Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління втратами залізорудної сировини як чинник підвищення економічної ефективності гірничо-збагачувального виробництва

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
КРИВОШЕЄВА Анастасія Олександрівна
 
УДК 658: 622. 012
 
Управління втратами залізорудної сировини як чинник підвищення економічної ефективності гірничо-збагачувального виробництва
 
Спеціальність 08. 06. 01 – “Економіка підприємства і організація виробництва»
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Дніпропетровськ -2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі прикладної економіки Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ).
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Прокопенко Василь Іванович, Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ), завідувач кафедри прикладної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Турило Анатолій Михайлович, Криворізький технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки промислового виробництва і будівництва; кандидат економічних наук, доцент Райхель Борис Львович, Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ), доцент кафедри економіки підприємства.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки і управління підприємством.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Успішному функціонуванню гірничого підприємства сприяє найбільш повне і ефективне використання запасів мінеральної сировини. Вибірковий підхід до витрачання наявних запасів сировини призводить до їх передчасного виснаження і значного збитку підприємству. Під впливом втрат рудної сировини за кількістю і якістю економічна ефективність виробництва концентрату змінюється у широкому діапазоні.
Одним з напрямів підвищення прибутковості підприємства з видобутку та збагачення руди є вдосконалення економічного механізму як взаємопов'язаної системи економічних методів, що забезпечує дієвість і результативність використання залізорудної сировини для виробництва концентрату. У системі управління втратами руди важливе значення має економічне стимулювання. Хоча гірничі комбінати Кривбасу розвиваються у напрямку диверсифікації продукції, переважна частина їхніх доходів сьогодні створюється від реалізації продукції гірничо-збагачувального виробництва.
Аналіз науково-практичної літератури свідчить про те, що цілеспрямованому стимулюванню зниження втрат рудної сировини присвячена невелика кількість наукових праць. Наукові задачі з підвищення економічної ефективності використання наявних запасів сировини у гірничо-збагачувальному виробництві не мають комплексного підходу. Втрати руди контролюються, в основному, при її видобутку в кар'єрі, хоча вони формуються як на стадіях перспективного і поточного планування експлуатації родовища, так і при оперативному управлінні процесами видобутку та збагачення на підприємстві.
Встановлений вплив якості рудопотоку на економічні показники продукції, що виробляється, однак ці показники розглядаються поза прямим взаємозв'язком з втратами якості й кількості залізної руди при виробництві металургійної сировини криворізькими комбінатами. Тому в дисертаційній роботі поставлена наукова задача, що полягає у вдосконаленні і теоретичному обґрунтуванні економічних методів, які підвищують економічну ефективність гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу шляхом управління втратами рудної сировини в процесах її видобутку і переробки.
Дисертаційна робота виконана на базі тематичних планів науково-дослідних робіт Національної гірничої академії України в області підвищення ефективності ресурсозбереження при видобутку корисних копалин, які входять до складу цільової комплексної держбюджетної програми “Створення економічних методів управління матеріальними, природними і фінансовими ресурсами”. У НДР за темою № 060303 (№ ДР 0. 198. U. 002. 103) авторка як виконавець удосконалила погодинно-преміальну систему оплати праці з активним стимулюванням робітників на залізорудних кар'єрах Кривбасу.
Мета роботи – удосконалення економічних методів управління втратами рудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві на базі вибору економічно обґрунтуваної стратегії підприємства з використання наявних запасів родовища, нормування витрат сировини на виробництво концентрату та цілеспрямованого стимулювання праці. Для досягнення мети сформульовані наступні задачі дослідження:
1. Встановити залежності між економічними показниками гірничо-збагачувального виробництва і втратами якості й кількості залізної руди.
2. Вдосконалити існуючі методи економічного регулювання повноти витягу і переробки залізорудної сировини, що добувається в глибоких кар'єрах.
3. Розробити теоретичні положення з удосконалення діючої системи оплати праці гірників на базі цілеспрямованого стимулювання економії залізорудної сировини.
Об'єкт дослідження – господарська діяльність гірничо-збагачувальних підприємств.
Предметом дослідження є економічні методи управління втратами залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві.
При рішенні наукових задач використані методи дослідження: наукового узагальнення і систематизації – для дослідження економічних важелів
заощадження рудної сировини; математичної статистики – для встановлення залежностей між економічними показниками процесів видобутку і збагачення та втратами залізної руди; економіко – математичного моделювання – при аналізі змінних, що формують собівартість видобутку руди і виробництва концентрату; аналітичні – при визначенні економічного ефекту від зниження втрат рудних запасів; інженерної експертизи – для вибору шляхів зниження втрат рудної сировини і собівартості концентрату.
Наукові положення, які захищаються в дисертації:
1. Собівартість видобутку рудної сировини і виробництва концентрату внаслідок втрат запасів сировини підвищується прямо пропорційно відношенню цих втрат до здобутих запасів сировини. Кількісні втрати руди у порівнянні з якісними впливають на собівартість концентрату значно менше, що обумовлює стратегію гірничо-збагачувальних підприємств на першочергову експлуатацію дільниць родовищ з багатшими рудами.
2. Економічна ефективність гірничо-збагачувального виробництва підвищується за рахунок скорочення питомих умовно-постійних витрат на продукцію, яке досягається у результаті зменшення втрат кількості і якості рудної сировини на виробництво та збільшення обсягу продукції.
3. Ощадливе використання рудної сировини забезпечується преміюванням робітників, яке спрямоване на поліпшення показників використання сировини та отримання
Фото Капча