Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізика

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
105
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
073-99
Бялик М. В., Заячківський В. П., Мороз В. М.,
Олексин Д. І., Шляховий В. Л.
 
Загальна фізика
 
Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика.
 
За редакцією В. Ф. Орленка
Рекомендовано методичною комісією факультету землеустрою та геоінформатики як конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання
Протокол № 2 від 14.11.05 р.
 
Рівне 2006
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА
§ 1.1 Кінематика механічного руху
§ 1.2 Швидкість і прискорення
§ 1.3 Кінематика обертового руху матеріальної точки
§ 1.4 Закони динаміки. Поняття маси, сили, імпульсу, імпульсу сили. Інерціальні системи
відліку
§ 1.5. Імпульс системи. Закон збереження імпульсу
§ 1.6 Центр мас (інерції) системи. Закон руху центра мас
§ 1.7 Межі застосування класичного опису частинок
§ 1.8 Основний закон динаміки поступального руху твердого тіла
§ 1.9 Динаміка обертового руху твердого тіла відносно осі. Поняття моменту інерції,
моменту сили та моменту імпульсу твердого тіла.
§ 1.10 Закон збереження моменту імпульсу твердого тіла відносно осі
§ 1.11 Поняття енергії і роботи. Робота сили. Потужність.
§ 1.12 Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії.
§ 1.13 Потенціальні і непотенціальні сили
§ 1.14 Потенціальна енергія та її зв’язок з потенціальними силами
§ 1.15 Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії
§ 1.17 Повна механічна енергія. Закон збереження повної механічної енергії.
§ 1.18 Графічне представлення енергії
§ 1.19 Перетворення координат Галілея
§ 1.20. Інерціальні системи відліку. Механічний принцип відносності
§ 1.21 Неінерціальні системи відліку. Сили інерції
§ 1.22 Властивості простору і часу у класичній механіці
§ 1.23 Постулати спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца
§ 1.24 Властивості простору і часу в релятивістській механіці (наслідки із перетворень
Лоренца)
§ 1.25 Правила додавання швидкостей в релятивістській механіці
§ 1.26 Маса, імпульс і основний закон динаміки в релятивістській механіці
§ 1.27 Закон взаємозв’язку між масою і енергією
§ 1.28 Про єдиний закон збереження маси, імпульсу і енергії
§ 1.29 Гідростатика нестисливої рідини. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Закон
Архімеда
§ 1.30 Рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі
§ 1.31 Гідродинаміка в’язкої рідини. Сила Стокcа
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ
§ 2.1 Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Тепловий рух. Основні поняття
§ 2.2 Рівняння стану ідеального газу
§ 2.3 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
§ 2.4 Середня квадратична швидкість молекул. Молекулярно-кінетичне тлумачення
температури
§ 2.5 Розподіл Максвела молекул за швидкостями та енергіями
§ 2.6 Барометрична формула. Розподіл Больцмана частинок у потенціальному полі
§ 2.7 Внутрішня енергія системи. Теплота і робота
§ 2.8 Робота розширення (стискання) газу
§ 2.9 Перше начало термодинаміки та його застосування до ізопроцесів
§ 2.10 Середня кінетична енергія молекул. Внутрішня енергія ідеального газу
§ 2.11 Теплоємність газів. Недоліки класичної теорії теплоємностей
§ 2.12 Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона
§ 2.13 Оборотні та необоротні процеси. Цикли
§ 2.14 Цикл Карно. Максимальний ККД теплової машини
§ 2.15 Друге начало термодинаміки. Нерівність Клаузіуса
§ 2.16 Ентропія. Закон зростання ентропії
§ 2.17 Статистичний зміст другого начала термодинаміки
§ 2.18 Ефективний діаметр молекули. Середнє число зіткнень і середня довжина вільного
пробігу
§ 2.19 Явища перенесення
§ 2.20 Молекулярно-кінетична теорія явищ перенесення
§ 2.21 Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса
§ 2.22 Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Метастабільні стани. Критична точка
§ 2.23 Характер теплового руху в рідинах. Поверхневий натяг. Явище змочування.
Капілярні явища
§ 2.24 Характер теплового руху у твердих тілах. Теплоємність і теплове розширення твердих
тіл
§ 2.25 Фази і фазові перетворення. Умови рівноваги фаз. Потрійна точка
§ 2.26 Рівняння Клапейрона-Клаузіуса
§ 2.27 Фазові діаграми
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА І ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
§ 3.1 Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість та індукція
електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів
§ 3.2 Потік вектора напруженості та індукції електричного поля. Теорема
Остроградського-Гауса
§ 3.3 Розрахунок електричних полів за допомогою теореми Остроградського-Гауса
§ 3.4 Робота сил електричного поля. Теорема про циркуляцію вектора напруженості
електричного поля. Потенціал
§ 3.5 Розрахунок потенціалу електричного поля деяких заряджених тіл
§ 3.6 Провідники в електричному полі. Електроємність відокремленого провідника
§ 3.7 Конденсатори. Електроємність конденсатора. З’єднання конденсаторів
§ 3.8. Енергія зарядженого тіла і конденсатора. Енергія і густина енергії електричного поля
§ 3.9 Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків
§ 3.10 Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома в диференціальній
формі
§ 3.11 Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і для
повного кола
§ 3.12 Розгалужені електричні кола. Закони Кірхгофа. З’єднання провідників
§ 3.13 Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца
§ 3.14 Електричний струм в металах. Термоелектронна емісія. Контактні явища
§ 3.15 Електричний струм в електролітах
§ 3.16 Електричний стум в газах. Плазма
§ 3.17. Електричний струм у вакуумі
Фото Капча