Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Агробіологічна і технологічна оцінка нових технічних форм винограду селекції ІВіВ ім. В.Є. Таїрова

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА “МАГАРАЧ”
 
МОЛЧАНОВА Юлія Василівна
 
УДК 634. 8. 76: 631. 527: 632. 938
 
АГРОБІОЛОГІЧНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ТЕХНІЧНИХ ФОРМ ВИНОГРАДУ СЕЛЕКЦІЇ ІВіВ ім. В.Є. ТАЇРОВА
 
06. 01. 08 – Виноградарство
 
Автореферат
диссертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Ялта – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова (м. Одеса).
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, проф. Гузун Микола Іванович, Національний інститут винограду і вина Республіки Молдова, заступник директора.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, проф. Амірджанов Артем Гарегінович, ІВіВ “Магарач”, науковий консультант, УААН; кандидат сільскогосподарських наук, доцент Вільчинський Валерій Францевич Кримський державний аграрний університет, доцент кафедри виноградарства
Провідна установа Національний науковий центр “Нікітський Ботанічний сад”, відділ плодових культур”, УААН.
Захист дисертації відбудеться 7 лютого 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53. 365. 02 при Інституті винограду і вина “Магарач, ” УААН за адресою: 98600, Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31, ІВіВ “Магарач”.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІВіВ “Магарач”, Крим, м. Ялта, вул. Кирова, 31
Автореферат дисертації розісланий 5 січня 2002 року
Вчений секретар спеціалізованої ради, доктор сільськогосподарських наук Якушина Н. А.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Вдосконалення сортименту винограду згідно вимог ринкової економіки, науково-технічного прогресу в галузі, охорони довкілля – одна з актуальних проблем сучасного виноградарства. Дійовим методом її вирішення є селекція. Генеральна асамблея МОВВ (1997 р.) рекомендувала країнам-членам МОВВ підтримувати дослідження, які наука проводить для скоро-чення використання фитосанітарних продуктів. Стійкими сортами сортимент винограду України став поповнюватись з 1972 року. Вони створювались на основі кращих франкоамериканських гібридів, як вихідні форми використовувались сорти V. vinifera різних еколого-географічних груп. В результаті подальшої селекції з участю стійких сортів створені нові генотипи з високою долею властивостей виду V. vinifera. В основі їх створення лежать закономірності еволюційного процесу, більш, ніж столітній досвід селекціонерів різних поколінь, досягнення генетики та імунології. Вивчення і комплексна оцінка нових форм має важливе господарське значення, оскільки може сприяти вдосконаленню сортименту винограду України.
Зв´язок работи з науковими програмами: тема дисертації входить в план науково-дослідних робіт ІВіВ ім. В. Є. Таїрова (номер держрегєстрації UA 01002912 Р і № 01981002558).
Мета дослідження – на підставі агробіологічної та технологічної оцінки нових технічних форм винограду селекції ІВіІ ім. В. Є. Таїрова відібрати перспективні для поповнення сортименту винограду України і селекційної роботи.
Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно:
встановити особливості і характер проходження основних фаз вегетації елітних форм, їх потребу в теплі на протязі продукційного періоду;
оцінити стійкість проти морозу та головних для півдня України грибних хвороб;
визначити показники продуктивності форм, їх стабільність та особливості їх варіювання по роках досліджень;
провести технологічну оцінку основних показників сусла і сухих вин, дати дегустаційну оцінку їх якості;
визначити економічну ефективність вирощування виділених форм.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено детальне агробоілогічне та тех-нологічне вивчення 12 нових технічних білоягідних елітних форм ви-нограду складного міжвидо-вого походження з високою долею властивостей вида V. vinifera. Доказана принципова можливість виділення серед нових стійких гібридних форм високопродуктивних, придатних для виготовлення якісних сухих вин. У досліджуваних форм в польових і лабораторних умовах встановлен ступінь стійкості проти морозу та порівняльна стійкість різних органів куща проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості – найбільш шкодочинних грибних хвороб у степовій зоні півдня України. Вивчені особливості варіювання основних селекційних ознак форм та визначено ступінь їх ста-більності
. Практична цінність роботи. На основі проведених досліджень виділена та передана на Держсортовипробування під назвою Іскорка технічна форма 39-12-6. Вирощування Іскорки, яка характеризується стійкістю проти чотирьох голових хвороб винограду, значно спростить догляд за виноградними насаджен-нями та знизить витрати на нього. Виділені для розширеного дослідження в плані передачі на Держсортовипробування форми 34-61-63, 34-56-8. Виявлені форми з груповою стійкістю проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості (39-13-21, 34-2-14, 39-12-6, 38-9-22, 39-15-11), як можливі донори імунологічних оз-нак. В маточник вихідних форм передані шість форм з комплексом позитивних селекційних ознак: 39-13-21, 34-2-14, 37-13-52, 38-9-22, 38-9-33, 38-9-94.
Індивідуальний вклад дисертанта полягає в аналізі наукової літратури, в практичній оцінці елітних форм за агробілогічними і технологічними показниками, в узагальненні експерименталь-них даних з використанням методів математичної статистики, в формулюванні основних положень та висновків десертації, в практичному впровадженні результатів досліджень. Дисертант – співав-тор сорту Іскорка.
Апробація роботи. Матеріали і результати досліджень повідомлені на засіданні вченої ради в Національному інституті винограду і вина Республіки Молдова (Кишинів, 1994), в Інституті вино-градарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова (Одесса, 2000), на міжнародній науково-практичній конфе-ренції в Молдові (Кишинів, 2000), на конференції молодих учених в Інституті винограду і вина “Ма-гарач” (Ялта, 2000), на міжнародній конференції молодих вчених в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва (Харків 2001).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць.
Структура
Фото Капча