Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про виконання програми навчальної практики

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗВІТ

Про виконання програми навчальної практики
 
Я, Медуниця Евген Олександрович, студент 310 групи юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету проходив навчальну практику в Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості з 16 по 27 червня 2014 року. 
За час проходження практики я ознайомився:
зі структурою, функціями та повноваженнями служби зайнятості та організацією праці працівників центру зайнятості – 1 день;
 • з охороною праці на робочому місці – 1 день;
 • з реєстрацією, перереєстрацією безробітних та веденням обліку осіб, які шукають роботу – 1 день;
 • з соціальним діалогом на ринку праці та організацією роботи з роботодавцями – 1 день;
 • з видами компенсацій незайнятим громадянам – 2 дні;
 • з професійною орієнтацією та навчанням – 2 дні;
 • з організацією прийому громадян з особистих питань, роботою з пропозиціями, заявами і скаргами громадян – 1 день;
 • з організацією правової роботи в центрі зайнятості – 1 день.
Структура,функції та повноваження служби зайнятості та організація праці працівників центру зайнятості
Відповідно до Положення про Прилуцький міськрайонний центр зайнятості (далі - центр) є органом державної служби зайнятості, на який покладаються функції робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального   страхування України на випадок безробіття у м. Прилуки та Прилуцькому районі. Центр підпорядковується та підзвітний Чернігівському обласному центру зайнятості (далі - регіональний центр занятості).
Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами  Верховної  Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства соціальної політики України, Статутом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, рішеннями наглядової ради та правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами, наказами, розпорядженнями та інструкціями Державного центру зайнятості - виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, наказами регіонального центру зайнятості, розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та цим Положенням.
Положення про центр затверджується директором регіонального центру зайнятості. 
Основними завданнями центру є:
 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центру зайнятості загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • виконання рішень наглядової ради та правління Фонду ЗДСС на випадок безробіття, що стосуються діяльності центру
 • інші завдання, які передбачені Положенням про Козелецький районний центр зайнятості.
Відповідно до опрацьованого мною положення варто зазначити про основні функції центру зайнятості, які він виконує відповідно до покладених на нього завдань: 
 • виплачує матеріальне забезпечення на випадок безробіття та надає соціальні послуги в установленому законодавством  порядку;
 • формує банк даних про вільні робочі місця на підставі інформації роботодавців, забезпечує вільний доступ до цієї інформації особам, які звертаються до державної служби зайнятості;
 • надає послуги з працевлаштування;
 • вивчає потребу підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, у працівниках за їх професійним складом та визначає на цій основі обсяги і напрями профорієнтаційної роботи;
 • здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків
 • інші функції, передбачені вищезазначеним положенням.
Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням з Державним центром зайнятості.
Директор центру здійснює керівництво діяльністю центру та несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань та функцій, ефективну роботу центру, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділеного   у розпорядження центру майна і матеріальних цінностей тощо.
Директор у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства  приймає накази, організовує і контролює їх виконання.
Відповідно до законодавства про працю та Закону України «Про державну службу» вносить на розгляд регіонального центру зайнятості пропозиції щодо прийому і звільнення працівників центру, заохочення і накладення на них стягнень.
Директор без доручення діє від імені центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори.
Щодо робочого часу районного центру зайнятості , то початок роботи в центрі зайнятості з 8.00, перерва на обід -  з 12.00 до 13.00, закінчення роботи о 17.00, тривалість робочого тижня складає 40 годин.
Відповідно до внутрішнього трудового розпорядку  за сумлінну працю до працівників центру зайнятості застосовуються такі види заохочень як грошова премія, нагородження Почесною Грамотою Державного центру зайнятості, нагородження Подякою Державного центру зайнятості, оголошення подяки директора. З правилами трудового розпорядку ознайомлюються всі працівники під власноручний підпис і відповідно за порушення даних правил для працівника настає відповідальність у вигляді оголошення догани та звільнення з роботи.
Регулювання правового становища державних службовців, які працюють у центрі, здійснюється відповідно до Закону України  „Про державну службу". Структура, штатний розпис, кошторис видатків центру затверджуються регіональним центром зайнятості.
Діяльність центру фінансується за рахунок коштів Фонду.
Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штамп і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
В  центрі зайнятості працює 33 працівники ( в т.ч. 32 державних службовця та 1 робітник).
Наступне з чим я ознайомився були посадові інструкції посадових осіб, з обсягом їх прав та
Фото Капча