Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

(ультрафільтр) та ін. До грецьких словотворчих компонентів, за допомогою яких утворюються електротехнічні терміни, належать auto (авторегулятор), anti (антиферомагнетизм), macro (макрогенератор), metron (ватметр), micro (мікроіндикатор) тощо.

Чимало термінів запозичено з німецької мови: вентиль, дросель, зумер, кабель, вебер, ом, демпфування. Ці запозичення є назвами пристроїв, одиниць вимірювання та процесів.
З англійської мови запозичено 17% термінів на позначення пристроїв, одиниць вимірювання, ізоляційних речовин: адаптер, вариконд, діелектрик, емітер та ін. Вони з’явилися в українській мові в 90-х рр. ХІХ ст.
Порівняно небагато запозичень в електротехнічній термінології становлять слова французького походження, що позначають прилади, ізоляційні речовини, одиниці вимірювання (12%), напр. : батарея, реле, ізоляція, ампер тощо.
Запозичені терміни стали основою створення цілих термінологічних гнізд, які лексично збагатили українську термінологію: конденсатор – конденсаторний, конденсувати, конденсований, конденсатор електричний, тощо.
Освоєння українською мовою запозичених термінів є складним процесом: інтернаціональний запозичений термін “пристосовується” до законів української фонетики, орфографії, орфоепії, акцентуації.
Другий розділ “Способи творення електротехнічних термінів” складається з двох підрозділів.
У першому підрозділі “Морфологічні способи творення електротехнічних термінів” описано суфіксальні, префіксальні та префіксально-суфіксальні утворення, композити, юкстапозити й абревіатури.
Морфологічна деривація – основний спосіб словотворення в українській мові й один із найбільш продуктивних у електротехнічній термінології. Морфологічним способом утворено близько 32% аналізованих термінів.
Одним з основних способів творення електротехнічних термінів є суфіксація. Більшість термінів утворено за допомогою суфіксів -ач, -ість, -изм, -іj-, -ціj-, -аціj-, -к-, -н’-, -н’н’-, -ник, -тор/-атор на національній мовній основі. Вони мають різну продуктивність.
Основним засобом творення українських девербативних електротехнічних термінів на позначення предметних понять є суфікс -ач. Їхніми твірними основами виступають дієслова недоконаного виду на -а-, -ува, напр. : вимика- (ти) – вимикач, заземлюва- (ти) – заземлювач, підсилюва- (ти) – підсилювач та ін.
Типовим для цих термінів є словотвірний тип із суфіксом -ість, за допомогою якого від прикметникових (дієприкметникових) основ утворюються іменники жіночого роду для вираження ознаки або властивості чого-небудь, пор. : електропровідн- (ий) – електропровідність, індуктивн- (ий) – індуктивність, напружен- (ий) – напруженість.
Значною продуктивністю вирізняється і прикметниковий суфікс -н-, за допомогою якого від іменників утворюються прикметники, пор. : вентиль – вентильний, імпульс – імпульсний, транзистор – транзисторний тощо.
Нерідко словотворчими засобами термінологічних назв є іншомовні суфікси. Для вираження різноманітних процесів в українській електротехнічній термінології використовуються іменники, реформовані на основі словотвірних типів із суфіксами -іj-, -ціj-, -аціj-, напр. : генерува- (ти) – генерація, індукува- (ти) – індукція, синхронізува- (ти) – синхронізація та ін. Твірними для таких дериватів з погляду синхронної системи словотвору є дієслівні основи на -ува-; -ізува-/-изува-. Зазначені віддієслівні словотвірні типи особливо продуктивні в цій терміносистемі.
Другий продуктивний словотвірний тип представляють віддієслівні іменники із суфіксом -тор/-атор (-ятор), що називають предмет за процесуальною ознакою: акумулятор, аналізатор, конденсатор, ізолятор. Для останнього терміна характерна категорійна полісемія: він поєднує в собі два значення: матеріал і прилад, пор. : а) назва матеріалу (ізолятор) ; б) назва приладу (лінійний ізолятор, електричний ізолятор, натяжний ізолятор тощо).
В електротехнічній термінології простежуємо тенденцію до гніздового термінотворення: створення комплексів, пов’язаних спільною основою, зокрема дієслово – віддієслівна назва дії – прикметник – назва особи, споруди, машини тощо, що сприяє формуванню широких мотиваційних полів, напр. : вимірювати – вимірювання – вимірювальний – вимірювач.
Продуктивним способом творення електротехнічних термінів є також префіксація. До найуживаніших належать такі префікси та префіксоїди: ви-, від-, де-, з-, за-, на-, над-, пере-, під-, проти-, роз-, бі-, мега-, мікро-, пів-, напів-.
Іншомовний префікс де-, що виражає заперечення, є найпродуктивнішим словотворчим засобом. Деривати з цим формантом мають значення виконати дію, протилежну дії мотивувального дієслова, анулювати дію, яку називає таке дієслово, напр. : електризувати – деелектризувати, поляризувати – деполяризувати, синхронізувати – десинхронізувати.
Префікс пере-, досить продуктивний в українській електротехнічній термінології, вказує на повторюваність дії або явища, вияв дії, більшої за норму ознаки, яку виражає твірне слово, у ролі якого виступає здебільшого дієслово, пор. : зарядити- перезарядити, збуджувати – перезбуджувати, напружувати – перенапружувати тощо.
Префікси ви-, від-, з-, за-, на-, над-, під-, проти-, роз- в електротехнічній термінології є малопродуктивними, свідченням чого є обмежена кількість термінолексем із цими формантами: крутити – викрутити, єднати – від’єднати, блокувати – зблокувати, магнітити – намагнітити, напруга – наднапруга, станція – підстанція, струм – протиструм тощо.
До найуживаніших префіксоїдів в українській електротехнічній терміносистемі належать мікро-, бі-, мега-, пара-, пів-, напів-. Вони мають яскравий термінологічний характер і виділяються лише тоді, коли є відповідні безпрефіксні твірні основи або коли ті самі корені приєднують до себе інші префікси чи префіксоїди.
Серед префіксоїдів іншомовного походження найпродуктивнішим є мікро- (гр. mikros – малий), що має значення “дуже малий, найдрібніший”: ампер – мікроампер, вимикач – мікровимикач, індикатор – мікроіндикатор; вольт – мікровольт, кулон – мікрокулон та ін.
Решта префіксоїдів цього походження є малопродуктивними в електротехнічній термінології.
До продуктивних питомих префіксоїдів належать пів- та напів-, які виражають неповний вияв ознаки: автомат – напівавтомат, ізольований – напівізольований, провідник – напівпровідник, вольт – піввольт тощо.
Префіксально-суфіксальний спосіб відзначається невисокою продуктивністю у творенні української електротехнічної термінології. Чималі труднощі
Фото Капча