Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання ігрових прийомів у навчанні фонетики молодших школярів

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
76
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи
на тему:
Використання ігрових прийомів у навчанні фонетики молодших школярів
 
 
ЗМІСТ
Вступ 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ ПРИ НАВЧАННІ ФОНЕТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
1. 1 Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігрових прийомів на уроках іноземної мови 
1. 2 Дидактичні умови використання ігрових прийомів у процесі навчання фонетики молодших школярів
1. 3 Використання ігрових прийомів у процесі формування фонетичних навичок молодших школярів 
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВПЛИВУ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ НА ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
2. 1 Визначення показників первинного рівня сформованості фонетичних навичок молодших школярів в експериментальному та контрольному класах
2. 2 Формування фонетичних навичок молодших школярів у процесі використання ігрових прийомів
2. 3 Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи в експериментальному і контрольному класах
Висновки до другого розділу
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 
 
ВСТУП
 
Актуальність дослідження. Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Мова та література»), провідною метою є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій [6].
Набуття фонетичних навичок перетворює учня з носія академічних знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію у суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.
Необхідність формування фонетичних навичок і вмінь молодших школярів зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й адекватних ігрових методів, прийомів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами реалізації фонетичних навичок і вмінь до вивчення іноземної мови є застосування ігрових прийомів навчання.
Ігровий прийом до вивчення іноземних мов розглядається як прийом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання і досягнення цілей навчання при розв’язанні певних проблемних завдань.
Аналіз науково-педагогічних джерел дає підстави стверджувати, що інтерес вітчизняних та зарубіжних учених щодо питань використання ігрових прийомів у навчанні фонетики молодших школярів на уроках англійської мови останнім часом підвищився. Однак наукове обгрунтування формування фонетичних навичок учнів запропоновано у працях К. Гросса, О. Леонтьєва, Ю. Нагибіна тощо.
Стала нормативна вимова учнів є необхідною передумовою для швидкого і міцного засвоєння мовного матеріалу, що у значній мірі сприяє успішному виробленню умінь усного мовлення, читання та письма.
Об’єкт дослідження – процес навчання фонетики молодших школярів на уроках англійської мови.
Предмет дослідження – ігрові прийоми у процесі навчання фонетики молодших школярів.
Мета дослідження − теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити вплив ігрових прийомів на формування фонетичних навичок учнів.
Гіпотеза дослідження. Припускаємо, що використання ігрових прийомів на уроках англійської мови дасть змогу розвинути фонетичні навички та вміння молодших школярів, за умов:
  • забезпечення позитивної мотивації учнів у процесі навчання;
  • методичного забезпечення процесу іншомовної фонетичної підготовки молодших школярів.
Завдання дослідження:
1. Розкрити сутність і надати змістовну характеристику понять «прийом», «ігрові прийоми», «гра», «дидактична гра», «умова», «дидактична умова».
2. Визначити роль ігрових прийомів під час навчання фонетики на уроках англійської мови.
3. Експериментально перевірити вплив педагогічних умов використання ігрових прийомів у процесі навчання фонетики молодших школярів.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення досвіду провідних педагогів, психологів та методистів, спостереження, системний аналіз, педагогічний експеримент, вивчення наукової літератури з теми дослідження, порівняння, аналіз та узагальнення, аналіз шкільної документації.
Наукова новизна полягає у розробці нових ігрових прийомів для формування фонетичних навичок і вмінь на уроках англійської мови молодших школярів.
Апробація результатів наукового дослідження. Виступ на регіональній науково-практичній конференції викладачів та студентів кафедри іноземної філології (Харків, 2015) ; тези «Роль ігрових прийомів у формуванні фонетичних навичок учнів на уроках англійської мови».
Характеристика структури роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку літератури, додатків.
 
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ ПРИ НАВЧАННІ ФОНЕТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
 
1. 1 Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігрових прийомів на уроках іноземної мови
Вивчення англійської мови із психологічної точки зору – це складний процес формування у корі головного мозку нової мовної системи, що починає співіснувати і постійно взаємодіяти з виробленою системою рідної мови, випробовуючи на собі її інтерферуючий вплив.
У молодшому шкільному віці діти допитливі, їм цікаво все нове, і нова отримана інформація залишається у голові на довгі роки. Коли дитині цікаво, вона легко концентрує увагу і виконує дані їй завдання, особливо, якщо вони несуть ігровий характер.
Ігрові прийоми допомагають дітям стати творчими особистостями, вчать творчо ставитися до будь-якої справи. Творчо ставитися до справи – значить виконувати її якісно, на більш високому рівні. Творчість – це постійне вдосконалювання й прогрес у будь-якій діяльності. Ігрові прийоми приносять дітям і дорослим радість творчості. Без радості творчості наше життя перетворюється у нудьгу й рутину. Творча людина завжди чимсь захоплена. Від творчих можливостей людини залежить її життєвий рівень.
Багато видатних педагогів
Фото Капча