Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення управління обсягом виробництва та реалізації продукції підприємства (на прикладі ФОП "Попович І.В.")

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
78
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади управління обсягом виробництва та реалізації продукції підприємства
1.1 Сутність і завдання управління виробництвом продукції
1.2 Особливості управління обсягом реалізації продукції
1.3 Вимоги до управління обсягом виробництва та реалізації продукції на виробничому підприємстві
1.4 Зарубіжний досвід у сфері управління обсягом виробництва та реалізації продукції
РОЗДІЛ 2.  Аналіз управління обсягом виробництва та реалізації продукції ФОП «Попович І.В.»
2.1 Загальна характеристика діяльності ФОП «Попович І.В
2.2 Діагностика фінансово стану підприємства
2.3.Характеристика текстильної галузі та конкуренція в ній
РОЗДІЛ 3. Удосконалення управління обсягом виробництва та реалізації продукції ФОП «Попович І.В.»
3.1. Розробка пропозицій для підвищення конкурентоспроможності 
ФОП «Попович І.В.»
3.2. Заходи з удосконалення обсягів виробництва та реалізації продукції на      ФОП «Попович І.В.»
3.3. Обґрунтування ефективності запропонованих заходів
РОЗДІЛ 4. Управління охороною праці на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. Характеризується тим, що основною метою підприємства в умовах ринку стає одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним підвищенням якості обслуговування споживачів. Засобом досягнення цієї мети є максимізація товарообігу, валового доходу та оптимізація витрат обігу.
Планування кожного промислового виробництва має свою специфіку. Разом з тим усім їм притаманне те, що в них однакові основні етапи планування роботи: обґрунтування виробничої програми (обсягів виробництва, асортименту виробів, матеріально-технічного постачання), планування витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції, планування реалізації продукції та її рентабельності.
У річних планах швейних підприємств показують тільки зведені дані щодо продукції промислових виробництв у натуральному чи вартісному обчисленні, її товарну частку, собівартість, виручку від реалізації, прибуток і рентабельність. Ці дані беруть з попередньо розроблених планів промислових підрозділів. Основну ж роботу з планування діяльності промислових виробництв виконують під час складання планів (госпрозрахункових завдань).
Виробнича програма — це провідний розділ плану промислового підрозділу; він є базою для розробки всіх його наступних розділів — матеріально-технічного постачання, плану з праці й заробітної плати, собівартості продукції, плану реалізації продукції і прибутку. У виробничій програмі обсяги виробництва визначають як у натуральному, так і в грошовому виразі. До валової продукції швейних виробництв включають усю намічену до випуску продукцію, одержану як зі своєї, так і з придбаної сировини, незалежно від того, призначена вона для реалізації на сторону чи для використання в господарстві. Оцінюють її в поточних цінах. У перспективних планах показники виробничої програми розраховують тільки на рік, а в поточних — і в квартальному розрізі.
Плануючи обсяги виробництва промислової продукції, перш за все враховують виробничу потужність цеху, під якою розуміють його здатність до максимального випуску продукції або переробки максимальної кількості сировини за певний період часу. Виробнича програма, що характеризує обсяг виробництва з окремих видів продукції, виражає ступінь використання виробничих потужностей підприємства.
Проблема управління обсягом виробництва та реалізації продукції приваблює велику кількість науковців. Так, дослідженню цього питання присвячені праці наступних відомих вітчизняних і закордонних вчених: Є.В. Бикова, І.А. Бланк, Є. Брігхем, В.В. Ковальов, Г.В. Савицька, Є.С. Стоянова, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, С.І. Шкарабан, О.В. Калініченко, Л.М. Березіна, Г.Є. Гронтковська, А.Ф. Косік, А.О. Задоя, В.Д. Базилевич та ін..
Об’єктом дослідження є майстерня з пошиття весільних та вечірніх суконь ФОП «Попович І.В.»
Предметом дослідження є процес управління виробництвом та реалізацією продукції на ФОП «Попович І.В.».
Мета дослідження – вивчення та аналіз системи управління обсягом виробництва та реалізації продукції на підприємстві та розробка напрямків її удосконалення.
Реалізація мети дослідження потребує вирішення наступних задач:
-розглянути економічну сутність і завдання управління обсягом виробництва продукції;
-визначити основні теоретичні принципи управління обсягом виробництва та реалізації продукції на підприємстві;
-здійснити діагностику фінансово-господарської діяльності підприємства ФОП «Попович І.В.»;
-дослідити фінансовий стан підприємства;
-проаналізувати структуру та динаміку обсягів виробництва та реалізації ФОП «Попович І.В.»;
-розглянути зарубіжний досвід управління обсягом виробництва та реалізації продукції;
-охарактеризувати вибір джерел фінансування діяльності підприємства;
-зробити узагальнюючі висновки.
Основним джерелом дослідження, його інформаційною базою стали законодавчі і нормативні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, інвестування, менеджменту, планування, обліку фінансових інвестицій, фінансова звітність підприємства ФОП «Попович І.В.».
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОБСЯГОМ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
 
1.1Сутність і завдання управління виробництвом продукції
 
У ринкових умовах господарювання всі підприємства одержали повну оперативну самостійність у визначенні, яку продукцію і скільки випускати, з ким співробітничати і кому продавати свої вироби, як організовувати і відповідно планувати всі виробничі процеси. Зрозуміло, що ця свобода дій надається для належного врахування кон'юнктури ринку, його потреб і вимог.
Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Тому виробнича діяльність підприємства жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення [20, c.205].
У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання:
а) якість планування виробництва, напруженість та обґрунтованість планів діяльності як підприємства в
Фото Капча