Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виконання кошторисів. Внесення змін до кошторису та плану асигнувань

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
"Виконання кошторисів. Внесення змін до кошторису та плану асигнувань"
 
Зміст
 
Вступ
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОШТОРИСУ ТА ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни підкріплені державним фінансуванням охорони здоров’я, освіти, культури. Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних. Бюджетні установи на відміну від підприємств та організацій народного господарства не виготовляють готової продукції, не займаються її реалізацією або переробкою. Отже і коштів за рахунок цього не отримують.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ має певні особливості. По-перше, така діяльність повністю здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, тобто бюджетні установи є частиною бюджетної системи України. По-друге, відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи визначено як неприбуткові. Таким чином, бюджетні установи – безпосередні учасники бюджетного процесу і беруть участь у виконанні бюджету.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться за меморіально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ.
Діяльність бюджетних установ щодо виконання кошторису спрямована на мобілізацію всіх запланованих доходів та здійснення передбачених видатків точно і в певні строки.
Для забезпечення повного і своєчасного надходження бюджетних коштів і використання їх відповідно до цільових призначень необхідна правильна організація бухгалтерського обліку виконання кошторису з дотриманням усіх принципів та вимог чинного законодавства.
 
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
 
1.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО КОШТОРИСІВ ТА ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ
 
Виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами має певні особливості. Видатки загального фонду кошторису здійснюються, виходячи з потреби у реалізації першочергових заходів та з урахуванням платежів, необхідних для погашення зобов'язань минулих періодів. Видатки спеціального фонду кошторису провадяться в межах надходжень до цього фонду і здійснюються у такій послідовності:
 • за встановленими напрямами використання;
 • на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису;
 • на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.
Фінансування видатків бюджетних установ відбувається за наявності затверджених кошторисів та відповідних планів. Виконання кошторису та планів здійснюється розпорядниками бюджетних коштів в межах сум бюджетних асигнувань, затверджених у цих документах, а також за наявності витягу Державної казначейської служби, що підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку.
У разі, якщо зазначені кошториси та плани не затверджені, видатки здійснюються на підставі проектів кошторисів і планів (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), засвідчених підписами керівника установи та керівника її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.
За умов, коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено, в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. При цьому бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), а вищі навчальні заклади та наукові установи також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками.
Невідповідність кошторисів та планів витягу, отриманому від органів Казначейства, є приводом для приведення їх у відповідність до останнього.
Зміни до кошторису та планів можуть вноситись за умов:
 • виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами розпорядника;
 • передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;
 • ухвалення рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;
 • ухвалення рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;
 • прийняття рішення про перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
 • ухвалення рішення про передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
 • ухвалення рішення про скорочення видатків бюджету або надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік;
 • внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) ;
 • виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету або наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті.
Відповідні зміни до кошторису та відповідних планів вносяться після внесення змін до розпису відповідного бюджету. У разі внесення змін до кошторису та планів складаються відповідні довідки.
Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли сумарний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж планові надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків бюджету або надання кредитів з бюджету має дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних коштів на початок року.
Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків за умов, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.
У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший, ніж плановані показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники впорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.
Органи казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін (без унесення змін до бюджетного розпису) та відображають у звітності про виконання державного бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.
Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) є підставою для складання довідки про внесення змін до кошторису.
Головні розпорядники під час складання та подання зведеної фінансової звітності враховують дані довідок про внесення змін до кошторису, які є підставою для відображення планових показників за власними надходженнями у зведених звітах про виконання кошторисів. При цьому зазначені дані мають відповідати даним обліку Державної казначейської служби.
У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису (бюджетного розпису) зміни до рішення про місцевий бюджет не вносяться.
 
