Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Агарикоїдні гриби (порядок Agaricales s.l., клас Basidiomycetes) як важлива складова гетеротрофного блоку наземних біоценозів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Агарикоїдні гриби (порядок Agaricales s.l., клас Basidiomycetes) є важливою складовою частиною гетеротрофного блоку наземних біоценозів. Багато видів грибів цієї групи утворюють мікоризу з різними породами дерев і кущів. Відомі також і паразити (переважно деревних і чагарникових порід), що завдають значної шкоди лісовому господарству. Сюди ж належать і численні цінні їстівні види, плодові тіла яких багаті білками, вітамінами та мікроелементами і широко використовуються населенням, а також лікарські та отруйні гриби. Серед макроміцетів є рідкісні види, 30 з яких занесені до Червоної книги України (1996). Отже, вивчення агарикоїдних базидіоміцетів становить як науковий, так і практичний та природоохоронний інтерес. 
Територію України в цілому можна вважати відносно добре вивченою в мікологічному плані, в тому числі і стосовно грибів порядку Agaricales s.l. Однак, майже не обстеженими залишилися деякі регіони, насамперед Українське Розточчя, яке ми визначили як район наших досліджень. Тут зовсім не вивчене питання поширення грибів у різних типах лісових рослинних угруповань, не з’ясований вплив лісогосподарських заходів на видовий склад і особливості плодоношення грибів. Тому, з огляду на сучасні завдання охорони біорізноманітності лісових природних комплексів, такі лісівничо-мікологічні дослідження є безперечно актуальними і потрібними для організації раціонального ведення лісового господарства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках ведення “Літопису природи” природного заповідника “Розточчя” та комплексної планової теми кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету “Еколого-популяційна структура соснових і букових лісів заходу України та охорона і раціональне використання їх генофонду” (№ держ. реєстрації 0194 U 038084). 
Мета та завдання досліджень. Мета роботи – виявити закономірності поширення агарикоїдних грибів лісових насаджень Українського Розточчя, вивчити їх видовий склад та сезонну динаміку плодоношення, розробити рекомендації щодо охорони грибів у регіоні. Для її досягнення були визначені такі завдання:
•встановити видовий склад грибів порядку Agaricales s.l. на вказаній території, провести його систематичний, екологічний та географічний аналізи, визначити регіональну специфіку видового складу у порівнянні з іншими мікофлорами України і Польського Розточчя, скласти конспект мікофлори та карти поширення рідкісних агарикоїдних базидіоміцетів Українського Розточчя;
•вивчити закономірності поширення видів агарикоїдних грибів в основних типах рослинних угруповань району досліджень;
•проаналізувати вплив лісогосподарських заходів на видовий склад і плодоношення грибів;
•вивчити видовий склад агарикоїдних базидіоміцетів природоохоронних об’єктів та оцінити його репрезентативність відносно регіону в цілому;
•розробити наукові основи та практичні рекомендації щодо раціонального використання та охорони грибів у регіоні.
Об’єктом дослідження є агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя. 
Предметом вивчення – їх видовий склад, систематична і екологічна належність, роль у рослинних угрупованнях та вплив лісогосподарських заходів на плодоношення агарикоїдних грибів.
Методи дослідження. Застосовувалися маршрутний та стаціонарний методи, збір матеріалу проводився за апробованою методикою (Бондарцев, Зингер, 1950). Отримані результати опрацьовані за допомогою методів порівняльної флористики і статистичного аналізу.
Наукова новизна роботи. Дисертаційна робота є першою узагальнюючою працею про видовий склад грибів порядку Agaricales s.l. лісів Українського Розточчя. Встановлено, що ці гриби в регіоні представлені 341 видом, які належать до 88 родів, 18 родин та 5 порядків (у вузькому їх розумінні). 330 видів виявилися новими для району досліджень, 5 – для України. Досліджено видовий склад грибів основних типів рослинних угруповань Українського Розточчя. Вперше проведене порівняння мікофлори регіону з іншими мікофлорами України та Польського Розточчя. Окремо розглянуті гриби природоохоронних територій, при цьому встановлена недостатня репрезентативність останніх. Виявлено місцезростання 14 видів грибів, рідкісних для регіону. Вперше складено конспект видового складу грибів порядку Agaricales s.l. Українського Розточчя та карти поширення рідкісних видів агарикоїдних грибів.
Практичне значення роботи. Отримані дані про видовий склад та плодоношення агарикоїдних грибів можуть бути використані як складова частина етапу моніторингу біорізноманіття вододільного коридору Всеєвропейської екологічної мережі. Отримані узагальнення про залежність впливу доглядових рубань на плодоношення і поширення грибів можуть бути застосовані при розробці підходів раціонального господарювання. За одержаними результатами досліджень розроблено практичні рекомендації з охорони рідкісних видів агарикоїдних базидіоміцетів, списки рідкісних видів грибів передані у Державне управління екології та природних ресурсів у Львівській області. Карти поширення рідкісних видів грибів заповідника “Розточчя” внесені до проекту організації цього природоохоронного об’єкту. Дані про видовий склад та плодоношення агарикоїдних грибів відображені в Літописах природи заповідника “Розточчя” за 1991–2000 рр., а також передані в науковий відділ Національного природного парку “Яворівський”. Результати, отримані в процесі виконання роботи, використовуються у навчальному процесі Українського державного лісотехнічного університету при читанні дисципліни “Лісова фітопатологія”. Матеріали досліджень можуть бути використані для підготовки флористичних зведень, написання регіональних мікофлор, визначника грибів України, третього видання Червоної книги України та довідників про рідкісні види грибів. 
Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням здобувача, проведеним протягом 1990–2000 рр. на території лісів Українського Розточчя. Автором власноручно зібрано весь матеріал для написання даної дисертаційної роботи (близько 1500 зразків) та проведено його камеральну обробку, здійснений аналіз літератури, проведені систематичний, екологічний і географічний аналізи мікофлори, досліджено видовий склад грибів основних типів деревостанів регіону і вплив на нього доглядових рубань, складено конспект видового складу агарикоїдних грибів Українського Розточчя та карти поширення рідкісних видів. 
Апробація роботи. Матеріали за темою дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на
Фото Капча