Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління собівартістю нових видів продукції в процесі їх виробничого освоєння (на прикладі машинобудування)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ
 
УДК 338. 512: 62 (477)
 
Гулько Лариса Геннадіївна
 
Управління собівартістю нових видів продукції в процесі їх виробничого освоєння (на прикладі машинобудування)
 
Спеціальність 08. 06. 01 – Економіка, організація та управління підприємствами
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Хмельницький – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Технологічному університеті Поділля Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Орлов Олівер Олексійович, Технологічний університет Поділля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Данилюк Микола Олексійович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємства; кандидат економічних наук, доцент Радецька Лідія Петрівна, Технологічний університет Поділля Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри обліку та аудиту.
Провідна установа: Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки підприємства.
Захист відбудеться “16” січня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70. 052. 01 Технологічного університету Поділля Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Технологічного університету Поділля Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Камўянецька, 110.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Інноваційний характер виробництва є одним з найвагоміших факторів, що визначають успішність діяльності підприємства в ринковому середовищі, його фінансову стабільність та конкурентоздатність. Особливої нагальності цей чинник набуває в умовах ринкової трансформації національної економіки України, оскільки характер діяльності окремих підприємств, галузей та промисловості в цілому в цей час визначає їх конкурентні якості не лише на вітчизняному ринку, але й на міжнародному.
Процес інноваційної діяльності відзначається як різноманітністю напрямків його реалізації (впровадження нових видів машин і устаткування, механізація та автоматизація виробництва, технологічні нововведення, освоєння нових видів продукції) так і значним обсягом робіт, що необхідні для здійснення будь-якого з наведених видів інновацій. Така різнобічність та глибина інноваційних процесів розкриває широкі можливості для здійснення наукових досліджень у даній сфері. Продуктні інновації, тобто освоєння виробництва нових видів продукції, на сьогодні є домінуючим напрямком інноваційної діяльності підприємств України. Проте наукові дослідження, присвячені питанням підготовки та освоєння нових виробів на промислових підприємствах, впродовж останніх десяти років практично не проводилися. Існуючі розробки в даній сфері були здійснені переважно у 1970-80х роках. На протязі цього часу зростання ролі науково-технічного прогресу зумовило активне проведення досліджень практичних аспектів підготовки та освоєння нових видів продукції на підприємствах. Значний внесок у вивчення даних питань був зроблений такими вченими, як Ю. Д. Аміров, А. Р. Андерсон, Ю. П. Анісімов, А. В. Антонець, С. Г. Галуза, А. А. Горбоконь, В. Н. Гриньова, І. І. Грузнов, Н. В. Задорожна, М. І. Іпатов, Л. Н. Лісовцева, Г. І. Меламед, Н. К. Моісєєва, О. О. Орлов, А. В. Проскуряков, Л. А. Путіліна, Н. І. Ратніков, С. А. Соколіцин, В. І. Терьохін, О. В. Туровець, Л. І. Уварова та ін. Патріархом досліджень процесів підготовки та освоєння виробництва нової продукції можна вважати С. М. Ямпольського, який займався вивченням вказаних питань ще в роки другої світової війни.
Таким чином, на сьогодні існують грунтовні розробки з питань підготовки виробництва нових видів продукції, їх освоєння, складу та специфічних особливостей витрат, що мають місце в даних період, визначення впливу процесів освоєння на економічні показники діяльності підприємства тощо. Але водночас усі ці дослідження об'єднуються економічними умовами, в яких вони були здійснені, а саме командно-адміністративною моделлю економіки. Ця обставина зумовлює невідповідність між окремими твердженнями, що містяться в існуючих наукових розробках з питань підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції, та сучасними ринковими тенденціями. Крім того, дослідження того часу, звичайно, не враховують загальноприйнятих сьогодні ринкових економічних принципів. Дисертаційні роботи та інші наукові дослідження, які були б присвячені розв'язанню цих питань, відсутні. Більш того, деякі положення, розроблені в наукових працях попередників, які на сьогодні не знаходять підтвердження, автоматично переносяться в нові роботи. Наведені обставини відкривають поле для проведення як теоретичних, так і практичних досліджень процесів підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції, і тому тема дисертаційного дослідження є актуальною і необхідною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) в межах теми “Дослідження проблем управління макро- і мікроекономічними процесами в умовах становлення ринкових відносин” (затверджена на засіданні науково-технічної ради університету, протокол №3 від 17 червня 1996 року).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обгрунтування окремих теоретичних аспектів процесу освоєння нових видів продукції та практичних методів управління, що передбачає вирішення наступних задач:
-вивчення порядку формування собівартості продукції в ринкових умовах;
-дослідження сучасних тенденцій інноваційної активності підприємств України;
-вивчення процесу підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції та розкриття специфічних особливостей собівартості нових виробів;
-аналіз можливостей застосування елементів маржинальної теорії
Фото Капча