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
 
Вихідні дані:
Таблиця 1 – Залишки на рахунках обліку на початок року
зпНазва рахункуСума, грн. РахунокРядок в балансі
1. Основні засоби470 200
Земельна ділянка200 000101122
Будинки та споруди 150 000103122
Транспортні засоби 70 200105122
Машини і обладнання40 000104122
Інструменти, прилади та інвентар10 000106122
2. Знос основних засобів135 400131121
3. Доходи спеціального фонду: доходи отримані, як плата за послуги250 300711460
4. Каса40301280
5. Розрахунки з оплати праці32 000661425
6. Доходи загального фонду: асигнування місцевого бюджету414 800702450
7. Розрахунки з підзвітними особами (дебіторська заборгованість) 60362186
8. Фонд у необоротних активах334 800401330
9. Короткострокові позики2 400601390
10Розрахунки зі страхування2 00065424
11. Малоцінні та швидкозношувані предмети69 700221160
12. Матеріали і продукти харчування39 80023150
13. Розрахунки з іншими кредиторами100675429
14. Реєстраційний рахунок68 200321270
15. Фонд у МШП69 700411340
16. Розрахунки з іншими дебіторами480364181
17. Розрахунки за виконані роботи4063421
18. Видатки із загального фонду361 70080290
19. Розрахунки за податками і платежами3 240641423
20. Видатки спеціального фонду234 60081301
21. Право на програму для ЕОМ2 500122112
22. Будівельні матеріали500204170
23. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги1 300323261
24. Доходи спеціального фонду: доходи отримані, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду4 300715465
По господарським операціях поточного місяця складемо Журнал операцій (Таблиця 2).
Таблиця 2 – Журнал Господарських операцій
ДатаЗміст господарської операціїДебетКредитСума, грн. Документи, які є підставою для здійснення та реєстрації операції
2. 12Придбано за рахунок коштів загального фонду лабораторне обладнання (сума з ПДВ),
вводимо в експлуатацію 14167515105, 5Накладна, Договір продажу, Платіжне доручення, Акт введення в експлуатацію
802402
104141
402401
675321
Оплачено витрати на транспортування у сумі (сума без ПДВ) 675321255, 00Платіжне доручення, Рахунок на оплату, Договір на транспортування, Акт на виконання послуг
141675
802402
104141
402401
2. 12Безкоштовно отримано вантажний автомобіль первісною вартістю10536420105, 00Акт прийому-передачі основних засобів ф. №ОЗ-1 (бюджет), Довідка про надходження в натуральній формі
812401
364712
Знос отриманого авто4011316105, 00
3. 12За рахунок коштів бюджету було здійснено реконструкцію будівлі. Підрядним способом. Вартість послуг (в т. ч. ПДВ) 80267524105, 00Договір, Акт виконаних робіт, Акт прийому-передачі відремонтованих, реконструйованих будівель
103401
Безкоштовно передано інвентар. Первісна вартість4011061305, 00Акт прийому-передачі, Розпорядження 
Нарахований знос131401605, 00Відомість нарахування амортизації
4. 12При проведені інвентаризації виявлено, що на балансі підприємства не обліковується новий факс первісною вартістю113364915, 00Довідка про надходження в натуральній формі, Довідка про зміни до кошторису спецфонду, Бухгалтерська довідка, Акт інвентаризації
811401915, 00
364711915, 00
401132457, 5
5. 12Оприбутковано лишки обладнання і будівельних матеріалів, виявлених при інвентаризації234364505, 00Довідка про зміни до кошторису спецфонду, Бухгалтерська довідка
364711
6. 12Придбане спец обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарським договором (сума без ПДВ) 20367512105, 00Договір, Накладна
6. 12Передано спец обладнання в науковий підрозділ для виконання робіт за господарським договором82320312105, 00Накладна про внутрішнє переміщення
За рахунок коштів спеціального фонду придбано МШП на суму (в т. ч. ПДВ) 221675825, 00Догові, Рахунок, Накладна, платіжне доручення
811411
675323
8. 12Перераховано постачальнику в рахунок планових платежів за продукти харчування361321825, 00Рахунок, платіжне доручення
Отримані продукти харчування, в тому числі тара232361605, 00Товарно-транспортна накладна, Договір
236361205, 00
9. 12Зі складу бюджетної установи відпущені продукти харчування:
Придбані за рахунок коштів загального фонду8022323105, 00Меню розкладка, Накладна вимога
