Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Спеціальність 25. 00. 05 – галузеве управління: управління освітою
 
ЖАРАЯ Світлана Борисівна
УДК 351: 378. 09 (477)
 
Київ 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Державній академії керівних кадрів освіти, Міністерство освіти України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор ПОГРЕБНЯК Віталій Петрович, Міністерство освіти України, начальник Головного управління керівних та науково-педагогічних кадрів.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор КОЗАКОВ Віталій Андрійович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри педагогіки та психології; кандидат педагогічних наук Бутівщенко Станіслав Васильович, Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України, науковий співробітник.
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди Міністерства освіти України, Інститут економіки та права, кафедра економіки (м. Харків).
Захист відбудеться “27 “ квітня 1999 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50. 34. 01 в Українській Академії державного управління при Президентові України за адресою: 252057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української Академії державного управління при Президентові України за адресою: 252057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Вступ. Невід’ємною частиною державотворення є формування і втілення в життя такої політики в галузі освіти, яка спроможна привести цю стратегічно важливу для держави галузь у відповідність до вимог часу.
Система освіти в Україні за структурою та обсягом підготовки кадрів сформувалася у соціально-економічних умовах колишньої союзної цілісності і не відповідає вимогам ринкових перетворень та бюджетним можливостям країни. Сьогодні визнається, що держава об’єктивно опинилася в ситуації, коли вона вже не може утримати освіту, що була створена в інших соціально-економічних умовах. Тому головними завданнями розвитку національної освіти визнані перехід до державно-громадської системи управління, багатоманітність і варіантність.
Згідно з положенням, закріпленим у статті 3 нової редакції Закону “Про освіту”, система вищої освіти України в умовах ринкових відносин має дві складові: вищі навчальні заклади, засновані на державній та інших формах власності.
З появою навчальних закладів, заснованих на інших формах власності, виникла проблема ефективного управління ними. Сутність її полягає в тому, що ці навчальні заклади, не маючи бюджетного фінансування, організовані більш незалежно від державного втручання, оскільки за формою власності відрізняються від традиційних освітніх установ. Відтак, ці навчальні заклади мають значну самостійність у проведенні навчально-виховного процесу і в здійсненні економічної діяльності.
Це потребує удосконалення форм управління, пошуку нових його напрямів, співробітництва державного управління цією підсистемою вищої освіти та недержавних форм управління, які можна здійснити шляхом фінансування, управління якістю освіти, законодавчого упорядкування, атестації науково-педагогічних кадрів. Соціальна практика показує, що однією із форм такого управління є діяльність різних громадських об’єднань.
Актуальність теми. Якщо погодитися з тим, що навчальні заклади недержавної форми власності на сучасному етапі є новою, ще несформованою, але невід’ємною складовою системи вищої освіти, то актуальність дослідження закономірностей становлення, існування і тенденцій розвитку цієї підсистеми в царині освітньої галузі, поглиблення наукових уявлень про її структуру, особливості функціонування, а також удосконалення форм управління та пошук нових його напрямків, як в теоретичному, так і в практичному плані очевидна. Тим більше, що сьогодні відсутня необхідна правова база, яка б регламентувала діяльність недержавних освітніх установ, нема відпрацьованого механізму, який би забезпечував їх створення і розвиток. Йдеться про управління з точки зору забезпечення державної освітньої політики.
Актуальність даної теми обумовлена підготовкою Законів України «Про вищу освіту» і «Про недержавні заклади освіти». В останньому потрібно визначити параметри для створення навчального закладу недержавної форми власності, вимоги до його потенціалу, можливість відшкодування збитків, заподіяних неякісною освітою. Актуальність дослідження спричинена також потребою удосконалення мережі вищих навчальних закладів України.
Аналіз стану наукової розробки обраного для дисертаційного дослідження кола питань свідчить, що, незважаючи на наявність праць та статей узагальнюючого характеру щодо формування системи освіти в Україні та управління нею і діяльності окремих вищих навчальних закладів, проблема організації та управління недержавною системою освіти в Україні ще не стала предметом цілісного наукового дослідження.
Отже, вибір теми даного дослідження був зумовлений такими факторами: об’єктивними умовами необхідності сучасного реформування вищої освіти; відсутністю цілісного наукового дослідження проблем системи навчальних закладів небюджетного фінансування; несформованістю цієї підсистеми в системі освіти і необхідністю визначення тенденцій її входження до освітньої системи країни; потребою вдосконалення форм управління навчальними закладами небюджетного фінансування і пошуку нових його напрямів; недостатнім забезпеченням правових засад управління системою цих навчальних закладів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з виконанням наукових досліджень у Державній академії керівних кадрів освіти по темі «Дослідження функціонування та розвитку державної служби галузі освіти» (№ держ. реєстрації 01980000679).
Об’єкт дослідження: система вищих навчальних закладів недержавної форми власності України.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове обгрунтування місця і ролі вищих навчальних закладів недержавної форми власності у системі вищої освіти України та
Фото Капча