Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалювання технологічних режимів роботи та конструктивних параметрів механічного обладнання станів для холодної полистової прокатки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Донбаська державна машинобудівна академія
 
КОКОТЬКО МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ
 
УДК 621. 771. 01: 621. 771. 061: 621. 771. 23
 
Удосконалювання технологічних режимів роботи та конструктивних параметрів механічного обладнання станів для холодної полистової прокатки
 
Спеціальність 05. 03. 05 «Процеси та машини обробки тиском»
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук
 
Краматорськ – 2002
 
Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Донбаській державній машинобудівній академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Федорінов Володимир Анатолійович, професор кафедри «Автоматизовані металургійні машини та обладнання», проректор з наукової роботи Донбаської державної машинобудівної академії.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Саф'ян Олександр Матвійович, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної Академії наук України, м. Дніпропетровськ, голова відділу проблем прокатки листа; кандидат технічних наук, професор Луценко Віктор Олександрович, Донбаський гірничо – металургійний інститут Міністерства освіти і науки України, м. Алчевськ, завідуючий кафедрою «Обробки металів тиском та матеріалознавство».
Провідна установа: Донецький національний технічний університет України
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Розвиток чорної та кольорової металургії, яка є однією з головних галузей промислового комплексу України, тісно пов'язаний з необхідністю розширення сортаменту, підвищення якості і зниження собівартості готового металопрокату і, як наслідок, з підвищенням його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вирішення вказаних задач, нарівні з існуючими у цьому випадку додатковими витратами матеріальних ресурсів, свідчать про доцільність проведення подальших досліджень, спрямованих на підвищення техніко-економічних показників як усього листопрокатного переділу, так і його окремих складових, яким, зокрема, є процес холодної полистової прокатки.
Актуальність теми. Більшу частину холоднокатаних стрічок, листів і штаб в теперішній час виробляють на безперервних або реверсивних станах, реалізуючих процес порулонної прокатки. Разом з тим, по відношенню до рідких і гостродефіцитних матеріалів, об'єм виробництва яких не дозволяє сформувати рулонну заготівку, єдино можливим є полистовий засіб холодної прокатки. Використання даної технологічної схеми, що характеризується максимальною конструктивною простотою, виявляється ефективним ще в цілому ряді випадків, зокрема, при розширенні сортаменту по ширині та зниженні ступеню анізотропії холоднокатаних листів за рахунок прокатки з виверсткою, при виробництві профільованих по довжині заготівок, а також при забезпеченні можливості вторинного використання листового металобрухту та відходів, виключивши необхідність їх переплавляти.
Умови реалізації процесу холодної полистової прокатки характеризуються наявністю різних конструктивних схем, серед яких, крім традиційних двох та чотиривалкових, слід виділити процес прокатки на плиті та процес прокатки у попередньо напружених робочих клітях. Зазначена різноманітність нарівні з специфікою механізмів формування напружено – деформованого стану та головних показників якості саме при полистовій прокатці вимагають подальшого розвитку відповідних методів розрахунку з подальшим рішенням на їх основі задач по удосконалюванню та автоматизованому проектуванню технологій та обладнання даного процесу. Не менш важливим у цьому випадку є забезпечення комплексного підходу при кількісній оцінці усіх причинно – наслідкових зв'язків, а також розширення об'ємів та підвищення ступеню достовірності запропонованої інформації за рахунок використання сучасних чисельних методів аналізу.
Таким чином, актуальність теми роботи та її практична спрямованість визначаються необхідністю підвищення техніко – економічних показників і розширення сфери використання процесу холодної полистової прокатки, які здійснюються на основі підвищення ступеню наукової обгрунтованості приймаємих технічних рішень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає науковому напрямку «Створення нових та удосконалення діючих технологій, обладнання і засобів автоматизації в прокатному виробництві» однієї з ведучих наукових шкіл Донбаської державної машинобудівної академії. Робота виконана у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт, передбачених планами Міністерства освіти і науки України (прикази № 45 від 15. 03. 96, № 37 від 13. 02. 97, № 463 від 28. 12. 98, № 507 від 30. 10. 2000, № 551 від 23. 11. 2000, роботи № 0196U015979, 0197U001595, 0199U001457, 0101U001747), а також у рамках госпдоговорних науково-дослідних робіт з АТ «НКМЗ», ВАТ «СКМЗ» та УкрНДІметалургмаш (роботи №0195U026562, 0197U014461, 0197U015740, 0198U005386, 0100U001091).
Мета та задачі дослідження. Метою роботи є економія матеріальних ресурсів, розширення сортаменту та підвищення якості холоднокатаних листів на основі розвитку методів автоматизованого розрахунку і проектування, а також розробки рекомендацій щодо удосконалювання технологій та обладнання процесу холодної полистової прокатки.
Для досягнення вказаної мети у роботі були поставлені та вирішені наступні головні задачі:
- уточнити та розширити чисельні математичні моделі напружено – деформованого стану і ступеню використання запасу пластичності, які мають місце при різних умовах реалізації процесу холодної полистової прокатки;
- уточнити інженерні та розробити чисельні математичні моделі точності геометричних характеристик і степені стабільності механічних властивостей холоднокатаних листів, які були набуті при полистовій прокатці у робочих валках, на плиті та у попередньо напружених робочих клітях;
- дати експериментальну оцінку ступеню достовірності одержаних теоретичних рішень та уточнити початкові данні, необхідні для їх чисельної реалізації;
- проаналізувати вплив, сформувати критеріально та вирішити задачі щодо удосконалювання і автоматизованого проектування технологічних режимів та конструктивних параметрів механічного обладнання станів холодної полистової прокатки;
- розробити та дослідити технічні рішення і практичні рекомендації, спрямовані на підвищення техніко-економічних показників та економію матеріальних ресурсів при
Фото Капча