Придбано за рахунок коштів спеціального фонду8112321605, 00Меню розкладка, Накладна вимога
Отримані як гуманітарна допомога8122323605, 00Меню розкладка, Накладна вимога
Придбано за рахунок коштів загального фонду ПММ (сума з ПДВ) 235675735, 00Договір, рахунок, прибуткова накладна, сертифікати якості, платіжне доручення
675321
10. 12На реєстраційний рахунок отримано асигнування з загального фонду (місцевий бюджет) 3217024605, 00Виписка казначейства, кошторис установи
Оплачено рахунок за використану електроенергію (кошти загального фонду) 8026754505, 00Рахунок, Акт про надання послуг електропостачання, Платіжне доручення 
675321
Проведено оплату за замовлення транспорту (за рахунок коштів спец фонду) 6753211705, 00Договір, Рахунок, Акт про надання транспортних послуг, Платіжне доручення
8116751705, 00
11. 12Видано під звіт талони на бензин362235405, 00Відомість про видачу талонів
Видано готівку з каси під звіт362301135, 00Видатковий касовий ордер, касова книга
12. 12Утримано із заробітної плати невикористану суму авансу661802115, 00Прибутковий касовий ордер, касова книга
301661
15. 12Нараховано оплату за навчання та проживання в гуртожитку36471112105, 00Бухгалтерська довідка, договір на проживання в гуртожитку студентів
Отримано оплату за навчання та проживання в гуртожитку32336410105, 00Виписка казначейства
16. 12Одержано від замовника кошти за виконані науково дослідні роботи за договорами (сума з ПДВ) 32363424105, 00Договір, рахунок, виписка казначейства
Перераховано із спеціального реєстраційного рахунку кошти в плату за послуги спільним виконавцям (не платники ПДВ) 63532310105, 00Рахунок, Платіжне доручення, виписка казначейства
Прийнято виконані роботи від співвиконавців82363510105, 00Акт виконаних робіт
17. 12Відображено здачу замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, що передбачена в договорі63472324105, 00Акт виконаних науково-дослідних робіт
18. 12Нараховано заробітну плату80266111221, 74Табель робочого часу, Графік відпусток
Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності365661/1247, 94Бухгалтерська довідка,
Листок непрацездатності
802661/1177, 10
Нараховано стипендію80266213105, 00Відомості нарахування стипендії
Зроблені відповідні нарахування на з/п до фондів8026513551, 38Відомості нарахування заробітної плати
Зроблені відповідні утримання із заробітної плати та лікарняних661651403, 98
661/16518, 50
6616411394, 29
661/164162, 48
661642168, 32
661/16426, 38
19. 12Надійшло фінансування від ФСС з ТВП328365247, 94Виписка казначейства
20. 12Погашено заборгованість перед фондами та по заробітній платі, виплата лікарняних та стипендії6513213958, 90Платіжне доручення
6513284, 96
6413211420, 32
64132836, 45
642321170, 98
6423283, 72
6613219255, 15
661/1328202, 81
661/1321144, 87
66232313105, 00
 Продовження таблиці 3
21. 12Безкоштовно було отримано комп’ютер1043644105, 00Акт прийому-передачі
812401
364712
31. 12Нараховано знос на необоротні активи841131Відомість нарахування амортизації
401841
Списано доходи, отримані в поточному місяці, отримані у вигляді асигнувань із загального фонду бюджету715711Бухгалтерська довідка, меморіальний ордер
702431
Списано доходи спеціального фонду, отримані в поточному
місяці711432меморіальний ордер
712432
723432
Списано видатки загального фонду, понесені у поточному бюджетному місяці431802меморіальний ордер
Списано видатки спеціального фонду, понесені у поточному бюджетному місяці432811меморіальний ордер
432812
432823
Річне закриття рахунків являє собою бухгалтерську операцію списання видатків бюджетної установи, які здійсненні протягом року та підтверджені первинними документами за джерелами надходжень – асигнування загального фонду бюджету чи доходів спеціального фонду бюджету. Результат виконання кошторису бюджетної установи за бюджетний рік – це сума, одержана в результаті річного закриття рахунків при підсумуванні всіх отриманих доходів і всіх проведених видатків, передбачених кошторисом доходів та видатків.
