Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Винагороди працівникам як об’єкт бухгалтерського обліку: термінологічний аспект та класифікація

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
 
Гейер Елеонора, Штик Юлія
 
Мета статті полягає в проведенні аналізу змісту термінів «виплати» та «винагороди» працівникам, розробці пропозицій щодо застосування термінів у стандартах бухгалтерського обліку і удосконалення класифікації винагород працівникам. Досліджено визначення поняття «employee benefits» у міжнародних стандартах фінансової звітності, автентичність його перекладу та тлумачення термінів «виплати» і «винагороди», рекомендовано у нормативних документах використовувати словосполучення «винагороди працівникам». Запропоновано класифікацію винагород працівникам, розроблену на основі положень Закону України «Про оплату праці», Інструкцій зі статистики заробітної плати, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів.
Ключові слова: стандарти бухгалтерського обліку, винагороди працівникам, виплати працівникам, тлумачення термінів, класифікація винагород працівникам.
Гейер Элеонора, Штык Юлия
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Цель статьи заключается в проведении анализа содержания терминов «выплаты» и «вознаграждения» работникам, разработке предложений по применению терминов в стандартах бухгалтерского учета и совершенствовании классификации вознаграждений работникам. Исследовано определение понятия «employee benefits» в международных стандартах финансовой отчетности, подлинность его перевода и толкования терминов «выплаты» и «вознаграждения», рекомендовано в нормативных документах использовать словосочетание «вознаграждения работникам». Предложена классификация вознаграждений работникам, разработаная на основе положений Закона Украины «Об оплате труда», Инструкции по статистике заработной платы, международных и национальных стандартов бухгалтерского учета и других нормативных документов.
Ключевые слова: стандарты бухгалтерского учета, вознаграждения работникам, выплаты работникам, толкование терминов, классификация вознаграждений работникам.
Geyer Eleonora, Shtyk Yuliia
EMPLOYEE BENEFITS AS OBJECT ACCOUNTING: TERMINOLOGICAL ASPECTS AND CLASSIFICATION
The purpose of the article is to analyze the content of the terms «payments» and «benefits» employees, development of proposals on the use of terms in accounting standards and improve classification employee benefits. Investigated the definition of «employee benefits» of international financial reporting standards, the authenticity of translation and interpretation of the terms «payments» and «benefits» in the regulations recommended to use the phrase «employee benefits». The classification of employee benefits were offered, developed on the basis of the Law of Ukraine «On wages, « Guidelines on wage statistics, international and national accounting standards and other regulatory documents.
Keywords: accounting standards, employee benefits, employee payments, interpretation of terms, classification of employee benefits.
Постановка проблеми. Інтеграція України в європейський простір вимагає впровадження принципово нового організаційно- економічного механізму регулювання праці та винагороди за неї, що повинен ґрунтуватися на сучасних прогресивних міжнародних стандартах.
У світовому співтоваристві існує проблема узгодженості термінології щодо винагород працівникам між міжнародними стандартами та національними стандартами країн. Правильна інтерпретація дефініцій та їх узгодження набувають великого значення. Необхідність розробки єдиних термінологічних номінацій у стандартах фінансової обумовлена розвитком міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізацію фінансових ринків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему теоретично-методологічного забезпечення обліку винагород працівникам вивчали такі вчені, як Голов С., Жиглей І., Сковрунська Т., Тивончук С., Овсюк Н., Пархоменко В., Ткаченко Н., Грачова Р. та інші. Але питання тлумачення дефініцій і узагальнення видів винагород згідно стандартів бухгалтерського обліку залишаються невивченими і потребують проведення додаткових досліджень.
Постановка завдання. Мета статті полягає в проведенні аналізу змісту термінів «виплати» та «винагороди» працівникам, розробці пропозицій щодо застосування термінів у стандартах бухгалтерського обліку і удосконалення класифікації винагород працівникам.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) стали «світовою мовою для фінансової звітності». Станом на 9 грудня 2013 року 101 країна з 122 юрисдикцій, які були опитані Фондом МСФЗ, вимагає у використанні міжнародних стандартів фінансової звітності для вітчизняних компаній, а деякі країни вже давно широко використовують МСФЗ [1].
У міжнародній практиці порядок ведення бухгалтерського обліку винагород працівникам та розкриття інформації про такі винагороди у фінансовій звітності підприємства визначається IAS 19 «Employee benefits» (за офіційним перекладом МСБО 19 «Виплати працівникам») [2].
IAS 19 «Employee benefits» набрав чинності з 1 січня 1999 р. Цей стандарт замінив МСБО 19 “Витрати на пенсійне забезпечення”, затверджений у 1993 р. [2].
МСБО 19 не розглядає звітності за програмами пенсійного забезпечення, а стосується лише обліку винагород працівникам. Згодом були внесені зміни до тексту МСБО 19 у зв’язку з прийняттям МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій”, МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу”, МСФЗ 4 “Страхові контракти”. На даний момент Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 поширюється на всі виплати працівникам, крім тих, до яких застосовується МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій” [3, с. 482].
Наказом Міністерства фінансів України від 28. 10. 2003 року було затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», який майже повністю повторює МСБО 19 [4].
Офіційний переклад IAS 19 «Employee benefits», який знаходиться на сайті Міністерства фінансів України, зазначений як «Виплати працівникам» [2]. Однак, звернувшись до українсько- англійських словників, можна дійти висновку, що дефініція «виплата» має дещо інший переклад (табл. 1).
 
Таблиця 1 Переклад дефініції «виплата»
 
За результатами перекладу поняття «виплата» видно, що воно перекладається інакше ніж «benefit».
Дослівно «employee» перекладається, як «працівник», «співробітник», а «benefit» – як «вигоди», «пільги», «переваги» [8].
В Міжнародному
Фото Капча