Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аксіологічнии аспект судової реформи в Україні

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

прав і свобод» шляхом застосування юридичних способів, якщо «це ставить за мету не звузити обсяг прав і свобод, а уточнити зміст та регламентацію процедурних питань і окреслити загальні межі основоположних прав» [16]; справедливість і розмірність як критерій ідеології справедливості в демократичній державі [17]. При цьому Конституційний Суд відзначає, що справедливість – одна з основних засад права – є вирішальною у визначенні права як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. У сфері реалізації права, за правовими позиціями Конституційного Суду, справедливість виявляється в рівності всіх перед законом, відповідності злочину й покарання, цілях законодавця та засобах, що обираються для їх досягнення. Справедливе застосування норм права визначається як «недискри- мінаційний підхід, неупередженість» [14]. Звідси – справедливість співвідноситься із принципом правової рівності. У рішенні від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005 (справа про податкову заставу) [17] справедливість пов’язується із розмірністю – «елементом принципу справедливості» – й зазначається, що елементи права, зокрема розмірність, рівність, мораль, об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою відображена в Конституції України. Разом із цим необхідно розуміти, що категорія справедливості має філософську сутність і зазвичай використовується для позначення якості взаємовідносин у соціальній сфері, ставлення до людини та між людьми. Отже, принцип «верховенства права» необхідно пов’язувати з невід’ємними та невідчужуваними правами людини, де фактично й реалізується вищезгадана ідея справедливості. Тому заслуговує на підтримку позиція Конституційного Суду України щодо ознак верховенства права, до яких також належать «повага і непорушність прав та свобод людини» [15].

