Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління трудовими ресурсами операційної системи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсовий проект
з дисципліни «Операційний менеджмент»
на тему «Управління трудовими ресурсами операційної системи»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами
1.1. Система управління персоналом
1.2. Методи управління персоналом
1.3. Організація праці на підприємстві. Планування та формування персоналу
1.4. Аналіз робочого часу. Організація трудових процесів і робочих місць
1.5. Планування чисельності робітників
1.6. Ефективність праці на підприємстві
1.7. Побудова ефективної мотиваційної системи
Висновки за розділом 1
Розділ 2. Розрахункова частина 
2.1. Приклад розрахунку задачі по темі «Управління трудовими ресурсами» 
2.2. Характеристика підприємства. Складання оптимальної програми виробництва ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Висновки
Список використаних джерел 
 
ВСТУП
 
Актуальність теми полягає в тому, що в системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його, виробляє товари й надає послуги для свого життя та розвитку. Тому ефективність економіки будь-якого суспільства насамперед визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх використання у виробництві, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями.
В сучасних умовах роль людини у виробництві суттєво змінилася: людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, але й головним його стратегічним ресурсом. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності підприємства. Якісне відтворення трудових ресурсів, формування трудового потен-ціалу та раціональне його використання залежить від рівня управління трудовими ресурсами на всіх рівнях.
Об’єктом курсового проекту э процесс управління трудовими ресурсами.
Предметом є закономірності управління трудовими ресурсами операційної системи.
Метою курсового проекту є визначення основних чинників, які тією чи іншою мірою впливають на ефективність управління трудовими ресурсами, методи та шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
 
Роділ 1. Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами
 
1.1. Система управління персоналом
 
Кадри підприємства – це постійно беручі в виробничо-господарській, підприємницькій та фінансовій діяльності працюючі, що пройшли певну професійну підготовку та маючі досвід роботи.
Концепція управління персоналом – система теоретично методологічних поглядів на розуміння та визначення суті, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом і розробка механізмів їх реалізації в умовах конкретної організації. Загальна концепція конкретизується через кадрову політику та кадрову роботу. Основна ціль управління персоналом:
• формування висококваліфікованого, відповідального персоналу;
• забезпечення соціальної ефективності колективу.
Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції:
• організаційну;
• соціально-економічну;
• відтворювальну.
Отже, управління персоналом – це система принципів, методів і механізмів оптимального комплектування, розвитку й мотивації та раціонального використання персоналу. Управління персоналом повинно відповідати концепції розвитку підприємства, захищати інтереси працівників і забезпечувати дотримання законодавства про працю при формуванні, закріпленні (стабілізації) і використанні персоналу [12, c. 48-49].
Управління персоналом як система включає два блоки: організаційний і функціональний.
До організаційного відносять:
  • формування персоналу – це прогнозування структури, визначення потреб, залучення, підбір та розміщення персоналу й укладання договорів та контрактів;
  • стабілізація персоналу – це формування банку даних з питань рівня кваліфікації, персональних умінь, бажань, результатів оцінки праці з метою визначення потенціалу кожного працівника для організації навчання, підвищення кваліфікації і закріплення чи звільнення працівників.
Функціональний пов'язаний із використанням персоналу, що включає професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління кар'єрою), створення постійного складу персоналу та робочих місць, покращення морально-психологічного клімату в колективі.
Управління персоналом повинно орієнтуватись на тенденції та плани розвитку організації, досягненні основних її цілей. Виходячи з цього, основним завданням управління персоналом є удосконалення:
- кадрової політики;
- використання і розвиток персоналу;
- вибору і реалізації стилю управління людьми;
- організації горизонтальної координації і кооперації;
- покращення організації робочих місць і умов праці;
- визнання особистих досягнень у праці;
- вибір системи оплати й стимулювання.
Вибір стратегії управління персоналом визначається реальними умовами роботи підприємства, з врахуванням яких можна вибирати такі стратегії:
- стратегію економії затрат на персонал. Суть цієї стратегії полягає в тому, що при покращенні економічної кон'юнктури залучають додаткову кількість працівників і звільняють їх за умов її погіршення;
- стратегію узгодження прогнозів потреб персоналу з планами розвитку організації;
- стратегію забезпечення підприємства висококваліфікованим персоналом;
- стратегію додаткових вкладень не тільки в підготовку і розвиток персоналу, а й у створення умов для раціонального його використання. Така стратегія характерна для організації з високим рівнем нових напрямів науково-технічного прогресу, який ставить високі вимоги до якості персоналу [20, c. 63-67].
Управління трудовими ресурсами включає в себе такі етапи:
1. Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб в людських ресурсах.
2. Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів за всіма посадами.
3. Відбір: оцінка кандидатів на робочі місця та відбір кращих з резерву, створеного під час набору.
4. Визначення заробітної плати та пільг: розробка структури заробітної плати та пільг з метою залучення, найму та збереження службовців.
5. Профорієнтація та адаптація: введення найнятих працівників
Фото Капча