Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

9 завдань з Кінематики

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В С Т У П
 
Теоретична механіка є однією з багатьох наук про природу, предмет дослідження цієї науки вічний та безмежний у своєму обсязі, на її основних законах базуються такі інженерні дисципліни як опір матеріалів, будівельна механіка, інженерні конструкції, гідравліка, теорія машин та механізмів та ін.
Ефективна експлуатація меліоративних та будівельних машин і механізмів, їх модернізація та створення різноманітних пристроїв неможливі без знань  основ  кінематики, яка є складовою частиною теоретичної механіки. Без цих знань неможливе подальше вивчення курсу теоретичної механіки – динаміки.
У даному збірнику вміщено 9 завдань з кінематики, які можуть бути використані для виконання самостійної роботи студентами як вдома (РГР), так і в аудиторії (контрольна та індивідуальна робота, захист РГР). Різноманітність схем та вихідних даних забезпечує кожного студента індивідуальним завданням.
Загальні вимоги до виконання та оформлення РГР наведені в завданнях зі статики 062-75 [7] , а методика та приклади розв'язування задач з кінематики наведені в посібниках [1], [2] та методичних вказівках 062-44 [5] або 062-81.
 
1. ВИБІР ВАРІАНТА
 
Номери завдань, які входять до РГР з кінематики, повідомляє на початку семестру лектор.
Вибір варіанта (номер схеми та номер рядка) відбувається за допомогою:
−числа N (порядковий номер в журналі викладача на початок семестру);
−числа С: С = N, якщо N ≤ 15;
  С = N – 15, якщо N > 15;
−числа R1, яке визначається за таблицею 1.1.
В умові кожного завдання та відповідній йому таблиці є необхідні вказівки щодо використання N, С, R1.
Наприклад, студент Омельченко І. К. , навчається в третій групі і його прізвище в журналі викладача записано 19-тим. Маємо N = 19, C = 4 (N >15), R1 = 8.
Захист РГР проводиться згідно графіка навчального процесу. Робота, виконана не по варіанту, до захисту не допускається. Захист роботи полягає в тому, що студент повинен дати пояснення по її змісту, вміти розв'я-зувати типові задачі та давати відповіді на теоретичні питання відповідного розділу курсу.                                                                                                
Таблиця 1.1
Список групи в журналі (число N)1 група2 група3 група4 група5 група
Ч      И      С      Л     О              R1 
1, 11, 21
2, 12, 22
3, 13, 23
4, 14, 24
5, 15, 25
6, 16, 26
7, 17, 27
8, 18, 28
9, 19, 29
10, 20, 300
9
8
7
6
5
4
3
2
18
7
6
5
4
3
2
1
0
96
5
4
3
2
1
0
9
8
74
3
2
1
0
9
8
7
6
52
1
0
9
8
7
6
5
4
3
 
Л І Т Е Р А Т У Р А
 
1.Хижняков О. В. Основи теоретичної механіки в прикладах і задачах. Кінематика. Статика: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2004. – 284с.: іл.
2.Сборник заданий для курсових работ по теоретической механике: учебн. пособие для техн. вузов / А. А. Яблонский, С. А. Вольфсон и др. - 4-е изд., перераб.и   доп.   - М.: Высш.шк.,1985.  - 367 с.
3.Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: учеб.для втузов - 12-е изд., - М.:Высш.шк.,  1998. - 416 с.
4.Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Ч.І. Статика. Кінематика. Учеб.для втузов.- 5-е изд., испр.-М.:Высш.шк.1977- 368с.
5.Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з теоретичної механіки для студентів механічних та будівельних спеціальностей УДАВГ всіх форм навчання. Кінематика / О.В.Хижняков, Галанзовська М. Р. - Рівне: УДАВГ, 1997. - 31 с. (062-44 або 062-81).
6.Завдання для самостійної роботи з теоретичної механіки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. Кінематика / Хижняков О. В., Галанзовська М. Р. - Рівне: Укр.ін-т інж.  водн.  гос-ва, 1992. – 35 с.: Текст укр. та рос. мовами
7.Рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи з теоретичної механіки (розділ „Статика”) студентами денної форми навчання за напрямками: 0902 Інженерна механіка, 0921 Будівництво, 0926 Водні ресурси / О. В. Хижняков, Рівне: НУВГП, 2005.- 39 с.: іл. –
8.Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. - К.: Техніка, 2002. -512 с.: іл.
2. ЗАВДАННЯ З КІНЕМАТИКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
З а в д а н н я  К-1. Кінематика точки  
Фото Капча