Отже, аксіологічний аспект судової реформи в України виявляється в її меті, де відбиваються певні цінності суспільства, що мають формалізоване відображення в Конституції держави, виявляються в конституційно-оцінній, інтерпретаційній і контрольній діяльності органу конституційної юстиції. Ак- сіологічним цілеполяганням сучасного етапу судової реформи як етапу конституційної модернізації судової влади є верховенство права – конституційна цінність і об’єктивна потреба сучасного суспільства й держави в пануванні права як аксіологічного еталону та вияву справедливості, засобу захисту людини – найвищої соціальної цінності, від свавілля держави й неправових законів (аксіологічна природа).
У контексті аксіологічного виміру судової реформи верховенство права за своїм змістом виявляється в сукупності таких засад: доступності й ефективності правосуддя; незалежності й неупередженості органів правосуддя; поваги та непорушності прав і свобод людини; справедливості публічного розгляду судових справ упродовж розумного строку; постановленні судового рішення на основі права та правового закону; рівності конституційних прав і рівності всіх перед законом; відповідності злочину й покарання; відправленні правосуддя на основі поваги до права як соціальної цінності й засобу захисту справедливості, інтересів як суспільства, так і кожної людини.
Звідси видається обґрунтованою пропозиція щодо конституційного закріплення верховенства права як основної засади судочинства (доповнення ст. 129 Конституції України) та закріплення в розділі ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» права кожної особи на справедливий розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і неупередженим судом на основі принципу верховенства права.
Сучасний етап конституційно-правових перетворень в Україні спрямовано на сталий розвиток України як конституційної, демократичної, правової держави. Необхідною складовою таких перетворень є реформа судової системи, очікуваним результатом якої є впровадження загальнолюдських і політико-правових цінностей, серед яких визначальне значення з погляду конституційно-правової аксіології має верховенство права. Адже дотримання принципу верховенства права під час здійснення правосуддя є важливою умовою та гарантією утвердження й забезпечення прав і свобод людини як найвищої цінності.
Ключові слова: аксіологія, правова аксіологія, конституційна аксіологія, конституційні цінності, судова реформа, судова влада, Конституція України, верховенство права.
Стаття присвячена проблемам визначення аксіологічного виміру сучасного етапу судової реформи в Україні. Відзначено, що конституційно-правовий зміст процесу судової реформи робить можливим і водночас необхідним його аналіз із позиції правової аксіології. Ґрунтуючись на теоретичних концепціях щодо правової аксіології та конституційних цінностей, на основі аналізу практики конституційного судочинства й з урахуванням особливостей сучасного етапу судової реформи в Україні робиться висновок, що ак- сіологічний аспект судової реформи в Україні має свій вияв у її меті, у якій виражаються певні цінності суспільства, що мають формалізоване відображення в Конституції держави та виявляються в конституційно-оцінній, інтерпретаційній і контрольній діяльності органу конституційної юстиції. Аксіологічним цілеполяганням сучасного етапу судової реформи як етапу конституційної модернізації судової влади є верховенство права – конституційна цінність і потреба сучасного суспільства й держави в пануванні права як аксіологічного еталону та вияву справедливості, засобу захисту людини – найвищої цінності.
Статья посвящена проблемам определения аксиологического измерения современного этапа судебной реформы в Украине. Установлено, что конституционно-правовое содержание процесса судебной реформы делает возможным и одновременно необходимым его анализ с позиций правовой аксиологии. Основываясь на теоретических концепциях о правовой аксиологии и конституционных ценностей, на основе анализа практики конституционного судопроизводства, а также с учетом особенностей современного этапа судебной реформы в Украине делается вывод, что аксиологический аспект судебной реформы в Украине имеет свое проявление в ее цели, выражающей определенные ценности общества, имеющие формализованное отражение в Конституции государства, проявляющиеся в конституционно-оценочной, интерпретационной и контрольной деятельности органа конституционной юстиции. Аксиологическим целеполаганием современного этапа судебной реформы как этапа конституционной модернизации судебной власти является верховенство права – конституционная ценность и объективная потребность современного общества и государства в господстве права в качестве аксиологического эталона и проявления справедливости, средства защиты человека – наивысшей ценности.
The article is devoted to problems of determining an axiological dimension of current stage of judicial reform in Ukraine. It was established, that a constitutional legal content of the judicial reform process makes possible and, at the same time, necessary its analysis from the perspective of legal axiology. Grounded on theoretical concepts on legal axiology and constitutional values, on the basis of constitutional justice practice analysis, considering peculiarities of the current judicial reform in Ukraine the following conclusion was drawn: an axiological aspect of the judicial reform in Ukraine reveals itself in its purpose, which expresses certain social values formally reflected in the Constitution of the state and exhibited in constitutional evaluative, interpretative and control activity of constitutional justice authority. An axiological goal-setting of the actual stage of the judicial reform, as of constitutional modernization stage of judicial authority, is a rule of law, which is a constitutional value and unbiased necessity of the contemporary society and state in a supremacy of law in the capacity of an axiological etalon and demonstration of equity, as well as a protection mean for a human being, who is the highest value.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
 1. Confidence in Judicial Systems Varies Worldwide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: / / www. gallup.com/poll/178757/confidence-judicial- systems-varies- worldwide. aspx? utm_source=confidence% 20in% 20judiciary&utm_ medium=search&utm_campaign=tiles.
 2. Соціологічне опитування. Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. uceps. org/ukr/poll. php? poll_id=1030.
 3. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. minjust. gov. ua/19618.
 4. Крусян А. Р. Політико-правові цінності сучасного українського конституціоналізму (в контексті аксіологічного виміру конституційного права) / А. Р. Крусян / / Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць / гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – О. : Національний університет «Одеська юридична академія»: Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 45. – С. 3-15.
 5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon. rada. gov. ua.
 6. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 40. – Ст. 2021
 7. Rule of Law Around the World [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //worldjusticeproject. org/rule-law- around-world.
 8. Dicey A. Introduction to the Study of the Law of the Constitution / Dicey А. – Indianapolis: Liberty Classics, 1982. – CXLVIII. – 436 p.
 9. Лукаидес Л. Г. Принцип верховенства права и права человека / Л. Г. Лукаидес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. zonazakon. ru.
 10. Berman Harold J. The Struggle for Law in Post-Soviet Russia / J. Harold Berman // Western Rights? Post-Communist Application / Ed. by A. Sajo, K. Lauer. – Kluwer Law International, 1996. – P. 41-55.
 11. Allan T. R. S. Law, Liberty, and Justice: The Legal Foundations of British Constitutionalism / T. R. S. Allan. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1993. – 294 p.
 12. Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Б. Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Києво-Моги- лянська академія, 2007. – 208 с.
 13. Константий О. В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері судової влади в Україні / О. В. Константий // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8 (108). – С. 41-45.
 14. Рішення Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. ccu. gov. ua/uk/doccatalog/list? currDir=9851.
 15. Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (консти- туційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) / / Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.
 16. Рішення Конституційного Суду України від 12 червня 2007 р. № 2-рп/2007 у справі за конституційним поданням 70 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (консти- туційності) положень частини першої статті 10, пункту 3 частини другої, частин п'ятої, шостої статті 11, статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 розділу VI «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» (справа про утворення політичних партій в Україні) // Офіційний вісник України. – 2007. – № 54. – Ст. 2183.
 17. Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005 у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конститу- ційності) положень пункту 1. 17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 674.
 
Фото Капча