Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Управління колективом: суть, завдання, основні принципи
1.2 Кадрова політика та система управляння колективом організації
1.3 Оцінка персоналу як важливий елемент управління колективом організації
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 
2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
2.2 Аналіз кадрового потенціалу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
2.3 Мотивація та діюча система стимулювання праці колективу підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
РОЗДІЛ 3. ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Напрями удосконалення управління колективомпідприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
3.2. Удосконалення організації професійного розвитку колективу на підприємстві ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
3.3. Формування заходів щодо покращення кадрової політики на підприємстві ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. Розвиток процесів технологізації в умовах ринкових перетворень обумовлює збільшення виробництва наукомісткої продукції підвищеної якості, збільшення частки працівників, зайнятих інноваційною діяльністю у загальній чисельності персоналу. Таке становище потребує нових підходів до вирішення проблем якості продукції в умовах інноваційного характеру діяльності підприємств. У зв’язку з цим важливим завданням в загальному управлінні виробництвом є удосконалення системи управління персоналом, підвищення рівня кваліфікації персоналу, творчої активності працівників, інтелектуалізації їхньої праці, збільшення творчого потенціалу.
У вітчизняній та зарубіжній літературі з менеджменту, психології управління обґрунтовано та багатоаспектно розглянуто методи управління колективами та організаціями. Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних та прикладних аспектів проблеми використання соціально-психологічних методів управління в підприємствах зробили такі українські вчені: Б.М. Андрушків, Л.І. Безтелесна О.М. Бородіна, В.Г. Галанець,              В.М. Гриньова, Т.Г. Дудар, Й.С. Завадський, А.М. Колот, І.І. Кравчук,              О.Л. Попова, Л.П. Червінська та інші. 
Загальні теоретичні проблеми управління та методологію використання соціально-психологічних методів розробили відомі зарубіжні науковці:            К.Г. Бланшар, П.Ф. Друкер, А. Маслоу, П. Херсі та інші.
Мета дипломної роботи – розробити напрями покращення системи управління колективом на підприємстві. 
Для реалізації мети повинні бути виконані наступні завдання:
– розкрити суть, завдання, основні принципи управління колективом;
– вивчити кадрову політику та систему управляння колективом організації;
– розглянути оцінку персоналу як важливий елемент управління колективом організації;
– проаналізувати діяльність виробничо-господарської діяльності підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»;
– оцінити кадровий потенціал підприємства;
– дослідити мотивацію та діючу систему стимулювання праці колективу підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
–розкрити напрями удосконалення управління колективомпідприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»;
– обґрунтувати удосконалення організації професійного розвитку колективу на підприємстві ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»;
– сформувати заходи щодо покращення кадрової політики на підприємстві ПАТ «Черкаський хлібокомбінат».
Предметом дослідження є система управління колективом на підприємстві, а також удосконалення роботи кадрової служби підприємства на основі формування системи безперервної освіти, впровадження нових програм розвитку працівників та засобів стимулювання праці.
Об'єктом дослідження є управління колективом ПАТ «Черкаський хлібокомбінат».
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою даної роботи є сучасні досягнення економічних і соціальних наук з питань формування економіки знань, положення теорії людського капіталу та використання трудового потенціалу, економіки професійного навчання персоналу. У дослідженні використано сукупність сучасних методів пізнання, а саме: теоретичного узагальнення та порівняння – для проведення комплексного аналізу управління колективом на підприємстві.
Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг основної частини складає 79 сторінок. Робота містить 10 таблиць та 22 рисунки. Список використаної літератури містить 56 літературних джерел.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
1.1 Управління колективом: суть, завдання, основні принципи
 
Сьогодні всі розуміють, що для того, щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати віддачу від
Фото Капча