Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Типові пошкодження несучих конструкцій складських і виробничих будівель та шляхи запобігання їх утворення

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Типові пошкодження несучих конструкцій складських і виробничих будівель та шляхи запобігання їх утворення
 
Типовые повреждения несущих конструкций складских и производственных зданий и способы предотвращения их возникновения
 
Model damages of bearings constructions of storages and industrial buildings and methods of their prevention
 
Пічугін С. Ф., д. т. н., проф., Семко О. В., д. т. н., проф., Трусов Г. М., к. т. н., доц., Бібік В. М., ст. викл., Гасенко А. В., к. т. н., доц. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава)
Пичугин С. Ф., д. т. н., проф., Семко А. В., д. т. н., проф., Трусов Г. Н., к. т. н., доц., Бибик В. Н., ст. преп., Гасенко А. В., к. т. н., доц. (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава)
Pichugin S. F., doctor of technical sciences, professor, Semko A. V., doctor of technical sciences, professor, Trusov G. N., candidate of technical sciences, assistant professor, Bibik V. N., Gasenko A. V., candidate of technical sciences, assistant professor (Poltava National Technical University named in honour of Uriy Kondratuk, Poltava)
 
Викладені довідні рекомендації щодо мінімізації впливу на безпечну експлуатацію несучих та огороджувальних конструкції пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації виробничих та складських будівель.
Изложены рекомендации о минимизации влияния на безопасную эксплуатацию несущих и ограждающих конструкций повреждений, которые появились в процессе эксплуатации производственных зданий.
Expounded recommendation about minimization of influence on safe exploitation of bearings and non-load-bearing constructions of damages which appeared in the process of exploitation of industrial buildings.
Ключові слова:
Конструкції, металеві, залізобетонні, кам’яні, дефекти, пошкодження.
Конструкции, металлические, железобетонные, каменные, дефекты, повреждения.
Constructions, metallic, reinforced-concrete, stone, defects, damages.
Вступ. Постановка проблеми. Потреба у групуванні дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій по причинам виникнення та їх впливовості на технічний стан будівель виникла у зв’язку із необхідністю прийняття заходів по завчасній мінімізації різних факторів, що викликають ці пошкодження та продовження терміну безпечної експлуатації будівель і споруд. На сьогоднішній день середній термін експлуатації виробничих будівель та споруд в Україні складає 30... 50 років [1], що тільки підвищує актуальність проведення планових ремонтних визначених робіт.
Практична цінність зазначеної задачі полягає в необхідності розробки узагальнених рекомендацій щодо обов’язкових заходів, які необхідно виконувати при проведенні планових обстежень та ремонтних робіт експлуатованих виробничих і складських будівель.
Аналіз останніх досліджень. Дефекти будівельних конструкцій, в основному, є наслідком помилок, допущених при проектуванні, виготовленні та монтажу конструкцій [2, 3]. Пошкодження конструкцій, що виникають та розвиваються під час їх експлуатації, – це, як правило, наслідок грубих порушень правил технічної експлуатації. Причинами їх виникнення можуть бути також неточності проектування та дефекти виготовлення, транспортування і монтажу [2, 3]. У роботі [4] викладені результати обстеження технічного стану експлуатованих будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління, наведено основні типи виявлених пошкоджень та рекомендації щодо мінімізації їх впливу на подальшу безпечну експлуатацію будівельних конструкцій.
У [1] запропонована модель деградації елемента, що має за мету встановити закон надійності як функції від часу, а отже дати змогу прогнозувати його технічний стан.
На думку багатьох дослідників [4, 5] основними видами фізичного зносу конструкцій є корозія та нерівномірні осідання частин несучого каркасу, що виникають в основному внаслідок замокання основ та фундаментів.
Мета даної роботи – викладення узагальнених рекомендацій щодо обов’язкових заходів, які необхідно виконувати при проведенні планових обстежень та ремонтних робіт експлуатованих виробничих і складських будівель.
Для уточнення та поетапної реалізації поставленої мети роботи, сформульовані наступні задачі дослідження:
провести обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління;
виконати пакет обмірних креслень та складання паспортів будівель;
розробити висновки про надійність та технічний стан несучих конструкцій будівель, які б включали відомості дефектів будівельних конструкцій із детальним аналізом і фото фіксацією;
розробити висновки та рекомендації з підсилення та подальшої безаварійної експлуатації несучих будівельних конструкцій обстежуваних об’єктів;
групування виявлених пошкоджень та узагальнення відомостей щодо їх усунення і мінімізації різних факторів, що викликають ці пошкодження.
Результати обстежень. Під час проведення обстежень несучих та огороджувальних конструкцій будівель виробничої бази були використані методи обстежень, описані в роботі [4], а саме: візуальний, метод прямих вимірів, неруйнівні випробування механічних характеристик матеріалів, перевірочні розрахунки несучої здатності, оцінка технічного стану будівель та розроблення необхідних схем підсилення.
Значна частина будівель виробничої бази будівельно-монтажного управління запроектована та побудована власними силами, тому має нерегулярну структуру і несистематичне архітектурно-планувальне рішення. Саме тому вирішення деяких вузлів будівельних конструкцій у місцях примикання до існуючих будівель є дещо некоректним і в цих місцях в першу чергу виникають дефекти і пошкодження.
Одна із обстежуваних будівель бази – будівля гаража з профілакторієм, що являється однопролітною каркасною будівлею прямокутної форми в плані із габаритними розмірами в осях 18×78 м. В будівлі розміщені приміщення різного функціонального призначення: автомобільні бокси для ремонту автомобілів, що обладнані оглядовими ямами та сталевими естакадами з тельферами; приміщення для мийки автомобілів; приміщення по виготовленню тротуарної плитки; металообробне відділення; кімнати електромонтажників;
Фото Капча