Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 

трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2012. – 60с 

2.Егоршин А.П. Управление персоналом: учеб. для вузов / А. П. Егоршин. – 4­е изд., испр. – Н. Новгород : НИМБ, 2013. – 720 с 
3.Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 300 с.
4.Кредісов А.І.  Менеджмент для керівників. –К.: Т-во «Знання», КОО, 2011. –556 с. 
5.Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 345 с.
6.Савельєва В.С. Управління персоналом : навч. посіб. – К. : ВД «Професіонал», 2011. – 336 с.
7.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. [Текст] / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2014. - 654 с.
8.Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 351 с
9.Управление персоналом организации / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА­М, 2003.
10.Шекшня С.В. Управление персоналом современной  организации [Текст]: учебно-практическое пособие/ С.В. Шекшня. –М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2012. –368 с
11.Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Научно-практическое пособие. – К.: МАУП, 2011. – 400 с.
12.Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2011. – 288 с.
13.Виханский О.С Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2010. – 528 с.
14.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства / Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
15.Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., Кондор. – 2013. – 296 с.
16.Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: навч. посібник для вузів. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2013. – 559 с.
17.Управление персоналом: учебник / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 560 с.
18.Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2013. -  109 с.
19.Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом; учебное пособие для вузов; Москва 2010. – 367с. 
20.Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2010. – 148с
21.Адаменко Е. Профессиональное обучение персонала / Е. Адаменко // Менеджер по персоналу. – 2011. – № 11. – С. 58–62.
22.Алексєєва Н.Ф., Вороніна М.О. Шляхи удосконалення професійного навчання персоналу машинобудівного підприємства // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1 (60). Частина 1. – 2010. – 190-196 с.
23.Бабушко С.Р. До питання про форми та методи внутрішньофірмового навчання персоналу готелів / С.Р. Бабушко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додаток 1 до Вип. 27. – Том VII (40). – К.: Гнозис, 2012. – с. 558 – 566.
24.Бабушко С.Р. Навчання працівників туристичної сфери на робочому місці в контексті концепції неперервної освіти / С.Р. Бабушко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додаток 3 до №1. – Том III. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2012. – С. 301 – 306.
25.Босак О.В. Професійне навчання персоналу  як фактор розвитку людських ресурсів організації // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2012.  - № 3 (15). – 320-323 с.
26.Дяченко Н.М. Економічні аспекти охорони праці // Науковий вісник КУЕІТУ. Нові технології. - № 4 (34). – 2011. – 124-126 с.
27.Заюков І. Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві / І. Заюков // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 80–86
28.Іванісов О.В., Доровськой О.Ф. Удосконалення системи професійного навчання персоналу підприємства // Управління розвитком. - № 3. – 2012. – 66-68 с.
29.Кайдалова А.В., Коваленко С.М., Чистяков О.Г. Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - № 1 (3). – 2011. – 16-20 с.
30.Левченко О. Якість трудового потенціалу як визначальна умова конкурентоспроможності робочої сили. // Україна: аспекти праці – 2010. - № 6.  – с. 12-16.
31.Любимова К.О. Світовий досвід професійного навчання персоналу підприємства // Економічний часопис – ХХІ. - № 4. – 2011. – 58-61 с.
32.Мартиненко І.О., Чумаченко І. В. Формування системи професійного навчання персоналу машинобудівних підприємств //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2011, № 4(16)
33.Мельник І. Особливість модернізації професійного навчання в управлінні персоналом державної служби // Науковий вісник «Демократичне врядування».  – Вип. 2. – 2011. – 154-162 с.
34.Носырева И. Г. Современные формы и методы обучения персонала / И. Г. Носырева // Управление развитием персонала. – 2011. – № 1. – С. 2–13.
35.Поваляева М.Н. Порядок обучения персонала // Управление развитием персонала. – 2010. – № 1. – С. 36-51.
36.Подра О.П. Інвестиції в професійне навчання як інструмент накопичення специфічного людського капіталу / О.П. Подра // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» Випуск 5/2. – 2011. – С. 126-132
37.Решетов В. Інструментарій механізму мотивації праці персоналу малих підприємств. // Україна: аспекти праці – 2013. – № 2. – с. 43-47
38.Сальникова Н.И. Повышение квалификации сотрудников фармацевтических компаний с учетом специфики отрасли // Управление развитием персонала. – 2011. – № 3. – С. 182-197.
39.Солощук М. Перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів [Текст] // Справочник кадровика. – 2012. – №09. – С. 87
40.Том Н. Тенденции и перспективы развития управления персоналом // Проблемы теории и практики управления. – 2013. - № 6. – с. 95-100.
41.Чичкань Є.О. Напрями оптимізації витрат на виробничий персонал // Управління розвитком. – 2011. – № 12. – С. 80-81 
42.Щур С. Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу // Україна: аспекти праці – 2010. - № 7.  – с. 34-37
43.Юнацкевич, Р.И. Социально-экономическое развитие и образование взрослых [Текст] / Р.И.Юнацкевич // Человек и образование. –СПб.: ИОВ РАО, 2010. – № 2. – С. 63-75
44.Яновский А. Отбор персонала (собеседование с кандидатом при приеме на работу) // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2012. - № 2. – С.41-46.
45.Ященко Б. Оцінка персоналу як основа кадрового менеджменту // Україна: аспекти праці – 2013. - № 4 – с. 36-43.
46.Брагина А.В. Организация профессионального обучения персонала на предприятии [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/ fem/bragina/diss/index.htm.
47.Іваницька Н.Б. Навчання персоналу амшинобудівних підприємств Львівщини в умовах кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11338/1/47.pdf
48.Жихорська О.В. Корпоративне навчання персоналу класичних університетів: понятійно-териінологічний дискурс у контексті управлінської діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/278/1/Zhykhor.pdf
49.Лук’янихін В. О., Сухоставець І. Г. Необхідність постійного управління системою професійного навчання персоналу сучасного підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28585/1/Lukianyhin.Syhost...
50.П’яненко Ю. Оцінка ефективності навчання персоналу на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FqzlqiUG2hIJ:confer...
51.СардакО.В. Сучасні принципи навчання персоналу підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/59727.doc.htm
52.Свистун В.І. Педагогічні умови професійного навчання персоналу на виробництві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua
53.Унікальні моделі корпоративного навчання і розвитку персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/unique_models.pdf
54.Ткаченко Т.П. Навчання персоналу бібліотеки – запорука її успішності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1811/1/053_Tkachenk...
55.Юрик Я.І. Стан професійного навчання персоналу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8744/1/0307.pdf
56.Ющенко Р. О. Проблеми професійного навчання персоналу на виробництві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream
Фото Капча