства є поперечні рами прольотом 18 м встановлені з кроком 6 м. Стійки рами виконані із залізобетонних колон поперечним перерізом 300×300 мм по серії 1. 423-3. Ригелі виконані із залізобетонних двоскатних решітчастих балок для будівель з похилою покрівлею по серії 1. 462-3. Під час спорудження будівлі трапецієвидні отвори між поясами балок закладені цеглою (шириною 250 мм) для використання балок в якості огороджуючих конструкцій (див. рис. 3, а). Відмічене явище створює додаткове непроектне навантаження на з/б балки.
По кроквяним залізобетонним балкам змонтовані залізобетонні ребристі панелі покриття розміром 1, 5×6 м по серії 1. 465-7. Під час проведення капітального ремонту будівлі по плитам покриття виконано дерев’яну кроквяну конструкцію, по якій влаштовано покрівлю із азбестоцементних хвильових листів по дерев’яній обрешітці.
Зовнішнє стінове заповнення будівлі шириною 510 мм виконано із повнотілої керамічної цегли. Товщина внутрішніх перегородок складає 250 мм і 120 мм. В осях 9-14 глухі зовнішні стіни виконані із керамзитобетонних панелей розміром 3×1, 2 м та 3×1, 8 м товщиною 300 мм.
Виявлені під час проведення обстежень будівлі гаража з профілакторієм виробничої бази значні дефекти та пошкодження можна поділити на декілька груп в залежності від місця їх виникнення.
1. Під час обстеження несучого залізобетонного каркасу, виявлені дефекти, допущені під час монтажу конструкцій. Так, залізобетонні поперечні рами змонтовані з різним кроком, що нерівний 6000 мм, а часто більший за 6000 мм. Внаслідок цього плити перекриття змонтовані на додаткові опорні сталеві столики із швелера (див. рис. 3, а). У поличках плит покриття виявлено непроектні отвори для пропуску систем комунікацій (рис. 3, б), а також вибиті ділянки, що веде до зменшення ширини стиснутої зони бетону та знижує несучу здатність плити.
2. Візуальний огляд будівлі виявив наявність тріщин у внутрішніх цегляних стінах (рис. 3, в). Майже у всіх випадках причиною такого руйнування є спорудження вказаних стін без улаштування відповідного фундаменту або замокання фундаментів від технологічного обладнання. Між стіновими панелями зафіксовано випадання монолітних швів (рис. 3, г).
3. Навколо обстежуваної будівлі відмічене частково зруйноване вимощення, що веде до утворення безстічних майданчиків. На деяких ділянках зовнішніх стінах будівлі присутні сліди замокання, внаслідок чого відбувається морозобійне руйнування даних стін та стін, які до них примикають. Часто вказане замокання відбувається внаслідок невдалого вирішення системи водовідведення (рис. 3, д), а також розташування зелених насаджень на відстані менше 3 м від будівлі (рис. 3, е).
4. Обстеження покрівлі виявило руйнування систем вентиляції та водовідведення, цегляних парапетів та відсутність відливів.
5. Практично всі металоконструкції естакад, сходів вражені корозією.
Рис. 3. Характерні дефекти та пошкодження будівельних конструкцій
 
Проте, не дивлячись на перелічені вище недоліки монтажу та експлуатації будівлі, можна відмітити і позитивні моменти. Це, перш за все, влаштування сталевих естакад з тельферами не пов’язано з основними несучими і огороджувальними конструкціями будівлі. Цей факт попереджує передачу динамічних навантажень від роботи тельфера на залізобетонні поперечні рами. По друге, влаштування покрівлі із азбестоцементних хвильових листів по дерев’яній обрешітці з відповідним ухилом, виконаної під час капітального ремонту, унеможливлює замокання елементів будівлі від атмосферних опадів.
Таким чином, на основі проведених обстежень ряду експлуатованих виробничих і складських будівель, можна навести типові пошкодження будівельних конструкцій, які необхідно попереджувати при проведенні планових обстежень та ремонтних робіт будівель:
аналізувати стан покрівлі та приймати заходи щодо вчасного відновлення її експлуатаційних характеристик. Звертати особливу увагу на гідроізоляцію місць встановлення водовідвідних воронок і вентиляційних отворів; виключити замокання стін від систем водовідведення; обов’язково відслідковувати наявність відливів на парапетах та вентиляційних каналах;
замонолічувати шви між стіновими панелями для запобігання попадання вологи всередину приміщень. На виявлених нерегулярних тріщинах у зовнішніх та внутрішніх стінах встановлювати маяки і організовувати регулярні спостереження за ними;
при наявності підвісного крану чи тельферу приймати конструктивні заходи щодо запобігання передачі динамічних навантажень на несучі та огороджувальні конструкції будівель;
регулярно проводити роботи по антикорозійному захисту сталевих конструкцій естакад, сходів, оглядових майданчиків тощо;
слідкувати за станом вимощення навколо будівлі: ширина вимощення повинна бути не менше 1, 5 метра з ухилом від будівлі не менше 3%; наявності наскрізних тріщин та пробоїн. Очищати біозабруднення навколо будівель (дерева вирубувати на відстані 5 метрів, кущі – на відстані 3 метра). Відводити водозбірні труби, як атмосферних опадів, так і технологічної вологи, за межі вимощення.
 
1. Стан та залишковий ресурс фонду будівельних металевих конструкцій в Україні / [А. В. Перельмутер, В. М. Гордєєв, Є. В. Горохов та ін. ]; під ред. А. В. Перельмутера. – К. : Сталь, 2002. – 166 с.
2. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. – К. 1997. – 144 с.
3. ДБН 362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що знаходяться в експлуатації. – Держбуд України; К. : Укрархбудінформ, 1992. – 45 с.
4. Пічугін С. Ф. Результати обстежень несучих конструкцій будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління / С. Ф. Пічугін, О. В. Семко, Г. М. Трусов, В. М. Бібік, А. В. Гасенко, Ю. Є. Патенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГтаП, 2011. – Вип. 21. – С. 517 – 524.
5. Мальганов А. И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий / А. И. Мальганов, В. С. Плевков, А. И. Полищук. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1992. – 456 с.
Фото Капча