Рахунок 43 “Результати виконання кошторисів” передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальними фондами, за результатами року.
Рахунок розподіляється на субрахунки: 431 “Результати виконання кошторису за загальним фондом”; 432 “Результатом виконання кошторису за спеціальним фондом”.
Від'ємне значення субрахунку 431 свідчить про нестачу фінансування або недостатність надходжень доходів за загальним фондом для забезпечення поточних потреб установи. Негативний результат використання кошторису показує, наскільки видатки бюджетної установи перевищують її доходи.
Позитивне значення субрахунку 432 свідчить, що доходів спеціального фонду протягом року було отримано більше, ніж здійснено видатків.
Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахування заробітної плати та лікарняних
 №
п/пП. І. Б. Для визначення посадового окладуВідпрацьовано днів у грудніПеріод відпустки Число. МісяцьЗарплата для розрахунку відпускнихВідпрацьовано днів за розрахунковий періодПеріод перебування у відрядженніПеріод перебування на лікарняномуЗарплата для розрахунку лікарнянихВідпрацьовано днів за розрахунковий періодПільги з податку на доходи фізичних осіб
1Сидоров В. В. (педагогічний стаж 20 років) Директор філіалу к. е. н. 4570, 001601. 12-09. 12ЗП 51484, 40, премія – 908 грн., матеріальна допомога – 578, грн. попередні 12 місяців--- 
2Петрова А. А. (страховий стаж 6 років)  (педагогічний стаж – 6 років) Старший викладач 3050, 0023-------Самотня матір 2 дітей віком до 18 років
3Васечкин В. В. Водій (клас автомобіля особливо малий, загальний 2250, 00) 23-------Інвалід ІІІ групи
4Ревун М. Ю. (страховий стаж 8 років) Кухар 3 кваліфікованого розряду 2100, 0011----10. 12-25. 1212538, 00 
Для розрахунку заробітної плати використаємо Табель робочого часу та Відомість нарахування заробітної плати (Додаток), для розрахунку сум лікарняних та відпускних – Бухгалтерські довідки (Додаток).
Здійснимо нарахування лікарняних для Ревун М. Ю. :
Планова кількість робочих днів у грудні 23.
Середньоденна заробітна плата: 12538 грн. / 354 дні = 35, 42 гривень в день. Коефіцієнт страхового стажу 100% (трудовий стаж 8 років). 35, 42*12*100% =425, 04 грн. З 1-го по 5-й день непрацездатності допомого надається за рахунок коштів роботодавця (80, 14*5 = 400, 70 грн.), починаючи із 6-го дня – за рахунок коштів Фонду (ст. 2 Закону N2213) : 881, 59 – 400, 70 = 480, 89 грн. Оплата проводиться за рахунок підприємства з 10 по 16 грудня 2015 (п»ять робочих дні) в сумі 177, 10 грн., за рахунок Фонду соціального захисту з 17 по 25 грудня 2015 (сім робочих дні) – 247, 94
Здійснимо нарахування відпускних для Сидорова В. В. :
Середньоденна заробіток: 52392, 40 грн. / 354 дні = 148, 00 гривень в день. Сума нарахованих відпускних 148, 00*9=1332, 00 грн.
Розрахунок амортизаційних відрахувань викладено у Відомості нарахування амортизації.
 
Список використаних джерел
 1. Податковий Кодекс України від 02. 12. 2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями.
 2. Закон України «Про державну службу» від 16. 12. 93 №3723-ХІІ зі змінами та доповненнями.
 3. Наказ Кабінету Міністрів України № 44 від 24. 01. 2012 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів».
 4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затв. Наказом міністерства Фінансів України від 26. 06. 13 № 161.
 5. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ / Додаток 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (пункт 4), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611
 6. «Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів» К. В. Ковтуненко, к. е. н., доцент / «ЕКОНОМІКА: реалії часу» №2 (12), 2014 – 4 с.
 7. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.
 8. Облік в бюджетній сфері. Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи для студентів економічних спеціальностей /Укладач: Сизоненко О. В. -Чернігів: ЧДТУ, 2008. -17с.
 9. Казначейська система: Підручник / Юрій С. І., Стоян В. І., Мац М. Й. -Тернопіль, 2002. – 394
 10. Попова Л. М., Попова С. М., Успаленко В. І. Казначейська справа. : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2011 – 164с.
Фото Капча