Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив засобів атлетичної гімнастики на рівень фізичного розвитку юнаків 15-17 років

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВПЛИВ ЗАСОБІВ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНАКІВ 15-17 РОКІВ
 
Семенович С.
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація. В статті на основі проведених теоретичних досліджень висвітлені актуальні питання процесу фізичного виховання школярів засобами атлетичної гімнастики. Подані результати експериментально підтвердженого позитивного впливу засобів атлетичної гімнастики на рівень фізичного розвитку юнаків 15-17 років.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізичне виховання, атлетична гімнастика, юнаки 15-17 років.
Аннотация. В статье на основе проведенных теоретических исследований освещены актуальные вопросы процесса физического воспитания школьников средствами атлетической гимнастики. Поданы результаты экспериментально подтвержденного позитивного влияния средств атлетической гимнастики на уровень физического развития юношей 15-17 лет.
Ключевые слова: физическое развитие, физическое воспитание, атлетическая гимнастика, юноши 15-17 лет.
Annotation. Basing on conducted theoretical research the burning problems of schoolchildren physical training process by means of athletic gymnastics are highlighted in the article. The author provides results of experimentally proved positive influence of athletic gymnastics means upon the level of 15-17-year-old boys' physical state.
Key words: Physical state, physical training, athletic gymnastics, 15-17-year-old boys.
Постановка проблеми. В Україні склалась критична ситуація зі станом здоров'я призовної молоді. Однією з причин цього є слабкий фізичний розвиток, зниження імунітету до захворювань. У системі підготовки юнаків фізичне виховання є важливим засобом формування у них здорового способу життя, розвитку й відновлення фізичних і духовних сил, реабілітації та корекції здоров'я. Результати досліджень свідчать, що інтерес до фізичного виховання і спорту у юнаків невисокий [6]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку фізичної культури вченими ведуться пошуки нових форм та засобів фізичного виховання (Х.Салман, 2006; О.Митчик, 2002) розробляються методичні підходи, щодо вдосконалення фізичної підготовленості і зміцнення здоров'я школярів (С.Приймак, А.Кузьомко, 2006; М.Галайдюк, 2000), зокрема здійснюється перегляд самого змісту шкільної фізичної культури (В. Шандригось, 2004). Разом з тим автори У.Шевців (2006), Н.Москаленко (2005), Л.Петрина (2006), І.Гайдук (2006) наголошують на необхідності впровадження сучасних оздоровчих технологій в урочну форму навчання з метою корекції фізичної підготовленості школярів.
Ряд дослідників показали високу ефективність окремих форм урочних і позаурочних занять по фізичній культурі, якими є, наприклад, засоби та методи атлетичної гімнастики (А.Н.Воробйов, 1989, І.В.Сухоцкій, 1990, Ю.Г.Травін, 1993, Р.Б.Пустільнік, 2001, С.В.Семенович, 2002-2009, Т.Суханова, 2004, І.Гайдук, 2006). Отримані дані свідчать про позитивне ставлення юнаків до уроків атлетизму і викликають потребу подальшої розробки науково-методичного обґрунтування уроків з атлетичної гімнастики в 10-11 класах [2, 9].
Скелетні м'язи є основним природним біологічним регулятором рухової функції організму. Зміна їх біомеханічних властивостей, як правило, призводить до зміни всіх інших систем організму [7].
Розвиток атлетизму, як чинника, що впливає на фізичне оздоровлення молоді, набуває великого значення як в Україні, так і в інших державах. На сучасному етапі дуже актуальні дослідження, пов'язані з оздоровчою, виховною дією засобів атлетичної гімнастики на вікову категорію юнаків 15-17 років [2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11].
Незважаючи на значну кількість спеціальної і методичної літератури, що висвітлює багато аспектів розвитку основних рухових здібностей учнів старшого шкільного віку, розглянута проблема ще далека від свого вирішення, а рівень фізичної підготовленості цієї групи молоді залишає бажати кращого. В спеціальному науковому обґрунтуванні мають потребу організація і методика проведення уроку з застосуванням засобів атлетизму, враховуючи індивідуальні особливості юнаків.
Для практики інформація про вплив засобів атлетичної гімнастики на рівень фізичного розвитку юнаків 15-17 років у процесі фізичного виховання є надзвичайно важлива і це обумовлює дослідження в даному напрямку.
Зв'язок роботи з планом науково-дослідних робіт. Дослідження виконано згідно зі зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України на 2001-2005 роки за темою 2.1.9. “Оптимізація фізкультурно оздоровчої роботи у навчальних закладах на основі диференційованого підходу з урахуванням темпів біологічного та морфофункціонального розвитку”, номер державної реєстрації 0103U000659.
Об'єкт дослідження – процес фізичного розвитку юнаків 15-17 років загальноосвітньої школи, що займаються атлетичною гімнастикою. 
Предмет дослідження – методика застосування засобів атлетичної гімнастики для фізичного виховання юнаків 15-17 років.
Мета дослідження полягає в розробці й науковому обґрунтуванні методики фізичного виховання юнаків 15-17 років засобами атлетичної гімнастики.
Завдання дослідження: 1) розробити та апробувати програму оздоровчо-розвиваючого змісту уроків фізичної культури з застосуванням засобів атлетичної гімнастики для юнаків 15-17 років; 2) експериментально перевірити ефективність впливу засобів атлетичної гімнастики на рівень фізичного розвитку юнаків.
Організація та результати дослідження. Для перевірки ефективності розробленої методики і змісту фізичного виховання проводився педагогічний експеримент з юнаками 15-17 років (10-11 класів) шкіл м. Рівне. Всього було охоплено 114 учнів, з яких 63 учні склали експериментальну і 51 – контрольну групи. В експериментальній групі у процесі фізичного виховання була апробована розроблена програма оздоровчо-розвиваючого змісту де широко застосовувалися засоби атлетичної гімнастики. Заняття в контрольній групі проводилися за традиційною програмою. Педагогічний експеримент тривав два роки.
Термін «фізичний розвиток» використовують у різних тлумаченнях: як процес змін форм і функцій (морфофункціональних властивостей) організму людини протягом її індивідуального життя, або як сукупність ознак, що характеризують «фізичний стан» організму на тому чи іншому етапі його фізичного розвитку
Фото Капча