Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Жуков Владлен Валерійович
 
УДК 658. 152
 
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
 
Спеціальність 08. 06. 01 – економіка, організація і управління підприємствами
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків, 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Гриньова Валентина Миколаївна, Харківський державний економічний університет, зав. кафедрою бізнесу та підприємництва.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ткаченко Володимир Андрійович, Дніпропетровський університет економіки та права, проректор з наукової роботи кандидат економічних наук, доцент Ястремська Олена Миколаївна, Харківський державний економічний університет, кафедра інформаційних систем.
Провідна установа – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Міністерство освіти і науки України (м. Харків)
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Інтеграція України у світове суспільство потребує, щоб розвиток її економіки відбувався за загальноприйнятими принципами і законами економічної науки. Забезпечення високих темпів розвитку економіки, зростання обсягів виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, визначаються рівнем інвестиційної активності підприємства. В умовах перехідної економіки, коли процес подолання внутрішніх кризових явищ на підприємстві ускладнюється нестабільністю макроекономічного середовища, ця проблема набуває особливого значення.
Широке коло питань, пов’язаних з пошуком пріоритетних напрямків підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств, містять роботи зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Бланка І. А., Внукової Н. М., Гриньової В. М., Кейнса Дж., Лепейко Т. І., Маршала А., Мелкумова Я. С, Ноткіна А. І., Новожилова В. В., Орлова П. А., Пересади А. А., Пономаренка В. С., Пушкаря О. І., Хансена А., Шарпа У., Шульца У., Шумпетера Й., Ястремської О. М. та ін.
Актуальність теми. Узагальнення фундаментальних робіт зарубіжних та вітчизняних учених за даною проблематикою дозволили зробити висновок про те, що питання методичних та концептуальних підходів до вирішення задачі організації управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства ще не знайшли достатнього розв’язання як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах.
Практика свідчить, що зміна власника не створює достатніх умов для ефективної роботи промислових підприємств по залученню інвестицій. Цим зумовлюється актуальність теми досліджень, їх теоретична та практична значущість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний в дисертації напрямок досліджень відповідає тематичній спрямованості наукових розроботок, що проводяться Харківським державним економічним університетом згідно з державною науково -технічною програмою (Тема 8/2001 “Удосконалення методів управління підприємством”, номер державної реєстрації 0101U003933).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі поставлено та вирішено такі задачі:
визначення змісту і сутності категорій “інвестиції”, “інвестиційне середовище”;
обгрунтування чинників, що впливають на стратегію управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства;
аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності промислових підприємств в умовах ринкової трансформації;
аналіз динаміки економічних показників промислових підприємств
м. Харкова, встановлення причин незадовільного стану їх інвестиційної діяльності;
виявлення організаційно-економічних особливостей регулювання інвестиційної діяльністі промислових підприємств;
розробка методичних підходів щодо підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств. Об’єктом – інвестиційна діяльність.
Методи дослідження. Методологічною і теоретичною основами дослідження є положення економічної теорії, дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з теорії інвестицій, сутності, оцінки їх ефективності і фінансового забезпечення, а також законодавчі і нормативні документи Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з питань інвестиційної діяльності.
У процессі дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: метод узагальнення – для визначення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності підприємств й уточнення окремих понять; дедуктивний метод – для деталізації та систематизації факторів ефективності інвестиційної діяльності. Використано методи статистико-економічного аналізу, зокрема, порівняння – для зіставлення фактичних даних звітного року з даними за попередні роки; графічний – для наочного зображення динаміки і структури низки макроекономічних показників.
Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали опрацьовані й узагальнені первинні фінансові звіти, які характеризують діяльність підприємств м. Харкова. Як джерело інформації використані офіційні матеріали Держкомстату України та Харківського обласного управління статистики.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обгрунтуванні нових підходів до вдосконалення управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства в умовах трансформації економіки, а саме:
вперше:
запропоновано методичний формалізований підхід щодо визначення потреби підприємства в додатковому фінансуванні при здійсненні інвестиційної діяльності та раціональному використанні власних інвестиційних ресурсів на основі економіко-математичної моделі;
набули подальший розвиток:
методичні рекомедації щодо формування портфеля інвестицій, обґрунтовані етапи контролю за виконанням прийнятих інвестиційних рішень, сформульовані рекомендації щодо управління інвестиційним портфелем підприємства;
методичний підхід до розробки стратегії формування фінансових інвестиційних ресурсів з урахуванням життєвого циклу інвестиційного проекту, що забезбечує можливість синхронізації між потребами в матеріальних ресурсах, наявними і необхідними фінансовими ресурсами та сприяє раціональному використанню власних коштів підприємства;
удосконалено:
поняття “інвестиційне середовище” на основі аналізу та узагальнення теоретичних засад і сутності інвестиційної діяльності промислових підприємств
Фото Капча