Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ “Сумирибгосп”)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
КРАВЧУК Наталія Миколаївна
 
УДК 639. 3. 001. 57
 
Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ “Сумирибгосп”)
 
06. 02. 03 – рибництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті рибного господарства Української академії аграрних наук
Науковий керівник - кандидат економічних наук, старший науковий cпівробітник, Заслужений працівник сільського господарства України ГРИНЖЕВСЬКИЙ Микола Васильович – Інститут рибного господарства УААН, завідувач відділу менеджменту та наукового маркетингу у рибництві
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор КОЗЛОВ Володимир Іванович –
Дмитрівський філіал Астраханського державного технічного університету,
завідувач кафедри аквакультури
кандидат біологічних наук, доцент
ПИЛИПЕНКО Юрій Володимирович – Херсонський державний аграрний університет, доцент факультету гідробіоресурсів і аквакультури
Провідна установа – Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України, факультет водних біоресурсів і аквакультури, м. Київ
Захист відбудеться 19 вересня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 364. 01 при Інституті рибного господарства УААН за адресою: 03680, м. Київ, вул. Обухівська, 135
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту рибного господарства УААН за адресою: 03680, м. Київ, вул. Обухівська, 135
Автореферат розісланий 19 серпня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук Кражан С. А.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасний стан ставового рибництва України у порівнянні з тим, що спостерігався 12-15 років тому, характеризується суттєвим зменшенням обсягів виробництва та зниженням його економічної ефективності. Обумовили погіршення стану у рибогосподарській галузі, в основному, причини об'єктивного характеру, що виникли у період переходу країни до ринкових відносин. У зв'язку з цим постає необхідність вдосконалення технологій вирощування товарної риби із застосуванням нових ефективних методик визначення факторів, які в сучасних економічних умовах дають можливість виробляти рибопродукцію високої якості і низької собівартості в об'ємах, які б забезпечували прибутковість виробництва. Одним із шляхів вирішення поставлених завдань є застосування методів математичного моделювання. Виявлення кількісних закономірностей між факторами і результатами виробництва та відображення їх у вигляді математичної моделі дає можливість розглядати різні технологічні варіанти і обрати найкращий з точки зору поставлених завдань та з врахуванням конкретних умов виробництва.
Ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема А. В. Антонюк, С. А. Баранов, А. П. Вощинін, Б. Н. Доценко, Л. П. Закора, А. Б. Казанський, В. Я. Касатонов, В. І. Козлов, Ю. В. Пилипенко, Ю. М. Свирежев, Є. А. Стариков, Г. І. Толчинський, С. О. Філь, І. М. Шерман., Ю. Б. Юдович та ін., займаючись проблемами підвищення ефективності рибогосподарського використання внутрішніх водойм, вдосконалення технологій вирощування риби, застосовували у своїх дослідженнях методи математичного моделювання. Проте загальної методики побудови моделей ставових екосистем, технологічних процесів вирощування риби, прогнозування рибопродуктивності ставів та інших важливих завдань ще не розроблено. Недостатність вивчення кількісної міри впливу окремих факторів на результати вирощування товарної риби, відсутність єдиної думки щодо порядку розроблення та використання математичних моделей у ставовому рибництві обумовили вибір напряму даних дисертаційних досліджень.
Зв'язок роботи з науковою тематикою. Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались в Інституті рибного господарства Української академії аграрних наук протягом 1999-2001 рр. і були складовою частиною наукових досліджень за завданням «Розробити оптимізаційні моделі ресурсоощадного ведення рибництва» (1995-2000 рр., номер державної реєстрації 0196U021195) та завданням «Розробити та впровадити ресурсоощадну систему ведення ставового рибництва, спрямовану на раціональне використання біопродукційного потенціалу водойм, одержання риби з заданими господарсько цінними характеристиками»  (2001-2005 рр., номер державної реєстрації 0102U002058).
Мета та задачі досліджень. Метою дисертаційних досліджень було наукове обгрунтування та вдосконалення методики аналізу і розроблення ресурсоощадних технологічних схем вирощування товарної риби у ставах на основі побудови та використання математичних моделей. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні основні задачі:
порівняльний аналіз технологічних та економічних показників вирощування товарної риби у ставових підприємствах ВДКО «Укррибгосп»;
аналіз існуючих методів застосування математичних моделей у рибогосподарських дослідженнях;
побудова математичних моделей процесу вирощування товарної риби у ставах з використанням виробничих даних ВАТ «Сумирибгосп», яке має найвищу ефективність виробництва товарної риби в Україні;
застосування розроблених математичних моделей при прийнятті рішень щодо вдосконалення технології, раціонального використання матеріальних і грошових ресурсів, природної кормової бази нагульних ставів та підвищення економічної ефективності вирощування товарної риби.
Об'єкт дослідження. Основні рибоводно-біологічні та економічні показники вирощування товарної риби на останньому році виробничого циклу: щільність посадки, початкова та кінцева маса риб, виробництво рибопродукції, витрати кормів, добрив, собівартість рибопродукції, прибуток та ін.
Предмет дослідження. Технологічні схеми та економічна ефективність вирощування товарної риби у ВАТ «Сумирибгосп» та інших ставових підприємствах ВДКО «Укррибгосп» за дволітнього та трилітнього циклу.
Методи дослідження. Поставлені у дисертаційній роботі завдання вирішувались з допомогою таких методів дослідження: порівняння рибоводних та економічних показників при визначенні ефективності технологій вирощування товарної риби, кореляційно-регресійного аналізу при побудові математичної моделі процесу вирощування
Фото Капча